ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

КНАХ   дело    номер    241   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:30  часа се явиха:

Касаторът –  Директор на Агенция държавна финансова инспекция - София, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт Карастанчев, упълномощен от по-рано.

Ответникът по касация – Б.И.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

ЮК КАРАСТАНЧЕВ -  Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление издадено от касатора срещу ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

ЮК КАРАСТАНЧЕВ – Поддържаме касационната жалба. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Моля да се приключи събирането им.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима,  подадена от адресата на наказателното постановление, в законоустановения срок. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

ЮК КАРАСТАНЧЕВ – Както при съставяне на АУАН така и при издаване на наказателното постановление са спазени изискванията визирани в  разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Видно от приложените писмени доказателства, АУАН и наказателното постановление са издадени от компетентни органи. Съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити:  посочено е датата и мястото на извършване на нарушението; описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законните разпоредби, които са нарушени и нормата, по която е определена санкцията. В случая не са налице формални предпоставки за отмяната на обжалваното наказателно постановление. При определяне на административно наказателната отговорност на нарушителя не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Компетентни да установяват и да образуват административно производство на виновните лица имат единствено и само органите на АДФИ. Предвид високата обществена опасност от извършеното от жалбоподателя административно нарушение обусловено от вида и естеството на обществените отношения, засегнати с него, накърняване на принципа на публичност при провеждане на конкурси по възлагане на Обществените поръчки, които от една страна са гаранция за всички участници в процедурата, считам, че процесното нарушение на жалбоподателя не може да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. С оглед на гореизложеното моля да отмените решението на първоинстанционния съд като незаконосъобразно и да потвърдите наказателното постановление по основание и размер.

ПРОКУРОРЪТ – Правилно съдът е възприел, че административното нарушение от обективна и субективна страна е установено по един безспорен и категоричен начин, че не са допуснати процесуални нарушения при изготвянето на административните актове.  Материалният закон е приложен правилно. Не споделям становището на съда за приложение на чл.28 от ЗАНН за маловажен случай, изхождайки от целите на административното наказание, превенция не само за извършителя и по отношение на обществото.       

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: