О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 511

 

гр. Бургас, 26. 02. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари през 2015г., в следния състав:

 

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 241 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 250 - 254 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Постъпило е искане вх. № 991/30.01.2015г. по описа на Адм. съд Бургас, от И.Т.Т. и Т.П.Т.,***. Твърдят, че на 27.01.2015г. около 14.30 часа кмета на с. Черно море, заедно с представители на община Бургас и полицаи от V РПУ – Бургас, са скъсали мрежата на имотите им и като са влезли са се забавили около един час и половина. Поддържат, че същите лица са обикаляли няколко техни частни имота без разрешение на собствениците. Искат да бъдат прекратени всички незаконни действия от изброените институции.

С разпореждане № 677/30.01.2015г. и на основание чл.252, ал.2 и ал.3 от АПК, съдът е задължил кмета на с. Черно море, област Бургас, община Бургас да предостави данни за основанието на извършените действия, както и органите на полицията /V РУП-Бургас/ да извършат проверка извършват ли се действията, от чие име и на какво основание.

            По делото е постъпило становище № 11-00-349/06.02.2015г. от община Бургас, с което се излагат твърдения (лист 34 от делото), че във връзка с отказ на Трифонови за съдействие и отправени изявления към община Бургас за конкуренция на права на собственост, на 27.01.2015г. техническо лице е извършило дейност по кадастъра, като служител на общината, в присъствието на служители на общината, кмета на с. Черно море, както и служители на V-то РПУ – гр.Бургас. Твърди се, че за извършеното геодезическо замерване е бил съставен протокол, с който се удостоверява улично-регулационната линия към УПИ и е направена констатацията, че И.Т.Т. и Т.П.Т. – собственици на УПИ І-1718, ІІ-1717 и ІІІ-1716 са били редовно уведомени за датата и часа на трасирането, но не са пожелали да присъстват. Изрично е отразено, че при проведените действия не са нанесени вреди на частното им имущество. В становището се сочи, че в общинската администрация е образувано административно производство по изземване на неправомерно заградения общински имот, съгласно разпоредбите на чл.65 от ЗОС.

            В изпълнение указанията на съда, началникът на V-то РУП МВР гр.Бургас с писмо рег. № ЗЗ8800-288 от 24.02.2015г. е изпратил съставения протокол за извършената проверка по случая. От последния се установява, че на 05.02.2015г. в 14 часа е посетено с. Черно море, община Бургас, като на ул. „Дружба“ № 9 е констатирано дворно място, оградено с мрежа. Установява се, че при посещението на мястото и в близост не са констатирани лица, както и следи от извършване на строителна, стопанска или друг вид дейности. Изрично е отразено, че по оградата не са констатирани повреди, а по данни на кмета на селото, между община Бургас и Т. има съдебен спор за собственост по отношение на част от имота на ул. „Дружба“ № 9.

С оглед твърденията в искането, както и събраните данни за основанието на извършените действия, съдът намира искането, направено от И.Т.Т. и Т.П.Т. за недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, поради липса на предмет и липса на правен интерес.

Съгласно нормата на чл.250, ал.1 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, като в разпоредбата на чл.253, ал.2 от АПК, законодателя е предвидил в правомощията на съда, при основателност на искането да бъдат прекратени безусловно действията, които не се извършват в изпълнение на представен при проверката административен акт или на закона, или се отхвърля искането.

От тълкуването на цитираната норма следва, че същата е приложима за защита срещу всякакви фактически действия, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона, като защитата срещу административните актове и изпълнението им е уредена по друг ред в АПК. С оглед използвания от законодателя израз “прекратяване на действия, извършвани от …” и правомощията, с които съда разполага съгласно чл.253, ал.2 от АПК, следва, че действията трябва да са започнали, но да не са приключили към момента когато е сезиран съда.

В случая такива действия не се установи да са извършвани на 30.01.2015г. - когато е подадено искането до съда, а в предходен момент – на 27.01.2015г. Установи се също, че тези действия са били прекратени на дата на която са извършени.

Защитата по чл.250, ал.1 от АПК е неприложима в случаите, когато неоснователните действия са прекратени, независимо дали е бил постигнат целения с тях резултат, защото прекратяването им вече е осъществено, респективно съдебното разпореждане за безусловното им прекратяване по чл.253, ал.2 АПК, би било безпредметно (в този смисъл и Определение № 12142 от 03.12.2007 г. по адм. д. № 10941/2007 г. на ВАС, IІІ отд.).

В настоящото производство съдът не обсъжда правния интерес на Трифонови за защита правото им на собственост, каквато възможността има всеки правен субект, при възникнал спор, тъй като тази защита може да бъде реализирана единствено и само по указания в ГПК ред - пред общ съд, но не и в настоящото производство.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът счита, че по настоящото производство не съществува основание за произнасяне по реда на чл.250 и сл. от АПК. Не са налице фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които да не се основават на административен акт или на закона, респ. които да засягат правата, свободите или законните интереси на искателите, и които да не са приключили, чието прекратяване да представлява годен предмет на производството по смисъла на разпоредбата на чл.250 от АПК, поради което искането се явява процесуално недопустимо. Касае се за фактически действия, които нямат характер на административни актове. Конкретните действия не са такива по смисъла на чл.250 от АПК, прекратяването на които да се разпореди.

В допълнение към изложеното следва да се посочи, че И.Т.Т. и Т.П.Т. са сезирали Административен съд Бургас по реда на чл.60, ал.5 и 6 от АПК, по отношение на уведомително писмо № 94-01-40337/2/09.01.2015г., подписано от директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас. Съдът се е произнесъл с Определение от 26.01.2015 година по адм. дело № 211/2015 година, но последното не е влязло в сила, тъй като подлежи на инстанционен съдебен контрол.

Предвид изложеното и на осн. чл.160 от АПК и чл.159, т.1 и т.4 от АПК, съдът,

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане вх. № 991/30.01.2015г. по описа на Адм. съд Бургас, направено от И.Т.Т., ЕГН ********** и Т.П.Т., ЕГН **********, двамата с адрес с. Черно море, област Бургас, община Бургас, ул. „Дружба“ № 9, което е инициирало образуването на адм. дело № 241/2015 г. по опис на Административен съд Бургас, като недопустимо;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 241/2015 г. по опис на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: