ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На двадесет и пети януари                     две хиляди  и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2419 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.Х., редовно призован, не се явява. Представлява от адв. С.К. c пълномощно, находящо се на лист 21 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  Началник сектор „Пътна полиция“  КАТ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЯВЯВА се инспектор Р.И.Ж., служител в група „Регистрация и отчет на МПС” в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас, призован за разпит в качеството на свидетел.

 

Инспектор Р.И.Ж. беше изведен от съдебната зала.

 

По хода на делото:

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 13791/21.12.2017г. копия на документи, предоставени от ответника Началник сектор „Пътна полиция“  КАТ при ОД на МВР Бургас, като в писмото е посочено, че същите са по по УРИ 812102-1952 от 11.08.2017 г. /лист 41- 47 по делото/.

 

С разпореждане № 42/03.01.2018 г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ ответника Началник сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОД на МВРВ - Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото заявление образец КАТ-1, изготвено и заведено на 11.08.2017 г. от името на жалбоподателя М.П.Х., ведно с всички приложени към него документи. В случай, че такива документи не са съставени на 11.08.2017 г., ответникът следва изрично да заяви това. /лист 48 по делото/

С разпореждане № 44/03.01.2018 г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ  третото неучастващо лице - Директор на ОДМВР гр. Бургас в 7 - дневен срок от уведомяването да представи копия от заведената в ОДМВР гр. Бургас жалба – УРИ 812102-1952 от 11.08.2017 г., ведно с материалите от проверката. В случай, че такива документи не са съставени ДИРЕКТОРЪТ следва изрично да заяви това./лист 49 по делото/

В изпълнение на разпореждане № 44/03.01.2018 г. съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 577/16.01.2018г. жалба УРИ812102-1952, ведно с копия на материалите от проверката, представени от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас – Л.П.. /лист 52 по делото/

В изпълнение на разпореждане № 42/03.01.2018 г. на съда, ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 720/18.01.2018 г. писмо, с което Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас – Л.П. уведомява, че на 11.08.2017 г. няма изготвено писмено заявление на името на жалбоподателя М.П.Х., ЕГН **********.

ДОКЛАДВА в изпълнение на разпореждане, дадено от съда, постъпил с вх.№ 781/19.01.2018г. отговор Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас – Л.П., с който уведомява, че няма издадено Заявление за извършване на административна услуга на 11.08.2017 г. на името на жалбоподателя М.П.Х., ЕГН **********.

 

 

Съдът дава възможност на адв. К. да изрази становище по доказателствата:

АДВ. К.: Да се приемат доказателствата, представени от ОД на МВР и сектор „ПП“.

Представям и моля да приемете копия от талона на новата регистрация на автомобила на жалбоподателя, осъществена на 18.10.2017 г.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилите с вх.№ 13791/21.12.2017г. доказателства, постъпилата с вх.№ 577/16.01.2018г. жалба УРИ812102-1952, ведно с копия на материалите от проверката, представени от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас – Л.П., постъпилото с вх.№ 720/18.01.2018 г. писмо, с което Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас, както и постъпилия с вх.№ 781/19.01.2018г. отговор на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Бургас – Л.П., с който уведомява, че няма издадено Заявление за извършване на административна услуга на 11.08.2017 г. на името на жалбоподателя М.П.Х.,.

ПРИЕМА като доказателства по делото представеното в днешното съдебно заседание от адв. К. копие на свидетелство за регистрация – част І.

 

АДВ. К.: Да се пристъпи към разпит на свидетеля.

 

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

Съдът СНЕМА самоличността му, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

Р.И.Ж. – 47 години, български гражданин, висше образование, неосъждан, без специални отношения със жалбоподателя.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.Обещавам да говоря истината.

АДВ. К.: Бихте ли казали къде и като какъв работите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Понастоящем работя като началник „ВПД“  в сектор „ПП, регистрация и отчетност на пътни превозни средства“.

АДВ. К.: В тази група ли работихте и на каква длъжност на 10.08.2017 г.?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Бях ВПД-инспектор регистрация и отчет на ПТП /РОППИС/ в сектор „ПП“.

АДВ. К.: Имате ли спомен на тази дата да са Ви занимавали Ваши служители и лично жалбоподателя, във връзка с възстановяване регистрацията на лек автомобил марка „БМВ“ рег.№ ***? Какво си спомняте?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Господинът дойде в приемната. При преглеждане на документите се установи, че са му издадени наказателни постановления и заповед за прилагане на ПАМ. При проверка в системата се установи, че НК не е влязло в сила, понеже същото се обжалва. На Х. бе изяснено, че съгласно чл. 18б, ал.9, т.1 от Наредба 1-45 връщането на собственика на част ІІ на свидетелство за регистрация на превозно средство и на табелите с регистрационния номер в случаите на отмяна на НК и или ЗПАМ след възстановяване на регистрацията по реда на чл.21, ал.4, т.1 – това е от Наредба 1-45. Бе му разяснено, че след като приключи има решение относно обжалването на НП, ще продължим по възстановяване на регистрацията, в зависимост от резултата на обжалването на НП. Ако бъде отменено - ще се върнат регистрационните табели старите и свидетелството за регистрация.

АДВ. К.: Установихте ли изтекъл ли е с въведения ЗПАМ № 161 изтеклият срок 190 дни?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Установих, че има влязло в сила НП. ЗПАМ-ът е изтекъл, но според разпоредбите на този член от наредбата - аз съм длъжен след като бъде отменено НК да върна старите табели и старото свидетелство, а не давам нови табели и регистрация. Ако издам нови и отпадне НП - съм длъжен да възстановя старите табели и старото свидетелство за регистрация и тогава клиентът ще бъде ощетен, ако му издам нови и го накарам да заплати за нови табели и нова регистрация.

АДВ. К.: Беше ли изготвено заявление КАТ-1, с което да може да се сложи начало на процедурата по било възстановяване на регистрацията, било нова регистрация на този автомобил?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Не е изготвяно заявление за извършване на административна услуга към онзи момент.

АДВ. К.: Х. не се ли яви, за да му бъде извършена тази услуга? Той не дойде при Вас да пие кафе. С какво искане дойде Х. при вас в приемната ви в сектор ПП?

СВИДЕТЕЛЯТ Ж.: Да му разясним кога може да регистрира автомобила си.

АДВ. К.: Нямам други въпроси.

 

Поради изчерпване на въпросите свидетелят беше освободен от съдебната зала.

АДВ. К.: Представям списък  за направени и дължими по делото разноски съгласно чл.80 от ГПК.

Нямам други доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата и да отмените отказо за възстановяване на регистрацията на автомобила на жалбоподателя по следните правни и фактически съображения. На първо място, към 10.08.2017г. са били изтегли визираните в заповедта ЗПАМ №161/2017 г. на сектор „ПП“ 190 дни и не е имало никакво основание на гражданина да откажат да започне процедура по възстановяване. Съгласно Наредба №1-45 всяка административна услуга във връзка с промяна каквото и да е по едно превозно средство- започва със заявление КАТ-1, което се изготвя служебно от службата в сектор „ПП“, и по него тече цялата процедура- било с одобряване, било с отказ. Жалбоподателят не се е явил за консултация. В сектор „ПП“ не дават консултации,а извършват административни услуги. Това, което са му обяснили и което е написано в жалбата до началник сектор „ПП“, в жалбата до директора на ОДМВР, че са поискали да си оттегли жалбата, за да му регистрират автомобила, надхвърля всякакви възможни граници. При положение, че му е изтекъл срока за наложена мярка прекратена регистрация, абсолютно никакво значение няма дали има влязло в сила или обжалвано НП. Между впрочем цитираната от свидетеля Ж. разпоредба на чл.18б, ал.9, т.1 от Наредба 1-45 визира 2 случая- ЗПАМ, както и НП. Така, че какво те четат и как четат подзаконовия нормативен акт, не е проблем нито на жалбоподателя, нито на съда. Това е проблем на административния орган. Затова считам, че като се отказали на 10.08.2017 г. да възстановят регистрацията на автомобила, без значение съображения да не го натоварват с разноски по новата регистрация, на практика са го натоварили като до 18.10.2017 г. в продължение на 3 месеца са лишили собственика на автомобила от възможността да си го ползва. Спорно е кое е по-сериозно - таксата от 68 лева или лишаването от възможност да си ползваш автомобила за срок от 3 месеца. Отделно не може Наредба №1-45, която е подзаконов нормативен акт, дори и така да я четат в сектор „ПП”, да противоречи както на Закона за движение по пътищата, така и на АПК в частта относно допуснато предварително изпълнение на индивидуален административен акт, в случая ЗПАМ. По тези съображения считам, че е на лице основание да бъде уважена жалбата, съответно да бъдат присъдени направените от доверителя ми разноски в хода на настоящото производство. В този смисъл Ви моля да се произнесете.

 

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: