ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2418 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно призован, представлява се от адв. М.Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА “СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         С Определение № 1359/19.06.2013 г. по повод представени от процесуалния представител на заинтересованата страна – адв. Д. документи и след преценка за относимостта на същата към предмета на спора е отменил протоколното определение, с което е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество.

         Съдът ДОКЛАДВА, че с молба вх. № 7663/23.08.2013 г. процесуалният представител на жалбоподателя – адв. Г. е представила Заповед № РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас, като в цитираната молба е заявено твърдение, че така постановената заповед е относима към предмета на спора.

         АДВ. Г.: С оглед на факта, че са приложени от „Сентрал парк Бургас” ЕООД писмени доказателства със заповедта, която сме приложили считам, че въобще не следва да бъдат приети като доказателства, а ако ги приемете не следва да бъдат ценени с оглед тяхната отмяна – същите не съществуват в правния мир.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приемат трите заповеди.

         АДВ. Д.: Във връзка с възражението, че представените от мен две заповеди са отменени и не съществуват в правния мир представям писмени доказателства по опис, сред които и две писма, едното от Агенция по приватизация и следприватизационен контрол, а другото от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, които са в отговор на запитване на областния управител за твърдения, които в хода на настоящото производство „Бутед” АД беше навел, че е в капитала на дружеството.

         АДВ. Г.: Считам, че жалбите са недопустими, тъй като дейността по съставяне и промяна на акта за държавна собственост са вътрешно-служебна дейност и в тази връзка издаваните актове на областния управител не са индивидуален административен акт.

По отношение на останалите доказателства считам, че са недопустими доколкото производството бе възобновено в частта по събиране на доказателствата относно двете заповеди на областния управител.

         Правя искане за спиране на настоящото производство с оглед наличния спор за собственост между настоящия жалбоподател и заинтересованата страна, като в подкрепа на това твърдение представям съдебно удостоверение № 4323/25.07.2013 г., издадено от Окръжен съд –Бургас. Ако не уважите това искане считам, че представеното писмо от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол не следва да бъде кредитирано. Към договора за приватизация имаме подробен опис, в който са описани процесните сгради.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да бъдат приети доказателствата от заинтересованата страна.

По искането за спиране на производството по делото, предоставям на съда.

         АДВ. Д.: По искането за спиране на производството по делото считам, че не са налице предпоставки, но предоставям на съда. В писмото на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е видно какви точно документи се съдържат и съхраняват във ведомствения архив и е видно, че такива приватизационни описи липсват в преписката. В този смисъл и в случай, че уважите искането на колегата за представяне на такива описи, моля да задължите този административен орган да представи преписката.

 

         Съдът с оглед представените от страните документи, както и заявените становища, намира следното:

         Съобразно докладваното в днешно съдебно заседание определение № 1359/19.06.2013 г. на настоящия съдебен състав, съдът е счел, че представените от процесуалния представител на заинтересованата страна заповеди на Областен управител на област Бургас са относими към предмета на спора. След анализ на представената от процесуалния представител на жалбоподателя заповед № РД-09-79/02.08.2013 г. с оглед факта, че с този акт се отменят цитираните по-горе две заповеди на Областен управител, съдът намира, че въпросната заповед също е относима към предмета на спора.

По отношение на допълнително представените в днешно съдебно заседание писмени документи, съдът намира същите за процесуални допустими като писмени доказателства по делото, а относно относимостта на същите към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА като писмени доказателства по делото представените от процесуалния представител на заинтересованата страна два броя заповеди на Областен управител на област Бургас.

         ПРИЕМА представената от процесуалния представител на жалбоподателя заповед на Областен управител на област Бургас.

         ПРИЕМА представените от адв. Д. в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         По отношение на формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Г. искане за спиране на производството по делото, съдът намира следното:

         Предмет на оспорване в настоящото производство е заповед на началника на РДНСК – югоизточен район за премахване на установен незаконен строеж. Съгласно представеното съдебно удостоверение се установява наличието на висящ съдебен спор за собственост на подробно описани сгради със страни: ищец „Сентрал парк Бургас” ЕООД, ответник „Бутед” АД и подпомагаща страна РКС „Черноморие” Бургас. По така образуваното висящо производство предмет на спора е ревандикационен иск по чл. 108 от ЗС. С оглед така очертаният предмет на гражданския спор, съдът намира, че образуваното и висящо гражданско производство не съставлява преюдициално такова по отношение на настоящия административноправен спор. В този смисъл искането за спиране се явява неоснователно и като такова, не следва да бъде уважено.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на производството по настоящото административно дело № 2418/2012 г.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Г.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед. Претендираме съдебно-деловодни разноски. Ще представя подробни писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като недопустима и да оставите без разглеждане същата. Ако не уважите това искане, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед съобразно представените писмени бележки по делото. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. Д.: Моля да оставите без разглеждане жалбата и да прекратите производството по делото. Изложили сме съображенията си в писмени бележки. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ще представя допълнение към приложените от мен писмени бележки, в указан от Вас срок.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

            Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: