Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     751                    от 18.04.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С.Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 241 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на  „Интересна наука“ ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Алеко Богориди“ № 11 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 146, представлявано от Т.А.Б.– управител, против Решение № 2105/28.12.2017 г., постановено по НАХД № 5416/ 2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43079/ 07.08.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на касатора са наложени следните наказания: за нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на основание чл. 197 от ЗЗП – имуществена санкция в размер на 500 лева; за нарушение на чл. 24, ал. 1 от ЗЗП на основание чл. 200 от ЗЗП – имуществена санкция в размер на 300 лева; за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП на основание чл. 222 от ЗЗП – имуществена санкция в размер на 500 лева.

Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът се представлява от управителя Т.Б., гражданка на Руската федерация, придружена от преводач.

Ответникът – Комисия за защита на потребителите, регионална дирекция – Бургас, редовно уведомена, не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, като излага доводи в подкрепа на тази теза.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е частично основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Интересна наука“ ЕООД против Наказателно постановление 43079/07.08.2017 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което, дружеството е санкционирано, както следва: за нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на основание чл. 197 от ЗЗП – имуществена санкция в размер на 500 лева; за нарушение на чл. 24, ал. 1 от ЗЗП на основание чл. 200 от ЗЗП – имуществена санкция в размер на 300 лева; за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП на основание чл. 222 от ЗЗП – имуществена санкция в размер на 500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Решението на Районен съд – Бургас е частично неправилно.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Относно нарушението на чл. 5, ал. 1 от ЗЗП, за което  на основание чл. 197 от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, настоящия касационен състав приема следното: съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗП търговецът е длъжен да предоставя информацията за стоката или услугата в писмена форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането й от потребителя. Когато се предоставя в писмена форма, информацията задължително трябва да е на български език и да е изразена в единиците на величините от Международната система единици SI. Видно от събраните доказателства и от новопредставените пред настоящата инстанция писмени такива, безспорно се установява, че към момента на извършената от контролния орган проверка, касаторът е предоставил такава информация. Контролният орган е установил надлежно това обстоятелство в Констативен протокол № К- 0255276 (л. 14 от първоинстанционното дело), от който е видно, че в залата е имало транспарант, в който се е съдържала информация относно предоставяната от дружеството услуга. Следва да се отбележи също, че в този протокол не е вписана констатация на проверяващите за липса на информация за предоставяните услуги, каквато констатация е вписана по отношение на второто констатирано нарушение. По изложените причини първоинстанционното съдебно решение,  а респективно и наказателното постановление в тази му част следва да бъдат отменени.

 Относно нарушението на чл. 24, ал. 1 от ЗЗП, за което на основание  чл. 200 от ЗЗП на дружеството – касатор е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗП всеки търговец, който предлага услуги на потребителите, е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект. В случаите, когато поставянето на ценоразпис е неудобно поради обема на предлаганите услуги, е допустимо изготвянето на ценоразпис във вид на брошура, която се предоставя на всеки потребител преди извършването на услугата и при заплащането й. Съдът намира възраженията на касатора в тази насока за неоснователни. Законът ясно е въвел задължение за наличие на информация за цените на предлаганите услуги, поради което липсата на такава е непреодолима и представлява нарушение, което следва да бъде санкционирано по надлежен ред.

Относно нарушението на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП, за което на основание чл. 222 от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева: посочената норма изисква при предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. Безспорно е доказано, че подобно отразяване липсва, а и от страна на дружеството не се оспорва тази констатация, като се твърди, че същото е маловажно, поради извършването му за първи път.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила по отношение на т. 2 и на т .3, а по отношение на т. 1 да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2105/28.12.2017 г., постановено по НАХД № 5416/2017 г. на Районен съд – Бургас в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление № 43079/ 07.08.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите за нарушение на чл. 5, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, за което нарушение на „Интересна наука“ ЕООД, ЕИК *** на основание чл. 197 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева и отменя Наказателно постановление № 43079/07.08.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите в тази му част.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2105/28.12.2017 г., постановено по НАХД № 5416/2017 г. на Районен съд – Бургас в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                            2.