ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети декември                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2412 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат М.Г..

За ответника- Началник РДНСК-Югоизточен район се явява ст.юрисконсулт А..

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се явява адвокат Д. с приложено по делото пълномощно.

Не се явява вещото лице инж. М.Г., редовно уведомена.

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.- Да се даде ход на делото.

Адвокат Д. - Да се даде ход на делото. Вещото лице Г. беше пред съдебната зала, но е ангажирана по друго дело, на друг състав на Административния съд.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото.

СЪДЪТ констатира, че заключението на съдебно-техническата експертиза не е депозирано в законоустановения срок. Същото е постъпило в съда на 01.12.2014г. и от тази дата не е изтекъл предвидения в закона едноседмичен срок.

 

Адвокат Г.- Имам възражение по изслушването на заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание по повод непредставянето му в срок. Бях в обективна невъзможност да се запозная с неговото съдържание.

Юрисконсулт А. – Също възразявам за изслушването на съдебно-техническата експертиза, тъй като не съм се запознала със същата.

Адвокат Д. – Възразявам да бъде изслушана съдебно-техническата експертиза и моля да ни дадете възможност да се запознаем с нея.

 

СЪДЪТ, с оглед възраженията на страните и отсъствието на вещото лице, намира, че следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице инж. М.Г..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: