ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2414 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Т.Р., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Областна дирекция на МВР - Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт Д.c  пълномощно по делото.

ПРОКУРАТУРАТА на република България се представлява от прокурор Червеняков - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Съдът ПРИСТЪПВА към доклад по делото:

Предявена е искова молба от М.Т.Р. ***, чрез процесуален представител-адвокат, против ОД – МВР - Бургас. Правното основание на иска е чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, вр. чл. 203 и следващите от АПК. Цената на иска е 300 лева, претендирани като обезщетение за причинени имуществени вреди, настъпили в резултат на заплатено адвокатско възнаграждение в съдебно производство по оспорване и отмяна на Наказателно постановление № 2774/14.09.2016 г., издадено от началник сектор ОП в РУ - Несебър на МВР. Ищецът претендира и законна лихва от 15.03.2017 г. до окончателното изплащане на сумата. Съгласно представена молба от 28.11.2017 г. (лист 35-36 от делото), ищецът се е отказал от останалите си претенции към ответника, формулирани в първоначално предявената искова молба, свързани с обезщетения за пътни разноски.

Ищецът претендира и съдебно-деловодни разноски в настоящото производство в размер на 300 лв. Ответникът оспорва исковата молба. Оспорва нейната допустимост, като твърди, че от представените доказателства не може да бъде направен извод, че е налице отменен незаконосъобразен административен акт. По същество заявява, че исковата молба е неоснователна, тъй като според него не са налице всички предпоставки за реализиране на отговорността по ЗОДОВ. Страните представят писмени доказателства.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам възражения по доклада.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ:  Нямам възражения по доклада.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени с исковата молба съобразно описа на лист 4 стр. 2 и лист 5 от делото.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приключи  ли събирането на доказателствата?

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Възразявам да бъде приключено събирането на доказателствата. Доколкото липсва цялото административно дело по описа на Районен съд - Несебър, считам, че към момента са налични относимите документи предмет на спора, така че не настоявам делото да бъде изискано в пълнота.

По направеното доказателствено искане от ищеца за прилагане на административно-наказателно дело към настоящото дело, съдът счита, че искането е допустимо, но неоснователно. По делото са представени доказателства, приети току-що, от които се установява, че между ищеца и неговия процесуален представител е било налице упълномощително  правоотношение за процесуално представителство, представено и заверено копие от договор за правна помощ. Съобразно тези доказателства – същите, които се намират и в делото, изискано от ищеца, съдът приема, че не е необходимо да прилага към настоящото дело АНХД № 2173/2016 г. по описа на Районен съд - Несебър.

 

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна. С приложените към нея доказателства ищецът се опитва да докаже, че е заплатил договорено възнаграждение в размер на  300 лева за представителство по административно-наказателно дело, но договорът няма достоверна дата, поради което не може да бъде прието, че същият не е съставен с цел да послужи за настоящото производство- единствено с тази цел. Няма и реални доказателства за заплащането на тази сума, поради което моля исковата молба да бъде отхвърлена като неоснователна.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Исковата претенция по ЗОДОВ е процесуално допустима, но в случая считам, че остана недоказана, че преките и непосредствени вреди досежно твърдяното обстоятелство за ангажиране на процесуално представителство и плащане сумата 300 лева е доказателство. В писменото доказателство е отразена договорената сума между страните, но по делото липсва доказателство за реално плащане на такава. Не са доказани преките и съществени вреди, поради което моля да отхвърлите исковата претенция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: