РЕШЕНИЕ

 

        №817                                  дата   05 май 2017г.                           гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 27 април 2017 год., в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

           ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                            2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Христина Дамянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

адм.дело № 241 по описа за 2017год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на  чл.185 и сл. от АПК, вр. с чл. 191, ал. 2 от АПК.

Образувано е по протест на прокурор от Окръжна прокуратура  гр.Бургас против разпоредбата на чл.4, ал.1 т.4 и чл.44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Средец, приета с Решение № 106А/25.04.2012г. на Общински съвет – гр.Средец, изм. и доп. с решение № 137/29.05.2012г., решение № 199/25.07.2012г., решение № 263/19.10.2012г., решение № 537/25.09.2013г., решение № 586/27.11.2013г., решение № 587/27.11.2013г., решение № 624/29.01.2014г., решение № 733/25.06.2014г., решение № 70/29.02.2016г., решение № 140/27.05.2016г., решение № 1087/06.06.2016г. по адм.д. № 663 по описа за 2016г на Административен съд Бургас. Иска се отмяна на оспорените текстове от подзаконовия нормативен акт, като протестиращият прокурор възразява, че нормата на чл.4, ал.1, т.4 противоречи на нормативен акт от по-висока степен – ЗМДТ, където не е предвиден принцип, като този въведен в тази норма на Наредбата. Позовава се на отмяната на чл.113 от ЗМДТ и възразява, че не съществува законово основание Общинският съвет да определя размер на такса за издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

В съдебно заседание прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас поддържа подадения протест на сочените в него основания.

Ответникът Общински съвет – Средец не изпраща представител.

Съобщението за постъпилия протест е обявено по реда на чл.181, вр. чл.188 от АПК. По делото не са встъпили заинтересовани страни по смисъла на чл.189, ал.2 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. На основание чл.186, ал.2 от АПК прокурорът може да подаде протест срещу подзаконов нормативен акт, а според чл.187, ал.1 от АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето.

Разгледан по същество протестът е частично основателен.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец е приета първоначално с  Решение № 106А/25.04.2012г. Общински съвет на община Средец, като впоследствие е претърпяла някои изменения, които обаче не засягат процесните разпоредби на чл.4, ал.1, т.4 и чл.44 от тази наредба. 

Разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата регламентира спазването на определени принципи при определяне размера на местните такси и цени на услуги. Точки 1, 2 и 3  на чл.4, ал.1 възпроизвеждат дословно текстовете на чл.8, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗМДТ. Оспорващият прокурор счита за незаконосъобразна следващата т.4, с която Общинският съвет е въвел допълнителен принцип при определяне на размера на местните такси и цени на услуги, а именно - размерът да се определя и при спазване на принципа  за ефективно разпределение на общински ресурси. Този принцип не е изрично залегнал в ЗМДТ, поради което се счита, че той противоречи на закона и на това основание се иска да бъде отменен. Настоящият съдебен състав не споделя това становище. Въвеждането на допълнителен принцип, касаещ осигуряване на ефективно разпределение на общинските ресурси не противоречи на нормативен акт от по-висока степен и в частност – на ЗМДТ. Въвеждането на принципи служи като ръководство при извършването на определена дейност – в случая дейността по определяне размера на местните такси и цени на услуги, а обстоятелството, че в ЗМДТ са посочени само три принципа в тази насока не ги прави изчерпателни такива. Принципите очертават правилата, от които администрацията ще се ръководи при определяне на местните такси и цени на услуги и в този смисъл Общинският съвет с процесната норма е въвел допълнително изискване, т.е. сам си е наложил допълнително ограничение, с което да се съобразява в интерес на по-справедливото определяне размера на задълженията на населението. В този смисъл съдът счита, че ако този принцип  не е измежду изброените в чл.8, ал.1 от ЗМДТ това не го прави незаконосъобразен като противоречащ на тази норма или на някоя друга, която да го отрича, поради което не е налице основание за отмяна разпоредбата на чл.4, ал.1, т.4 от Наредбата и протестът в тази негова част следва да се отхвърли като неоснователен.  

Следващата оспорена разпоредба е тази на чл.44 от Наредбата. Съгласно нейната ал.1 за издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 200лв. В тази част от протеста прокурорът се позовава на обстоятелството, че чл.113 от ЗМДТ е бил отменен през 2009г., поради което към момента на приемане на Наредбата през 2012г. Общинският съвет вече не е разполагал със законовата делегация да приема разпоредба в оспорения смисъл. Протестът е основателен в тази негова част. Чл.113 от ЗМДТ преди неговата отмяна (ДВ, бр.95/2009г., в сила от 01.12.2009г.) е предвиждал за издаването на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия да се заплаща такса в размер, определен от общинския съвет и от тази норма местният орган на самоуправление е черпил законова делегация да определи размера на дължимата такса. Общинският съвет Средец е приел  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец с  Решение № 106А/25.04.2012г., т.е. към този момент – 2012г. той вече не е разполагал с правомощие да определя размер на такса за търговия с тютюневи изделия, понеже нормата на чл.113 от ЗМДТ (отм.), съдържаща законовата делегация, вече е била отменена през 2009г., следователно Общинският съвет е действал при липса на компетентност за приемането й (поради липса на законова делегация) и на това основание разпоредбата на чл.44, ал.1 от Наредбата се явява нищожна. Доколкото следващите алинея 2 и 3 са пряко свързани с алинея 1, тъй като предвиждат, че лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението, а то се издава в определен срок след представяне на необходимите документи, тези разпоредби също се явяват нищожни на основанията изложени досежно алинея 1. В този смисъл следва да бъде обявена нищожността на цялата норма на чл.44 от Наредбата.      

Съобразно този изход на процеса претендираните от Окръжна  прокуратура Бургас  разноски по обявяване на оспорването в Държавен вестник следва да бъдат присъдени съразмерно на уважената част от протеста - до размер от 10лв.

Така мотивиран и на основание чл.193, ал. 1 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

РЕШИ:

ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец.

ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас в ОСТАНАЛАТА му ЧАСТ.

 ОСЪЖДА Община Средец да заплати на Окръжна прокуратура Бургас сумата от 10лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на протест или ако той е отхвърлен.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: