ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети април                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2413 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД, редовно уведомен, се явява  Г.И.Л. – управител, представлява се и от адвокат Е.М. (пълномощно на л.139 по делото).

 

За ответника ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г.Т. (пълномощно на л.136 по делото).

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ: Я.Я.А., Т.Л.М., М.Н.Я., Д.Д.Н., В.Ж.Д., З.Х.Л. и Д.Д.Л. – редовно уведомени, се явява адв. С.И. с пълномощни, находящи се на л.159  и л. 160 по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВДК КОМПЛЕКТ“ ООД, редовно уведомена,  не се явява представител.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД,  ЕИК 147179408, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Богориди“ № 45, представлявано от управителя Г.И.Л., против Решение по т.13 от Протокол № 13/28.06.2016 г. от дневния ред на заседание на Общински съвет – Бургас, с което приема проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. Крайморие, гр. Бургас за обособяване на нова пешеходна алея в кв.2 и кв.16 по ПУП-ПРЗ за квартала, обн. ДВ бр.89/11.11.2016 г., стр.89.

 

Адв. М.: Поддържаме жалбата по изложени съображения в нея, които сме обосновали в самата жалба.

Моля да укажете, че тъй като решението е мотивирано на основание чл. 134, ал.1, т.2 от ЗУТ, следва да бъде доказана важната общинска нужда от съответния орган, установил оспорваното решение на ПУП. Твърдим, че алеята не е статуирана в изпълнение на каквато и да е необходимост да се задоволи обществена нужда, което е подчертал и областният управител в отменителната заповед. Ако ответният административен орган заяви, че не оспорва, че алеята не съществува сега на терена, и по трасето й няма заварен път, нямам доказателствени искания към настоящия момент. Твърдиме, че ПУП от 2009 г. е влязъл в сила и не са налице основания за неговото изменение, включително и в частта за осигуряване на транспортен пешеходен достъп до крайбрежната ивица  плаж, за която има предвиден достъп и пешеходен и автомобилен, и по ПУП от 2009 г.

 

Адв. И.: От името на моите доверители и собственици на парцели, засегнати от устройствения план, заявявам че поддържам жалбата. На всички основания, изложени от адв. М., твърдим, че има и други процесуални нарушения в цялостната процедура по оспорения административен акт, които нарушения мога и да маркирам, и съм изложила в подробно писмено становище. Освен това представям писмени доказателства с опис. Оспорвам допълнение към Разрешение № 69/07.07.2015  г. като твърдя, че същото е издадено от некомпетентен орган и не във изискуемата форма от гледна точка на номер на това допълнение към разрешение и дата на издаването му, т.е. твърдя, че същото няма минимално необходимите реквизити на официален документ.

С това допълнение към разрешението фактически е направен опит постфактум след разработването на проекта да бъде разширен обхвата на издаденото разрешение за изменение на ПУП като в един много по-късен момент, според мен след месец декември 2015 г. след изработване на проекта, е включен в обхвата на разработката имота на доверителите ми. В тази връзка имам доказателствени  искания, свързани с изискването на документи от общината. Тези доказателствени искания са формулирани в т. ІІ от молбата ми становище.

Третото ми доказателствено искане е за допускане на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на  поставените в молбата-становище писмени въпроси, след запознаване с преписките в община Бургас и общински съвет Бургас.

Извън посочените писмени доказателства в молбата-становище, представям и подписка-становище на жители на кв. Крайморие – с 300 подписа, с които същите са изразили несъгласие с така разработения и приет от общинската администрация проект за изменение на плана. Т.е. ако мотивите на общинска администрация са, че има засилен обществен интерес за прокарване на тази алея, с тази подписка виждаме,че друга още по-голяма група изразяват несъгласие.

Ответникът би следвало да ангажира доказателства за установяването на твърдяния от него положителен факт, че е налице обществен интерес. Има липса на такъв интерес.

 

Юрисконсулт  Т.: Оспорвам жалбата, моля да приемете представената административна преписка. По отношение на постъпилите в последствие заявления, считам същите за недопустими предвид разпоредбата на чл. 218, ал.7 от ЗУТ, съгласно която със заявленията по ал.4 е недопустимо да се правят искания за отмяна на административния акт, както и за подаване на жалби в законоустановения срок.

Реплика на адв. М.: Първо: по допустимостта - действително чл.218, ал.7 от ЗУТ ограничава в определена степен процесуалните действия на конституираните по чл. 218, ал. 6 и ал. 9 заинтересовани лица. Същите обаче не са лишени от процесуални права. Текстът е така изписан. Това е поредната недомислица на ЗУТ. Те могат да изразят становище по нашата жалба и това, което е депозирано от колегата, следва да се счита за такова по отношение на жалбата.  Могат да признаят жалбата за основателна.

Ако приемете, че техните искания са недопустими, ще направя същото искане.

Моля да се приемат приложените писмени доказателства до областния управител, които касаят именно процедурата.

Второ: поддържам довода си, че има съществено разминаване от разрешението по чл. 124 от ЗУТ и одобрения проект. Е ли, че това разрешение включително в този допълнен вариант, е следвано да бъде дадено от общинския съвет, а не от зам. кмета, т.е. одобреният проект е извън предмета на откритата административна процедура с първоначалното дадено разрешение. Това е описано и от областния управител в неговите заповеди. Ако приемете, че процесуалните искания, направени от допълнително конституираните лица са недопустими, моля да се считат за направени от нас.

 

Реплика на адв. И.: Този проект в частта му изменение плана за застрояване противоречи на императивните норми за закона за черноморското крайбрежие. По отношение на имота на доверителите ми са допуснати завишени показатели за застрояване на тяхното УПИ като привидна компенсация, именно такъв е предмета на жалбата на третото заинтересовано лице – „ВДК КОМПЛЕКТ“ ООД. Моите доверители не желаят по този начин да бъдат компенсирани за това отнемане. Съдът е длъжен служебно да следи за цялостната законосъобразност на решението.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно лист 2 - 4 от делото, както и доказателствата, приложени към молбата на адв. С.И. от 26.01.2017 г. и молбата от същия процесуален представител от 15.02.2017 г.

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени с опис към молбата-становище, представена от адв. И. в днешното съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА община Бургас да представи в 10-дневен срок от днес доказателствата, изискани от адв. И. с доказателственото искане, съдържащо се на стр. 6 от молбата й, представена в днешното съдебно заседание: 

1.  Уведомително писмо до заинтересованите лица № 94-01-572 от 29.04.2014 г. за съгласие за разработване на проект за ЧИ на ПУП по реда на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗТСУ.

2.  Докладна записка на кмета на община Бургас до Общински съвет Бургас с вх. № 08-00-3022 от 09.03.2015 г. за предварително становище по предложения вариант за изменение на ПУП.

3.  Възражения (2 бр.) с вх. № 70-00-5541 от 04.12.2015 г. срещу проект за изменение на ПУП.

4.  Уведомителни писма до собствениците на УПИ ХІ кв.2 за постановено Решение за допълване на мотивираното предписание за допускане разработването на проект за изменение на ПУП и за УПИ ХІ-80 кв. 2.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани от адв. И. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице Д.С.С..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице,  вносим от доверителите на адв. С.И. - Я.А., Т.М., М.Я., Д.Н., В.Д., З.Л. и Д.Л., в размер на 300 лв.

 

ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок от днес за внасяне на определения депозит.

 

Вещото лице да започне изпълнение на поставената задача след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

На основание чл.9, ал.3 от АПК УКАЗВА на процесуалния представител на ответника, че върху ответния административен орган е възложена доказателствената тежест за установяване на всички фактически и правни основания за приемане на решението.

 

По възражението за недопустимост, направено от процесуалния представител на ответника във връзка с молбата-становище от адв. С.И., съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.05.2017 г. от 13,00  часа, за която дата и част страните са редовно уведомени.

 

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: