ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2419 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУТЕД” АД, редовно призован, се явява адвокат М.Г., редовно упълномощена от по-рано.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена от по-рано.

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал Парк Бургас” ЕООД, редовно призована, се явява адвокат Д., редовно упълномощена от по-рано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба от 17.06.2013 г., подадена от адвокат Д., по делото са представени документи по опис: Заповед № РД-11-246/12.06.2013 г. на вр.и.д. Областен управител на област Бургас за отписване от регистрите за държавна собственост в полза на „Сентрал парк Бургас” ЕООД и Заповед № РД-17-2/31.05.2013 г. на Областен управител на област Бургас за корекция в АЧДС № 2150/07.11.1997 г. Иска се тези документи да бъдат приети като доказателства по делото.

Отделно от това, с молба от 23.08.2013 г. процесуалният представител на жалбоподателя, със същото искане за приемане като доказателство по делото, е представил Заповед № РД -09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас.

СТРАНИТЕ: Не възразяваме представените документи да бъдат приети като доказателства по делото.

АДВОКАТ Г.: Във връзка с тези заповеди представям договор за приватизация на дружеството „БУТЕД” ЕООД, ведно с Приложение № 4, което неразделна част от него; доклад за приватизационна оценка и заключение за извършена експертиза.

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете допълнително като доказателства по делото документи под опис: Заповед №РД-17-2/31.05.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Споразумение от 10.06.2013 г. между Областен управител на област Бургас и „Сентрал парк Бургас”ЕООД; Заповед №РД-11-246/12.06.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Заповед №РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Жалба вх. №26-00-17114/12.08.2013 г. от „Сентрал парк Бургас”ЕООД срещу Заповед №РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Определение №1835/13.09.2013 г. по административно дело № 2110/2013 г. по описа на Административен съд Бургас;Жалба вх. №8270/23.09.2013 г. от „Сентрал парк Бургас” ЕООД срещу определение №1835 от 13.09.2013 г., постановено по административно дело № 2110 по описа на Административен съд Бургас за 2013 г.; Писмо изх. №92-00-10-62/22.04.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и Писмо изх. №08-00-135/26.03.2013 г. на и.д.Главен секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените в днешно съдебно заседание документи като доказателства по делото.

АДВОКАТ Г.: Становище ще взема по същество на спора относно представените доказателства по делото в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от процесуалните представители на жалбоподателя и заинтересованата страна с молби от 17.06.2013 г. и 23.08.2013 г. писмени доказателства, както и тези, представени от същите в днешно съдебно заседание. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от процесуалните представители на жалбоподателя и заинтересованата страна с молби от 17.06.2013 г. и 23.08.2013 г. и в днешно съдебно заседание, а именно: Заповед № РД-11-246/12.06.2013 г. на вр.и.д. Областен управител на област Бургас; Заповед № РД-17-2/31.05.2013 г. на Областен управител на област Бургас за корекция в АЧДС № 2150/07.11.1997 г.; Заповед № РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Заповед №РД-17-2/31.05.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Споразумение от 10.06.2013 г. между Областен управител на област Бургас и „Сентрал парк Бургас”ЕООД; Заповед №РД-11-246/12.06.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Заповед №РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Жалба вх. №26-00-17114/12.08.2013 г. от „Сентрал парк Бургас”ЕООД срещу Заповед №РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас; Определение №1835/13.09.2013 г. по административно дело № 2110/2013 г. по описа на Административен съд Бургас;Жалба вх. №8270/23.09.2013 г. от „Сентрал парк Бургас” ЕООД срещу определение №1835 от 13.09.2013 г., постановено по административно дело № 2110 по описа на Административен съд Бургас за 2013 г.; Писмо изх. №92-00-10-62/22.04.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и Писмо изх. №08-00-135/26.03.2013 г. на и.д.Главен секретар на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да уважите жалбата като допустима, по същество – основателна, като присъдите разноски.

Моля за срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без уважение жалбата и без разглеждане като недопустима.

Моля да ми дадете възможност за писмени бележки.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да оставите без разглеждане като недопустима жалбата и да прекратите образуваното производство. В условията на евентуалност да я отхвърлите като неоснователна и недоказана.

Моля да присъдите в полза на доверителя ми направените съдебно- деловодни разноски.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция в спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: