ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.12.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети декември                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2414 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Бутед” АД – гр. Бургас - редовно уведомен, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началник РДНСК – Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. А. с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД – гр. Бургас - редовно уведомена, се явява адв. Д. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. Т.Д.Ч..

 

По хода на делото:

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства с молба вх. № 6545/02.07.2013 г. от процесуалния представител на заинтересованата страна, Заповед № РД–11-246/12.06.2013 г. и Заповед № РД-17-2/31.05.2013 г. за корекция на АЧДС № 2150/07.11.1997 г. на Вр.ид. Областен управител на област с административен център гр. Бургас.

 

Адв. Г.: Представям и моля да приемете следните доказателства: Заповед № РД-09-79/02.08.2013 г., с която са отменени заповедите на Областен управител на област с административен център гр. Бургас и Договор за приватизация на дружеството от 22.10.1999 г., ведно с Приложение № 4, Инвентарен опис 31.12.1998 г., Доклад за приватизационна оценка от месец юни 1999 г. и заключение по съдебно-техническата експертиза по търговско дело № 544/2012 г. на Бургаски окръжен съд, във връзка с издадените заповеди на Областния управител и справка от деловодната програма по адм. дело № 1660/2013 г. на  Административен съд Бургас.

 

Адв. Д.: Представям доказателства по опис относно законосъобразността на Заповед № РД-09-79/02.08.2013 г. на Областния управител, с което е отменил предходните две заповеди. Представяме писма изходящи от Министерството на инвестиционното проектиране и ДНСК-София, които са в уверение на това, че практиката на административните органи е противоречива, тъй като жалбоподателят е приложил тълкувателни писма по тези въпроси. Представяме и Заповед № 188/207.01.2009 г. на Главния архитект на Община Бургас, с която е оправомощил служители при общинската администрация и Главния специалист „АС” със свои правомощия по ЗУТ, от която е видно, че липсва такова оправомощаване на автора на удостоверението за търпимост по § 16, приложено по делото, предвид на което считаме, че същото е нищожно.          Представям писмо изх. № 24-00-904/2/16.05.2012 г. на Община Бургас, Споразумение от 10.06.2013 г. между вр.ид. Областен управител и заинтересована  страна „Сентрал парк  Бургас” ЕООД и справка от деловодната система на  Административен съд Бургас по адм.дело 1660/2013 г.

 

Адв. Г.: Оспорвам писмо изх. № 62-00-33 от 04.06.2010 г. издадено от зам.-кмета на Община Бургас - инж.М., както и писмо изх. № 24-00-904/2/16.05.2012 г., като оспорвам съдържанието на същите, тъй като включително и в настоящото производство бяха представени доказателства за наличие на книжа – одобрен Генерален план за процесния терен.

Що се отнася до приложеното писмо от Министерството на инвестиционното проектиране вх. № БС-1380-08-131/14.11.2013 г., моля, същото да не бъде приемано като доказателство с оглед неговата несъотносимост към предмета на спора. Единствено на Съда и на органа издател на подзаконовия нормативен акт е предоставена компетентността по чл. 15 от Закона за нормативните актове да извършват тълкуване и министърът не е компетентен да тълкува, както и да прилага чл. 84 от Наредбата за държавните имоти, така и Приложение на § 16. За писмото, което цитирах, считам, че веднъж е призната включително от РДНСК правната легитимация на дружеството и издаването на настоящото писмо се явява в противоречие с принципите за  последователност и устойчивост  на принципите на администрацията.

Моля да не приемате това доказателство по делото.

 

Юк. А.: Да се приемат доказателствата представени в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя и на заинтересованата страна.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което е прието при разглеждането на делото от предходния докладчик и го поддържам.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 Адв. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юк. А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ няма въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА молба вх. № 6545/02.07.2013 г. с доказателствата по опис, както и всички представени писмени доказателства в днешното съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателя и на заинтересованата страна.

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът след извършване на служебна справка в деловодството на  Административен съд Бургас установи, че по оспорване на Заповед № РД -09-79/02.08.2013 г. на Областния управител на област с административен център гр. Бургас е образувано адм. дело № 2110/2013 г., както и че по оспорване на Заповед РД-17-2/31.05.2013 г. на Областния управител с административен център гр. Бургас е образувано адм. дело № 1660/2013 г. Изходът на тези дела има преюдициално значение за правилното решаване на спора по настоящото административно дело, поради което и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 2414/2012 г. до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производствата по административни дела № 1660/2013 г. и 2110/2013 г. по описа на  Административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок считано от днес, пред Върховен административен съд на Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9,15 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: