ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2414 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М.Г., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал Парк Бургас” ЕООД, редовно уведомена, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представени по делото документи от Областен управител на област Бургас и от Кмета на Община Бургас в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание, съгласно описите на л.184 и л. 201 от материалите по делото.

 

АДВОКАТ Г.: Да се приемат представените доказателства.

Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приемат представените писмени доказателства.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените писмени документи.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от Областен управител на област Бургас, съгласно опис, находящ се на л.184 от материалите по делото, и документите, представени от Кмета на Община Бургас, съгласно опис на л. 201 от материалите по делото.

С оглед липса на други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да уважите жалбата като допустима и по същество основателна.

Моля да ми бъде дадена възможност за писмени бележки в указан от съда за това срок.

Представям списък на разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на първо място като недопустима, като в тази връзка изцяло поддържам представеното становището в предходно съдебно заседание. В условията на евентуалност, ако не приемете аргументите ми за недопустимост на жалбата, моля да я отхвърлите като неоснователна, като в предоставен от Вас срок ще представя подробни писмени бележки.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, поддържаме заявеното с нарочна молба твърдение за недопустимост на жалбата по изложените в молбата аргументи и Ви молим да отмените определението за даване ход по същество, като оставите жалбата без разглеждане и прекратите производството. В случай, че не уважите това ни искане, считам жалбата за неоснователна по същество и Ви моля да я отхвърлите като такава.

Моля да ни присъдите направените от клиента ми съдебно-деловодни разноски в размер на адвокатския хонорар, съгласно приложен в кориците на делото договор за правна помощ.

Подробни бележки по същество на спора ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ДАВА възможност на страните да представят писмени бележки в 14-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: