ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.04.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: ХРИСТИНА ДАМЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 241 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Дамянова.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Средец, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР ДАМЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР ДАМЯНОВА: Изцяло поддържам протеста по изложените в него съображения.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с протеста писмени доказателства, както и тези, допълнително изпратени от Общински съвет Средец, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с приемането на обжалваните разпоредби от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец.

 

Като съобрази, че други доказателства няма да се сочат, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОР ДАМЯНОВА: Уважаеми господа съдии, в първия оспорван текст незаконосъобразно към изброените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи за определяне на местни такси и цени Общински съвет Средец е добавил и ефективно разпределение на общинските ресурси чрез определяне  на такси и цени на услуги, като по този начин е нарушил забраната на чл.75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК. С наредбата се уреждат обществени отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен.

По отношение на втората оспорвана от прокуратурата разпоредба следва да се отбележи, че чл. 44 от въпросната наредба, приета първоначално с решение № 106А от 25.04.2012 г. на Общински съвет Средец, възпроизвежда вече отменените и то от 01.09.2009 г. разпоредби на чл. 113 от ЗМДТ във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗТТИ. При сега действащия ред, предвиждащ издаването на такова решение по ЗАДС, е отпаднало правомощието на общинския съвет за издаване на такива решения, поради което оспорваната разпоредба, като издадена от некомпетентен орган считам за незаконосъобразна и нищожна.

Предвид горното, моля да постановите решение, с което да отмените оспорваните от Окръжна прокуратура – гр. Бургас разпоредби от цитираната наредба като незаконосъобразни, поради липса на законови основания за приемането им и липса на компетентност.

На основание чл. 143, ал. 1 от АПК, моля да присъдите в полза на Окръжна прокуратура – гр. Бургас направените разноски по делото за обнародване в Държавен вестник, в размер на 20 лева, съгласно приложеното по делото платежно нареждане.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок след съвещание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: