ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,02.07.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори юли                                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2421 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, за него се явява адв.Г..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС”, редовно уведомена, представлява се от адв.Д..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

Адв.Д.: Да не се дава ход на делото.

Правя искане за спиране на настоящото производството, тъй като в Бургаски окръжен съд е образувано гражданско дело №  536/2013г., с оглед на това, представям заверен препис от исковата молба на „Бутед” АД срещу „Сентръл парк Бургас” ЕООД с вх.№ 15098/30.09.2013г. и разпечатка от електронната система за достъп до съдебни дела на Бургаския окръжен съд, от която е видно, че делото е висящо.

Моля да ми дадете възможност да се снабдя със съдебно удостоверение за висящността на процеса.

Тъй като по делото не бяха ангажирани никакви други доказателства относно собствеността на имота, считам, че решаването на този проблем е преюдициално, поради което на основание чл.227, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК моля да спрете производството по настоящото дело до приключване на това по гражданско дело № 536 по описа на БОС за 2013г.

 

Адв.Г.: Считам, че липсва преюдициалност. Дори лицето да не е собственик на терена, това не значи, че не е собственик на процесната сграда, още повече, че процесуалната легитимация  на доверителя ми е доказана и е налице определение, с което е ясно изразено, че жалбата е допустима и налице собственост.

 

Юрисконсулт А.: По направеното искане за спиране на производството, предоставям на съда.

 

Съдът, след като съобрази представените по делото доказателства и разпоредбата на чл.229, т.4 от ГПК и с разпоредбата на чл.225 от ЗУТ, както и със съдебната практика относима към този текст, според която заинтересовани страни в производството са извършителят на строежа и органът издал оспорената заповед, счита, че спорът касателно материалното право на собственост върху терена не е обуславящ за решаването на правния спор и законосъобразността на Заповед № 159/25.07.2012г.

Поради това съдът намира искането за спиране на настоящото производство за неоснователно, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането за спиране на производството по административно дело №  2421/ 2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до приключване на спора по гражданско дело № 536/2013г. по описа на Бургаски окръжен съд.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Г.: На този етап нямам искания по доказателствата.

Юрисконсулт А.: Няма да соча доказателства.

Адв.Д.: Представям и моля да приемете доказателства под опис с копие за страните, Решение на ВАС от 27.06.2014г. по административно дело № 5166/2014г, както и решението на Административен съд-гр.Бургас по административно дело № 2110/2013г., което е оставено в сила с решението на ВАС.

Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, за което представям нарочна молба с формулирани въпроси към вещото лице. Искането ни за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза е във връзка с отговорите, които бяха дадени и обстоятелствата, които бяха уточнени, доколкото има три обстоятелства за законност на един строеж като считам, че не бяха ангажирани доказателства, макар че в заключението на вещото лице се съдържа извод за това, че строежът е търпим, но този извод мотивира и с наличието на разрешение за строеж, което е отменено.

Поради което моля да допуснете извършването на експертиза с формулираните в писмената молба, която представих въпроси, като вещото лице да изясни обстоятелствата относими към § 16, ал.1 от ЗУТ, като твърдим, че не са налице кумулативно предвидените от законодателя предпоставки и по-конкретно - времето на извършване на строежа и съответствие с действащите правила и норми, които са абсолютна предпоставка за търпимост на строежа.

 

Адв.Г.: Противопоставям се по искането за извършване на допълнителна задача.

Поставените задачи по т.6 от молбата са абсолютно несъотносими. По отношение на активната процесуална легитимация на доверителя ми има определение на ВАС, което ангажира и задължава настоящата инстанция, поради което е недопустимо отново да изследваме процесната сграда и всички останали обекти извън процесната, описани в двата акта за държавна собственост.

Останалите въпроси вече бяха изяснени от вещото лице и заключението бе прието по делото и не бе оспорено нито от заинтересованата страна, нито от ответника.

Безспорно е установено по делото, че процесната сграда е включена като съществуваща в Генералния план от 1965г.

Търпимостта на постройката напълно кореспондира с мотиви на ВАС да се вземе решение по същество за идентичност.

Наред с това:

В хода на настоящото производство никога не е била спорена площта, местоположение, промяна предназначението на обекта. Такива твърдения няма и в административната заповед - предмет на обжалване. Още повече, че има кадастрална карта, а в заповедта обектът е изцяло индивидуализиран, изцяло по идентификацията на сега действащата кадастрална карта. С така формулираните въпроси не мисля, че ще установим нещо различно, още повече, че вещото лице е извело извод за търпимост на база всички доказателства, включително и Генералния план, ОУП и предходен кадастър. Изводът на вещото лице за търпимост и съобразяването с правилата и нормите, действащи към датата на изграждане, не почиват на удостоверението за търпимост, както  се твърди от колегата.

Още повече, че решението на Община Бургас, с което е отменено удостоверението за търпимост е предмет на административно дело № 388/2014г. на Административен съд-гр.Бургас, което е насрочено за месец септември.

 

Въпрос на СЪДА: По отношение на задачите по т.4 и т.5, кое налага поставянето на тези въпроси?

Адв.Д.: Въпросите са наложени да бъдат зададени, защото има несъответствие в отразяването на сградата в Генералния план от 1963г. и кадастралната карта в момента, което означава, че дори да се приеме, че през 1963г. на това място е имало такава сграда, но тя не е била във вида, в който е в настоящия момент, което предполага, че към един по-късен етап са извършени преустройства. Твърденията са насочени именно във връзка с липсата на предпоставка за търпимост на строежа.

Има преустройства, които са извършени в сградата след периода за приложимост на § 16, което изключва тя да бъде търпим строеж.

Твърдя, че през годините от 1963г. след  построяването на сградите са извършени преустройства на същите без строителни книжа, не  по надлежния ред, което изключва квалификацията й като търпим строеж. С оглед на това твърдение моля да се допуснат задачите, които съм формулирала към съдебно-техническата експертиза.

 

Адв.Г.: В това производство съдът е обвързан изцяло с факти и обстоятелства посочени в административния акт.

В заповедта на РДНСК не са налични такива обстоятелства, както и несъответствие с постройката, размери, обем и т.н. и извършени преустройства, които тепърва се твърдят от страна на заинтересованите лица.

Т.е. изцяло обвързан с обстоятелства и фактически основания послужили за нейното издаване и те определят рамките на нашата защита в процеса така и на административния орган.

От друга страна няма каквато и да е следа от подобно твърдение нито в експерта, нито в което и да е приложено доказателство по делото.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да се запознае с тях и да изрази становище в 7-дневен срок, считано от деня, в който процесуалният представител се запознае с тях.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от адв.Д. в представената в днешно съдебно заседание молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице Т.Ч. след внасяне на депозит в размер на 200 лева от заинтересованата страна в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на останалите страни да поставят задачи към експертизата в нарочна молба, която да представят в 7-дневен срок, считано от днес с препис за страните.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: