О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 2173

 

Град  Бургас, 13.09.2018г.

 

Административен съд – Бургас, пети състав, на тринадесети септември през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 2417 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на С.М.Т., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр.Бургас.

При извършена служебна проверка на редовността на жалбата съдът констатира, че жалбоподателят не е посочил кой административен акт, описан по вид, издател, номер и дата, действие или бездействие на административен орган обжалва; в какво се състои незаконосъобразността на акта, действието или бездействието; в какво се състои искането от съда съобразно уточненията; не е представил документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд-Бургас.

С разпореждане № 4042 от 22.08.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т.5-7 и чл.151, т.3 от АПК за редовност и е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за указанията на съда е връчено лично на жалбоподателя на 27.08.2018г., но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 3.09.2018г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на жалбата в законоустановения срок от получаване на съобщението.

Налице е предвидения от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея съдебно производство да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд – Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Т., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора в гр.Бургас. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2417/2018г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: