ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2418 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „БУТЕД” АД, редовно призован, представлява се от адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован,  представлява се от юрисконсулт А.,  с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - “СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно призована, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно  и адв. Б., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

         В залата присъства и вещото лице Г..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. Г.: Де се изслуша заключението на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         АДВ. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         АДВ. Б.: Да се изслуша заключението.

 

         С оглед становищата на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице М.Г. със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: В същото производство имате изготвено друго основно и допълнително заключение. При предходните си огледи на процесната сграда, същата функционираше ли?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвянето на основното заключение направих оглед на тази сграда, но не съм влизала в помещението и не мога да кажа тогава дали е функционирала и като какво. Сега при изготвяне на това допълнително заключение влязох, но вече сградата не функционираше. Тя е свързана със съседната с портални врати.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: А съседната за какво се използваше?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на огледа, същата се използваше като складови помещения от фирми и имаше в нея стока.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Тази сграда би ли могла да функционира като нещо друго?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както съседните сгради предполагам, че и тя е била ползвана като складово помещение.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Вътре, състоянието на самата сграда подсказва ли да е използвана за друго нещо, за жилищно помещение?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента сградата представлява едно хале – общо помещение, в което нямаше фундаменти за машини или други съоръжения.

         АДВ. Г.: Може ли да прецените от визуален поглед кога е изградена сградата?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От визуален поглед не съм в състояние да преценя годината на построяване на сградата.

         АДВ. Г.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

        

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Като казвате за кадастрални планове от 1971-1992 г. означава ли, че сте виждали преписките по тях и тези планове влезли ли са в сила?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Говоря за цялостен план на зоната – кадастрален план за целия комплекс. Преписка за конкретен имот няма, но цялостният кадастрален план, който е изработен с цел изготвяне на регулационен план не е одобрен. Вторият план от 1992 г. е приет от комисия и съставлява действащият кадастрален план.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Това ли е първият влязъл в сила кадастрален план?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е първият и актуалният към момента кадастрален план.

         ВЪПРОС НА АДВ. Б.: По АДС от 1974 г. и АДС от 1997 г. казвате, че има справки. И по двата акта ли има справки или едното е приложение на документи от ДСО „Търговия на едро”? Това справки към актовете ли са или са приложения към тях?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към акта от 1974 г. има справка приложена към акта за собствени складове и сгради на ДСО „Търговия на едро”. Предполагам, че въпросната справка е изготвена от служители на предприятието „Търговия на едро”.

         АДВ. Б.: Нямам повече въпроси.

        

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Казвате, че в приложението към акта са описани 20 обекта, като сградата, която е предмет на процесната заповед не се идентифицира по площ с описаните в приложенията към АДС сгради. Предвид това и липсата на скици към въпросните актове за държавна собственост, може ли по някакъв начин да се установи някаква идентичност между сградите описани в приложенията към актовете и самите сгради? Само площите ли са основание за идентичност на сградите?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В случая имаме само два описа към двата акта, в които има информация за сградите по площ и годината на построяване, а в единия опис и предназначение. От така направеното сравнение по площ не може да се установи точно коя сграда е в единия опис по единия акт и дали съответства на другата сграда посочена в описа към другия акт. Площите на сградите посочени в двата описа към двата акта се различават и са несъпоставими. В тази връзка към втория акт от 1997 г. има едно писмо, с което „Бутед” АД уведомява, че има големи промени в предназначение и устройство, поради което прилага към акта и една ръчна схема и сметка 203 към описа, освен описа.

         АДВ. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Г.: Със становище от 30.05.2014 г. сме заявили искане за допускане до разпит на двама свидетели с оглед установяване годината на изграждане на процесната постройка, както и нейното предназначение от изграждането до настоящия момент. Поддържаме това искане, по което към момента не видях да има произнасяне още повече, че същото се налага с оглед заключението в днешно съдебно заседание, в което вещото лице заяви, че не може да определи с категоричност предназначението и времето на изграждане, като с оглед тези отговори считам, че липсва процесуална пречка да бъдат събрани гласни доказателства, като има практика на съда по това производство.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Възразявам по искането за допускане на двама свидетели до разпит с цел установяване датата на изграждане на процесния строеж. На първо място считам, че са налице писмени доказателства, в които същия не фигурира в неодобрения кадастрален план от 1971 г. още повече, че същият не е предвиден и в генералния план от 1965 г., а процесният строеж се появява едва през 1992  г., в одобрения кадастрален план. 

На второ място считам, че тъй като не е налице една от абсолютните предпоставки за установяване търпимостта на строежа, а с оглед приетата в днешно съдебно заседание експертиза, строежът не отговаря на действащия ПУП, тъй като същият не фигурира в генералния план считам, че неотносимо е да се изследва втората задължителна предпоставка, а именно датата на изграждане на строежа, с оглед на което моля да отхвърлите искането за изслушване на двама свидетели, които да установяват датата на изграждането на процесния строеж.

         АДВ. Д.: Присъединявам се към становището на процесуалния представител на административния орган. Считам, че наличието на писмени доказателства в тази връзка, включително и устните такива събрани в днешно съдебно заседание на заявеното от вещото лице, че сградата не може да бъде идентифицирана от двата списъка, предвид което се противопоставям на това обстоятелство същото да бъде установено с устни доказателства, с показанията на свидетелите, които са поискани.

         АДВ. Б.: Освен изложеното от колегите, моля да имате предвид, че жалбоподателят не сочи, че лицата са участвали в строителството на сградите, нито тяхното качество, което да даде обективна възможност на решаващия съд да прецени тяхната достоверност, което на фона на останалите писмени доказателства по делото считам за недопустимо допускането на такъв вид гласни доказателствени средства, поради което моля да не бъдат допускани.

         АДВ. Г.: Обръщам внимание, че по делото е изслушано основно и допълнително заключение на вещото лице, в което то е дало заключение, че процесната постройка съответства на предвижданията и на правилата и нормите действали към момента на изграждане и настоящия момент. Налице са предпоставките на §16 от ЗУТ. Свидетелските показания са необходими, за да се установи в периода 1971-1991 г. кога е изградена сградата с оглед определяне на правен режим относно търпимостта на постройката. 

Единият свидетел е управител на базата, който е работил там от 1965 г., а другият свидетел е лицето, което е било стоковед в същия този склад от 1974 година. Считам, че кредитирането на показанията, е въпрос на преценка от съда след изслушване на свидетелите. Предназначението също е обстоятелство, което следва да бъде установено.

 

         Съдът, с оглед формулираното от адв. Г. доказателствено искане и като взе предвид становището на страните, намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо. По отношение относимостта на същото към предмета на спора, съдът следва да се произнесе след изслушване на свидетелите и преценка на дадените от тях показания с останалия доказателствен материал, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА         до разпит при условията на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на жалбоподателя и неговия процесуален представител на двама свидетели, чиито показания са относими към предмета на спора.

 

         АДВ. Б.: С оглед определението, с което беше допуснато доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид качеството на двамата свидетели, моля да задължите жалбоподателя да представи копие на трудовите книжки на двамата свидетели, с оглед установяване на тяхното качество, както и периода, за който се твърди, че са работили в дружеството и ако е възможно, да бъдат представени преди заседанието.

 

         С оглед заявеното от процесуалния представител на заинтересованата страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 14-дневен срок преди съдебно заседание, да представи по делото доказателства удостоверяващи заявеното в днешно съдебно заседание качество на двамата свидетели, а именно служители в дружеството в периода 1971-1991 г. В случай, че в указания срок такива доказателства не бъдат ангажирани и представени, следва да бъде прието, че поисканите и допуснати свидетели от съда не притежават качеството на бивши служители и не са в състояние да удостоверят твърдените от процесуалния представител на жалбоподателя и относими към предмета на спора факти и обстоятелства, поради което определението за тяхното допускане следва да бъде отменено.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.01.2015 г. – 14,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: