ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети март                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2418 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ - Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован,  представлява се от прокурор Тиха Стоянова.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – «ИВАНА ИВ» ЕООД, редовно призован, по реда и при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК, не изпраща процесуален представител.

 

 По хода на делото:

 ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на Окръжна прокуратура - Бургас и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по предложение на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас с правно основание чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН против „ИВАНА ИВ” ЕООД гр. Бургас, с формулирано искане по отношение на въпросното дружество да бъде наложена имуществена санкция в размерите по чл. 83, ал. 3 от ЗАНН, но не по-малко от равностойността на облагата, съставляваща 21 063.31 лв.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното от Окръжна прокуратура - Бургас предложение на основание чл. 83б, ал. 1, т. 1 от ЗАНН. По форма и съдържание същото отговаря на изискванията на закона. Моля да приемете представените от Окръжна прокуратура - Бургас доказателства, приложени към предложението. Представям присъда на БОС (копие), изпратена за сведение на Окръжна прокуратура – Бургас, тъй като наложеното наказание по същата е условно, както и влязлата в сила присъда, получена от БОС. Други доказателства няма да ангажирам.

        
         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на разпореждане на настоящия съдебен състав, с писмо от 08.01.2015 г. от Окръжен съд – Бургас са изпратени за прилагане по делото заверени преписи от Присъда № 193/30.10.2014 г., постановена по н.о.х.д. № 359 по описа за 2014 г. ведно с мотивите към същата присъда, като и двата акта са заверени с печат и текст, че присъдата е влязла в сила на 17.11.2014 г.

         С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с предложението на Окръжна прокуратура - Бургас и представени от Окръжен съд - Бургас документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да уважите направеното предложение от Окръжна прокуратура - Бургас като основателно и доказано.

От представените доказателства по безспорен начин се установи, че осъденото лице И.Д.Ж. е лице, управлявало и представлявало дружеството, както и такова овластено да представлява юридическо лице. Видно от представените доказателства, присъдата на БОС е влязла в сила на 17.11.2014 г. По безспорен и категоричен начин се установява, че въпросното дружество „ИВАНА ИВ” ЕООД се е обогатило със сумата 21 063,31 лв. в резултат на извършено престъпление по смисъла на чл. 255, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 2 от НК.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: