ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2415 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.Г. – управител на етажна собственост на блок № 18, редовно уведомен, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.М.С. – управител на етажна собственост на блок № 16, редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Т.Т. – управител на етажна собственост на блок № 19, редовно уведомен, не се явява.

Тримата жалбоподатели в качеството им на управители на етажна собственост се представляват от адв.А. с представени пълномощни, находящи се съответно на листи 367, 368 и 369 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 370 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ А.В.В. и С.С.С., редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „ПС ГРУП“ АД, „БАКХУС“ ООД, Кабелна телевизия „АЕТОС“ ЕООД и М.Н.Д., редовно уведомени, представляват се от адв.М. с представени пълномощни, находящи се съответно на листи 371, 372 и 373 от делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили днес в канцеларията на съда 52 броя заявления от физически лица, всички живущи в *** гр.Бургас за конституирането им като заинтересовани страни в процеса. Констатира, че част от заявленията са придружени с титули за собственост (копия на нотариални актове); друга част от заявленията са придружени с извадка – справка от Службата по вписванията; а трета част от заявленията не са придружени с никакви доказателства за собственост.

 

Становища по хода на делото:

Адв.А.: Да се даде ход на делото. Да се конституират като заинтересовани страни лицата, които са доказали правния си интерес от участие в делото.

Заявявам, че не съм получил и не съм се запознал с постановеното от съда Определение № 694/21.04.2017г.

 

Юрисконсулт Х.: Да се даде ход на делото. Аз също не съм се запознал с цитираното определение на съда.

 

Адв.М.: Процесуални пречки за даване ход на делото по отношение на нас липсват. Да се даде ход на делото. Не сме запознати с Определението на съда от закрито заседание на 21.04.2017г. Все още не ни е връчено същото.

По повод молбите на заинтересовани лица:

Вкупом всички според нас са нередовни, защото не съдържат реквизити – трите имена на лицето, което желае да бъде конституирано като заинтересовано лице и адрес за призоваване. В този си вид този поток от молби цели да заложи процесуална бомба - невъзможност заинтересованите лица да бъдат призовани. Моля сега или в закрито заседание много добре да прецените редовността откъм реквизити на молбите, т.е. дали съдържат три имена и адрес на лицата, тъй като за заинтересованите лица процедура по оставяне без движение като за жалбите, липсва. Т.е. или те правят искане чрез молба, или искането не може да бъде уважено, ако не съдържа реквизит.

По въпроса дали имат качество на заинтересовани лица:

Виждам, че в два от представените нотариални акта се сочи, че самостоятелните обекти имат и право на строеж върху земята. Но по някои от нотариалните актове самостоятелният обект не е именован като такъв в блок 18, а, забележете, „Групов строеж Б-2, кв.“Толбухин“, което не сочи никаква идентичност. Може би има само една или две молби, които са коректни и сочат актуални данни по сегашни наименования.

Тяхна е тежестта да докажат заинтересоваността, която произхожда от чл.131 на ЗУТ. Явно, че са заинтересовани като носители на ограничени вещни права в терен. В този смисъл мисля, че молбите, като нередовни следва да бъдат оставени без уважение. Действително законът казва, че данните се извличат от имотния регистър и видимо затова те представят извлечения от имотния регистър, но не дават данни за обема на правото.

 Моля да приложите, ако ги конституирате, съответната норма на АПК и да им определите представител, което ще осигури ход на процеса и процесуална икономия.

Отделно от всичко, понеже не сме се запознали и с постановеното от определение, поддържам доводите, че поради липса на намалени отстояния и свързано застрояване, собствениците на самостоятелни обекти в трите блока, особено този № 18, които са и през съществуваща улица, процедираните с ПУП два имота нямат качество на заинтересовани лица. Може да се говори за блок № 16, но не сега този, който масово желае да бъде  конституиран.

Поддържам и възражението, което касае материалноправната страна, че нямат качество на заинтересовани лица, дори да имат право на строеж върху държавна земя, както се сочи в нотариалните актове, тъй като не са налице хипотези на чл.131, ал.2, т.3 и т.4 от ЗУТ.

 

 

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, като в тази връзка съобрази постановено от него Определение № 694/21.04.2017г., в което определение съдът е конституирал страните в производството, поради което намира за необходимо същото да продължи след влизане в сила на този съдебен акт.

 

По представените днес заявления от физически лица, които съдът докладва за конституиране като заинтересовани страни в процеса, предвид техният значителен обем, съдът ще вземе  становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

На основание изложените мотиви съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.06.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: