ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На тридесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2419 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Х., редовно призован, не се явява. Представлява от адв. С.К. c пълномощно, находящо се на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник сектор „Пътна полиция“  КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на М.П.Х. против мълчалив отказ на инспектор Ж. – служител в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Бургас, за възстановяване на регистрация на МПС след изтекъл срок по ЗППАМ.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 8994/24.08.2017 г. административната преписка по издаването на ЗППАМ.

ДОКЛАДВА постъпила с вх. № 9353/04.09.2017г. уточнителна молба от процесуалния представител на жалбоподателя по делото, с която отстранява неяснотата във връзка с  предмета на жалбата, както и моли съдът да допусне събиране на нови доказателства, а именно:

І. Да се изискат от ОД на МВР – Бургас копия от заверената там жалба – УРИ 812102-1952 от 11.08.2017 г., ведно с материалите от проверката.

ІІ.Да се разпореди личното явяване на административния орган инспектор Ж. в първото по делото съдебно заседание за даване обяснения по делото чрез отговори на следните въпроси:

1.  Явил ли се при него жалбоподателят за възстановяване регистрацията на автомобила след изтичане срока по неоспорената ЗПАМ и какви са били предприетите от него действия и указания спрямо жалбоподателя.

2.  Указвал ли е административният орган на жалбоподателя какво следва да предприеме за възстановяване регистрацията на автомобила му и въз основа на какво е процедирал по този начин.

 

Съдът дава възможност на К. да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените от административния орган материали, макар че те не са пряко относими, но по същество установяват, че към  10.08.2017 г., когато доверителят ми се е явил в сектор „Пътна полиция” за възстановяване регистрацията на автомобила, са били изтекли предвидените, т.е. посочените в ЗППАМ 190 дни, поради което отказът на административния орган - в случая инспектор Ж., считам за незаконосъобразен. Моля да приемете заверен препис от жалбата ми от 11.08.2017 г. до директора на ОД на МВРВ – Бургас, с която аз оспорвам по административния ред проявеното от страна на инспектор Ж. бездействие, за което декларирам, че и до настоящия момент нито е извършена възстановяване регистрацията на автомобила, нито ми е отговорено на подадената жалба, независимо, че отдавна изтече срока за проверка по реда на административното обжалване.

Поддържам исканията си за на първо място съдът да изиска от Областна дирекция на МВР – Бургас, както съм ги направил, както и отговора. Искам да направя само едно уточнение - касае се за изричен отказ.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилата с вх.№ 8994/24.08.2017 г. административна преписка по издаване на ЗППАМ,  както и представената в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя жалба, адресирана до директора на ОД на МВР Бургас.

Относно изразеното искане № І. в постъпила с вх. № 9353/04.09.2017г. уточнителна молба от процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на нови доказателства, а именно:

І. Да се изискат от ОД на МВР – Бургас копия от заведената там жалба – УРИ 812102-1952 от 11.08.2017 г., ведно с материалите от проверката.

 

Съдът намира същото за основателно, допустимо и относимо, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Директор ОДМВР гр. Бургас  в 14 - дневен срок от уведомяването да представи копия от заведената в ОДМВР гр. Бургас жалба – УРИ 812102-1952 от 11.08.2017 г., ведно с материалите от проверката.

 

Относно искане № ІІ в постъпила с вх. № 9353/04.09.2017г. уточнителна молба от процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на нови доказателства, а именно: Да се разпореди личното явяване на административния орган инспектор Ж. в първото по делото съдебно заседание за даване обяснения по делото, съдът намира същото за неоснователно, тъй като инспектор Ж. няма качеството на страна в производството.

Предвид горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ искане № ІІ в постъпила с вх. № 9353/04.09.2017г. уточнителна молба от процесуалния представител на жалбоподателя за събиране на нови доказателства, а именно: Да се разпореди по чл. 176 от ГПК вр. чл. 144 от АПК личното явяване на административния орган инспектор Ж. в първото по делото съдебно заседание за даване обяснения по делото, съдът намира същото за неоснователно, тъй като инспектор Ж. няма качеството на страна в производството.

 

Предвид факта, че в материали по делото не е наличен документ, формулиращ искане за извършване на твърдяната административна услуга – регистрация на МПС, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 14-дневен срок да представи доказателства – заявление или друг документ, в който е формулирано искане за извършване на твърдяната административна услуга – регистрация на МПС.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14 - дневен срок от уведомяването да представи цялата административна преписка по постановяване на оспорения отказ за възстановяване регистрацията на МПС, доказателства за компетентността си, както и доказателства за длъжността, която е заемал.

 

АДВ. К.: Имам едно доказателствено искане. Тъй като производството по административната услуга - в случая възстановяване на регистрация на МПС, започва със служебно изготвяне от страна на административния орган, по-точно на служители на административния орган - заявление образец КАТ-1, до което жалбоподателят няма достъп, тъй като се изготвя служебно и се оставя като част от документацията при административния орган, ще Ви помоля на основание чл. 190 от ГПК да задължите административния орган да представи изготвеното и заведено на 10.08.2017 г. заявление образец КАТ-1 от името на жалбоподателя за възстановяване на регистрацията, ведно с всички приложени към него документи.

На второ място - с оглед изясняване основателността на така подадената жалба, ще Ви помоля за следващото съдебно заседание да бъде призован за разпит като свидетел инспектор Ж., на който не мога да посоча малкото и бащиното име. Същият работи в група „Регистрация и отчет на МПС”. Да бъде доведен при режим на призоваване.

Това са двете ми искания.

 

По така направените искания съдът НАМИРА следното:

 

По искане № 1 съдът намира същото за основателно и счита, че посоченият от процесуалния представител на жалбоподателя документ, образец КАТ-1, е относим за установяване на обективната истина, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок да представи по делото заявление образец КАТ-1, изготвено и заведено на 11.08.2017 г. от името на жалбоподателя М.П.Х., ведно с всички приложени към него документи.

Относно второто искане, а именно: да бъде допуснат до разпит в качеството на свидетел инспектор Ж. - служител в група „Регистрация и отчет на МПС” в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас, съдът счита, че това искане е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване инспектор Ж., служител в група „Регистрация и отчет на МПС” в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас,  който следва да бъде призован за следващото съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 10,00 /десет/ лева, като в 10-дневен срок жалбоподателят следва да представи доказателство за внесения депозит по сметка на Административен съд - Бургас.

 

С оглед изясняване на обективната истина, съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.01.2018 година от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:48 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: