ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2420 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Т.Т. се явява лично и с адвокат А..

Ответникът- началник сектор ПП при ОД МВР Бургас не се явява, редовно уведомен.

 

Адвокат А. - Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция” с рег.№ 769р-2445/07.04.2015г. с приложени към него заверени преписи от наказателни постановления №№2956/2009г., 6347/2008г., 5173/2009г., ведно с известие за доставяне, 762/2008г., 10783/2007г., както и писмо рег.№769р-1164/09.03.2015г. от ОД МВР Бургас, писмо от началника на ОД МВР Пловдив рег.№ 329р-2883/31.03.2015г., в което е отбелязано, че срещу И.Т.Т. не е издавано НП №625/25.05.2011г., а след направена справка в сектор ПП Пловдив е установено, че същото е издадено от началника на РУП- с.Труд. Към него е приложено също писмо рег. №1058Р-1187/20.03.2015г. от сектор „Пътна полиция” Смолян, в което е отбелязано, че наказателни постановления №№558/2005г., 252/2006г., 253/2006г и 1331/2007г. не могат да бъдат представени, тъй като са унищожени след изтичане на 5-годишния срок за съхранение.

 

Адвокат А. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника НП №2956/20.02.2009г., издадено от ОДМВР гр.Пловдив, НП №6347/08/10.04.2008г., №5173/25.05.2009г. ведно с известие за доставяне издадено от Сектор ПП ОДМВР гр. Бургас, НП №762/01.06.2008г. издадено от РУП Чепеларе, НП №10783/20.11.2007г. издадено от РУП Стара Загора, както и писма рег.№ 769р-1164/09.03.2015г., писмо рег.№ УРИ1228р-3290/21.03.2015г. на ОДМВР Стара Загора, рег.№ 373р-1841/13.03.2015 на РУП Чепеларе, рег.№329р-2883/31.03.2015г. на РУП Раковски, рег.№1058р-1187/20.03.2015г. на ОДМВР Смолян.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат А.- Уважаема госпожо съдия, от събраните писмени доказателства по делото не се устава по безспорен и категоричен начин, че всички наказателни постановления, изброени в справката за наказание на водач, са връчени лично и са влезли в законна сила. Какво имам предвид - НП 2956/2009г. на КАТ Пловдив е връчено по чл. 58, ал.2 от ЗАНН, т.е. връчено е без доверителя ми да е уведомен, НП №762/2008г. на РУП Чепеларе, също е връчено по чл. 58, ал.2 от ЗАНН, без доверителят ми да е уведомяван. НП №6347/2008г на КАТ Бургас също е връчено по чл. 58, ал.2 от ЗАНН. С изпратено писмо сме уведомени само за 4 бр. НП от гр. Смолян, т.е. НП 252/2006г., НП 558/2005г и НП 253/2006г. и НП 1331/ не могат да бъдат представени, тъй като са унищожени и не става ясно дали са връчени лично на доверителя ми. НП №1307/2005г. на РУ Чепеларе е унищожено поради давност, НП №9346/2009 на КАТ София няма представени, няма и отговор. НП 625/2011г. на КАТ Пловдив няма отговор няма и представено наказателно постановление №5173/2009г. на КАТ Бургас, връчено по чл. 58 от ЗАНН без да е уведомяван доверителят ми. Смитам, че от така изброените наказателни постановления, без да са връчени лично на доверителят ми, не са влезли в сила и са отнети около 80 контролни точки, ето защо моля съда да постанови решение, с което да отмени изцяло заповед за налагане на ПАМ по чл. 171, т.4 от ЗДП, като отмени изцяло същата като незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: