ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2418 по описа за 2012 година

На именното повикване в 16:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „БУТЕД” АД, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован,  представлява се от юрисконсулт А.,  с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - “СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно призована, представлява се от адв. Д.  и адв. Б., с представени по делото пълномощни.

        

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         Съдът ДОКЛАДВА, че с молба вх. № 306/13.01.2015 г. от страна на процесуалния представител на жалбоподателя са представени документи, а именно заверени копия от трудовата книжка на лицето И.Г.Т..

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба с вх. № 727/24.01.2015 г., подадена от представляващия дружеството-жалбоподател, в която на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК е направено искане за отвод на председателя на съдебния състав.

 

         АДВ. Г.: Моля да бъдат приети представените от нас документи като писмени доказателства по делото. Водим свидетеля, по отношение на който сме ангажирали писмени доказателства. Желаем той да бъде разпитан.

         Преди това искам да заявя, че поддържаме молбата за отвод на председателя на състава, като подробни доводи сме развили в молбата.

            ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства. Не възразявам да бъде изслушан допуснатият до разпит свидетел.

Оспорвам искането за отвод на председателя на състава. Считам същата за неоснователна и не считам, че са налице предпоставки за отвод на съдебния състав. Моля да се остави без уважение.

         АДВ. Д.: Не възразявам да бъдат приети представените с молбата писмени доказателства. По отношение на искането за разпит на свидетел, не се противопоставям. Считам, че е неоснователна молбата за отвод на председателя на съдебния състав, тъй като не са налице императивно регламентираните предпоставки за това.

         АДВ. Б.: Придържам се към становището на адв. Д.. По представените доказателствата становището ми е по-различно. Процесната сграда по твърдение на жалбоподателя и посочени от него АДС, е строена през 1960 г. От трудовата книжка е видно, че свидетелят е роден през 1958 г. и съответно доколкото видях по заверките в трудовата книжка, има заверки през 1985 г. като служител и от тази гледна точка считам, че няма как да даде достоверни данни. Намирам, че показанията на този свидетел са неотносими.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните счита, че на първо място следва да вземе становище по формулираното искане за отвод на председателя на съдебния състав. Видно от докладваната молба, искането е мотивирано с нормата на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, съгласно която норма не може да участва като съдия по делото лице, относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение за неговото безспристрастие. Като мотив за наличието на такива „други обстоятелства”, жалбоподателят сочи постановени от председателя на настоящия състав съдебни актове – определения по административно дело № 2401 по описа за 2012 г. и по административно дело № 2408 по описа за 2012 г. Заявено е твърдение, че постановените определения са по идентични казуси, поради което според жалбоподателя това формира убеждението за предубеденост на председателя на състава.

         Съдът не споделя така заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя по следните съображения:

         Цитираните в молбата съдебни актове са постановени в други административни производства и независимо от аналогичните казуси не би могло да се твърди предубеденост към така постановените съдебни актове. Следвайки логиката заявена в молбата, наличието на основанието за отвод би било налично и след постановяване на определение № 2350/19.11.2013 г. по настоящото административно дело, което е било отменено и върнато от Върховен административен съд. При евентуалното наличие за основание за такава предубеденост, връщайки делото за ново разглеждане, Върховен административен съд следваше да постанови производството да бъде продължено от друг състав на съда, което обстоятелство не е обективирано в отменителното определение на Върховен административен съд. Наличието на постановени други съдебни актове в други административни производства, независимо от аналогичността на казусите, по мнение на настоящия съдебен състав не би могло да се квалифицира като „друг вид обстоятелства”, обосноваващи наличието на пристрастност на съда към конкретния разглеждан в настоящото производство казус.

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за отвод на Председателя на съдебния състав от разглеждане на административно дело № 2418 по описа за 2012 г.

 

         Съдът, с оглед формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел воденият от процесуалния представител на жалбоподателя – Иван Т..

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

         СНЕМА самоличността му както следва:

 

         И.Г.Т. – ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.: Къде сте работили, от кога до кога и на каква длъжност?

         СВИДЕТЕЛЯТ Т.: От месец май 1984 г. до края на 2000 г. съм работил първо в ДСО „Търговия”, а впоследствие в „Бутед” АД.

         Длъжността ми беше стоковед, а впоследствие и началник отдел. При първоначалното ми постъпване на работа през 1984 г., отговарях за складовете за ел. уреди и ел. материали. После като началник отдел, отговарях за целия отдел „Железария, бои и химикали”. Електро-уредите и ел. материалите бяха в същия отдел.

         Складовете за ел. уреди и ел. материали се намираха в северната част на базата. Зад нас бяха складовете за „едра железария”, а пред нас имаше склад за мебели. В близост бяха и тоалетните.

         АДВ. Г.: Моля да предявите на свидетеля скица, която е приета по делото на 19.03.2013 г. и да помолим същия да посочи въпросните сгради.

 

         Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля скица № 147/22.04.1997 г., на която той посочи две свързани сгради с отбелязване на тях „МС” и „ПС”, за които даде показания, че са складовете за ел. материали.

         Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля и скица на ПИ № 7972/09.03.2010 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър, на която свидетелят посочи сгради с последни цифри на идентификатора 49 и 50, като заяви, че това са сградите на бившите складове за ел. уреди и ел. материали.

        

ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Някакво ново строителство имаше ли извършено в складовата база в периода, в който Вие сте работили там?

         ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Т.: Не, в периода, в който аз съм работил там, не е извършено ново строителство.

 

         АДВ. Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

        

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Вие през цялото време когато работехте в ДСО „Търговия” и „Бутед” АД, само в тази база ли беше местоработата Ви?

         СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Да, само в тази база съм работил и за тези складове, за които отговарях. Освен ново строителство и СМР различно от строителството, не са правени. Така, както си бяха в момента, в който постъпих, такива бяха в момента, в който напуснах. Мисля, че и сега са си такива.

         Складовете, които посочих, бяха масивни, отзад бяха с ламаринени пристройки, свързани.

         Посочената от мен сграда с идентификатор последна цифра 50 представляваше основният склад за ел. уреди и материали, а сградата с последни цифри 49, тя се водеше към склада – т.е., те не бяха отделно. Посоченото с последни цифри 49 всъщност бяха ламаринените постройки, които бяха залепени към основната сграда на склада и се водеха едно цяло.

         АДВ. Д.: Нямам повече въпроси.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Мястото Ви на работа в самия склад ли беше, или работното Ви място беше в друга сграда?

         СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Като конкретна месторабота, канцеларията ми беше заедно с другите стоковеди и се намираше в сграда, която е в непосредствена близост до склада. Работата ми беше свързана с това постоянно да влизам в склада, но канцеларията ми не беше в този склад.

         От ДСО „Търговия” след това директно се прехвърлих в „Бутед” АД. Предприятието беше „Търговия на едро”, като впоследствие настъпиха промени, за които не съм много наясно. В тази база освен ДСО „Търговия”, други предприятия нямаше.

         Това беше от 1984 г. до 2000 г. Искам само да уточня, че навсякъде, където дотук съм казал ДСО „Търговия”, всъщност имам предвид ДСО „Търговия на едро”. В трудовата ми книжка е посочено ДСО „Търговия на едро” – ОП, като последните букви „ОП” означава Окръжно предприятие.

         АДВ. Б.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, освобождава същия.

                  

         АДВ. Г.: Няма да ангажирам допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Няма да ангажирам доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Г.: Моля да уважите жалбата като допустима, а по същество като основателна. Да ни се присъдят разноските, съгласно представения списък. Ще представя подробни писмени бележки, в указан от Вас срок.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да оставите жалбата без разглеждане, като моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки. Ако приемете допустимост на жалбата, моля да приемете същата за неоснователна и недоказана. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. Д.: Моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима, поради това, че е подадена от лице без правен интерес, а в условията на евентуалност, моля да отхвърлите същата като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки, в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите направените разноски за адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице по изслушаната експертиза.

         АДВ. Б.: Присъединявам се към казаното от адв. Д.. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

         Съдът, като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: