ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2413 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД, редовно уведомен се явява лично Г.И.Л. - управител, представлява се и от адвокат Е.М. (пълномощно на л.139 по делото).

 

За ответника ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г.Т. (пълномощно на л.136 по делото).

 

За ответниците Я.Я.А., Т.Л.М., М.Н.Я., Д.Д.Н., В.Ж.Д., З.Х.Л. и Д.Д.Л. – редовно уведомени, се явява адв. С.И. с пълномощни, находящи се на л.159  и л. 160 по делото.

 

За заинтересованата страна „ВДК КОМПЛЕКТ“ ООД, редовно уведомена,  не се  представлява.

 

Явява се вещото лице Д.С.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили доказателства съобразно указанията, дадени в предходното съдебно заседание по искане на адв. И..

Доказателствата са представени с писмо вх. № 4048/24.04.2017 г.


СТРАНИТЕ: Да се приемат доказателствата.

 

 Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени от Община Бургас с писмо вх. № 4048/24.4.2017 г.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице Д.С.С..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Д.С.С. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. М.: По въпрос 1- да разбирам, че сега пешеходната алея засяга УПИ ХІ-80, но същото това УПИ ХІ-80 не е включено в заданието за проектиране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: УПИ ХІ-80 не е включено, а е засегнато.

АДВ. М.: По въпрос 4 - бихте ли ми казали, да разбирам ли, че сегашното проектно трасе на пешеходната алея не съвпада със съществуващ в предходен план или на терен какъвто и да е път, или пътека? Съвпада ли проектирания път с някакъв друг път, съществувал на мястото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съвпада.

АДВ. М.:  Преди 8 години през 2009 г. е била първата регулация, одобрен е бил застроителен план. Бихте ли мотивирали допълнително, че предвидената улична мрежа по първия план осигурява два входа към плажната ивица? Това  е въпрос 2, свързан с предвидената регулация през 2009 г. - система от улици. Тези улици осигуряват ли ако се осъществи достъп до плажа - пешеходен и транспортен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, осигурява. Двата входа са в северната и южната част на кв. 2 и кв. 16, които осигуряват достъпа до плажната ивица от старата част /така да се каже/ на кв. Крайморие.

АДВ. И.: Моля да отговорите отново по въпрос 6.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Върху проектираната алея има изградена ограда, която разделя имотите 255 и 254 по кадастралната карта. Там има изпълнено строително мероприятие, ако оградата се приеме за строително мероприятие. Оградата е от бетонови колове и оградна мрежа.

 

АДВ. И.:  По въпрос 8 сте казали, че преди изменението на плана процесните имоти попадат в зона “А” и “Б”, след което сте посочили какви са градоустройствените показатели. Тези показатели само за зона Б ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Градоустройствените показатели с 2 етажа и 7 метра са за зона “А”.  За зона “Б” са 3 етажа и 10 метра.

АДВ. И.:  Процесните имоти, засегнати от изменението на ПУП, имат същите или различни показатели и тези показатели съответстват на 2 различни зони или само за зона “Б”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Сега показателите са завишени на целия имот – имот 254 и имот 255. Сега двата имота - 254 и 255, които са засегнати от алеята, са със завишени показатели, 3-етажно застрояване, 15 метра височина, с 30 % коефициент на застрояване и 1,5 коефициент на интензивност.

АДВ. И.: Според изменението на ПУП целите имоти ли попадат само в една зона или няма разделяне на имотите - в зона “А” и “Б”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Според мен този въпрос надхвърля моята компетентност. Посочила съм го в заключението. Това застрояване е дадено за целите имоти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С..

Да се изплати на вещото лице определения депозит (300 лева).

 

АДВ. М.: Нямам други доказателствени искания.

АДВ. И.:  Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други доказателствени искания.

 

Предвид липсата на допълнителни доказателствени искания като счита, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания:

АДВ. М.: Моля да отмените акта, с който е одобрен ПУП, предвиждащ пешеходна алея в кв. 2 по УПИ Х и УПИ ХІ и в кв.16 изцяло в УПИ LI от 95244. Считаме, че не се доказа на първо място от ответния административен орган наличието на административно-правно основание, а именно ползваната разпоредба на чл. 134, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗУТ, е ли че тази норма касае изменение на устройствен план?

На следващо място констатираха се процесуални грешки в процедурата, включително и включване в проекта на имоти, които не са посочени в разрешението за проектиране. И най-важното - липса на практика в соченото основание за промяна, в устройствените условия и по обществено-икономическите изменения на подробния устройствен план, приет само преди 8 години, имотите на практика се постигат с вече одобрената улична мрежа и за пешеходен, и транспортен достъп. Това, че на някой му се налага да обикаля нагоре-надолу 100 метра, не е основание да се чертаят пътеки през имоти, едно към гьотере, за да се задоволи нечии интерес. Това е принцип в законодателството. По-честното беше общината да уведоми хората, че това може или не може или че планът предполага отчуждаване по пазарни цени, за да се реализира предвиждането. Моля за отмяна. Моля да се присъдят разноските на дружеството-жалбоподател.

Ще представя и писмени бележки. Моля да съобразите доводите, представени от нас в сезиращата жалба.

АДВ. И.: Поддържам изразеното становище по незаконосъобразността на оспорения административен акт по всички фактически и правни основания, което съм изложила в писмен вид. Исках Община Бургас да представи писмени доказателства, които касаят предходни действия на общинската администрация преди издаване на разрешението за изменение на плана. Обръщам внимание на това, че наличие на важни държавни и общински нужди или широк обществен интерес, не може да бъде изведено и от дадените становища на различните комисии на Общински съвет Бургас, преди постановяване на разрешението за допускане и изменение на ПУП. Видно от приложената докладна записка от 09.03.2015 г. кметът е поискал предварително съгласие за изменение на ПУП от страна на Общински съвет, но по отношение на различен проект от този, който в последствие е бил разработен и процедиран. Считам, че всички останали наши възражения бяха успешно показани. С оглед заключението на вещото лице, бе установено, че разрешението не касае имота на доверителите ми. По делото е представено тяхното възражение от 23.11.2015 г., в което за първи път посочихме на Община Бургас, че се разработва проект, в който се засяга техния имот, без въобще да има издадено  разрешение за разработване на проекта, който да обхване и УПИ ХІ-80, поради което едва в процедурата на обявяване на разработения проект беше постановено това допълнение и не случайно същото е без дата. Моля да отмените изцяло оспореното решение на Общински съвет Бургас, както и моля да присъдите направените разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да оставите жалбата без уважение. Решението на Общински съвет Бургас е законосъобразно, изпълнено е едно законосъобразно административно производство. От доказателствата по делото - подписката на гражданите от кв. Крайморие, изменението е с цел задоволяване на обществения интерес, касаещ голяма група граждани.

Моля да приемете разрешение № 69/07.07.2015 г. като доказателства по делото. Същото е официален документ, подпечатан и подписан от зам.- кмет Чанка Коралска. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки и да ми бъдат присъдени разноските.

СЪДЪТ КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Преписката е приета в предходното съдебно заседание, в т. ч. и цитираното от Вас допълнение.

РЕПЛИКА НА АДВ. М.: Моля да се съобразят две обстоятелства относно спора за разрешението за проектиране:

Първо: Pазрешението с оглед начина на одобряване би следвало да е дадено от Общински съвет, а не от кмета.

Второ: Не може в хода на процедурата да се допълва това разрешение, както е направено с въпросната заповед на зам.-кмета. Това обаче е практика в Общината.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. И.: Моля да имате предвид, че колегата се позова на подписка, обосноваваща голям обществен интерес. Моля да имате предвид и представената от нас подписка с над 300 подписа против това изменение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: