ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2412 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 9.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бутед” АД се явява адвокат Г., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- Началник РДНСК-Югоизточен район се явява юрисконсулт Д..

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се явява адвокат Б., надлежно упълномощен.

 

Адвокат Г.- Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.- Да се даде ход на делото.

Адвокат Б.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

 

Адвокат Г.- С оглед установяване предпоставките на търпим строеж по смисъла на §16, ал.1 от ЗУТ, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям, с оглед установяване дали процесният обект е бил допустим съобразно действащите градоустройствени планове и дали е бил съответстващ на действащите към него момент правила и норми за строителство.

Юрисконсулт Д. – Не възразявам по така направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

Адвокат Б.- Считам, че следва преди приемането на доказателствата и продължаване на съдопроизводството, да бъде определен предмета на спора, с оглед представените от жалбоподателя доказателства и с оглед преценката за тяхната допустимост да бъде уточнена връзката между представените доказателства и обжалваната заповед. Считам, че това е процесуално задължение на ищцовата страна и не следва да бъде прехвърляно в задължение на вещото лице.

По молбата с въпросите към съдебно-техническа експертиза считам, че поставените въпроси не са достатъчни, за което ви моля да формулираме и ние задачи към експертизата, в две посоки. На първо място - относно легитимацията на ищеца, тъй като от представените по делото АДС е видно, че жалбоподателя претендира права върху 20 обекта, в същото време пред Административен съд гр. Бургас са висящи 22 дела. В тази връзка възниква въпрос за индивидуализация на имотите и ще формулираме към вещото лице въпроси, които ще формулирам с нарочна молба. На второ място другата група въпроси, които вещото лице следва да има предвид, са свързани с градоустройствения статут на терена, тъй като ние въвеждаме твърдението, че към момента на изграждане на сградите терена е нямал такъв градоустройствен статут. И третата група въпроси е свързана с установяване годината на построяването, тъй като ние твърдим, че липсват и не са ангажирани по делото годни доказателствени средства, които да установят годината на построяването и въвеждане в експлоатация на обектите. В този смисъл моля да ми дадете възможност да формулирам конкретни въпроси към вещото лице.

Във връзка с представените до този момент доказателства, считам, че някои са непълни и затова представям коректно копие, а именно АДС от 1974 г., в който са отразени поправки, по силата на които сградите са изключени от капитала на дружеството жалбоподател. Представям двата АДС-та, съответно от 1974 и 1997 г. с направени поправки, и определение №623/2014г. на ВАС, с което е отхвърлена жалбата на „Бутед” АД по оспорените заповеди. Твърдя, че заповедите са влезли в сила. Тези, които прилагам, не са с отбелязаните поправки. Заповедта от м.октомври не е влязла в сила, така че същата не следва да бъде ценена до нейното евентуално влизане в сила, тъй като при първото обжалване същата е и отменена, доказателство за което жалбоподателя не сочи. Като на следващо място, с оглед отделяне спорното от безспорно и преценка за процесуална легитимация на жалбоподателя, моля същият да уточни по приложението от акта от 1997 г., с което жалбоподателят се легитимира, да обясни коя сграда е процесната, тъй като вещото лице следва да установи идентичност на сградата и по представените документи.

Адвокат Г. –Моля съдът да се съобрази с определението, с което ВАС е върнал делото за ново разглеждане относно активната процесуална легитимация, с което ВАС приема, че за наличие на активна процесуална легитимация на доверителя ми е достатъчно да са застрашени правата, дори и без пряко да се засягат от заповедта. Със спора за материално право административният съд не би могъл да се ангажира. Считам, че са неотносими доказателствените искания от колегата, вкл. и по така формулирания първи въпрос от допълнителните задачи за съдебно-техническа експертиза и не би могъл Административен съд гр. Бургас, след указания на ВАС, отново да коментира и обследва идентичност на сградите.

Адвокат Б. – Считам, че се прави пореден опит да се премести тезиса. За определението на ВАС не спорим. В жалбата си „Бутед” АД коментира акт от 1974 и 1997 г., твърди че на базата на тези документи процесната сграда е включена в капитала на дружеството и оттам извлича правния си интерес. С оглед тези обстоятелства, за решаване на делото по същество за нас са важни и молим да бъде уточнено, коя от сградите по АДС е в акта от 1997г. На следващо място, с оглед законността и поставени задачи, жалбоподателят твърди, че въз основа на този АДС е възникнало държано приемане. Ние твърдим, че към АДС от 1974 г. няма опис, към АДС няма опис-приложение към него, а твърдим, че и в двата акта тези сгради не фигурират, т.е. жалбоподателят извлича или се стреми да извлече изгодни за себе си правни последици от представените актове и приложените към тях описи. Така че въпроса с отговора, коя точно сграда по описа представлява процесната е първостепенен за по-нататъшното продължаване на съдопроизводствените действия. Няма как вещото лице да отговори на поставените въпроси без да е уточнено за коя от сградите става въпрос. Няма да соча други доказателства.

Адвокат Г. – Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с посочените задачи за основателно. Представените днес от процесуалния представител на заинтересованата страна писмени доказателства - определение № 623/17.01.2014г. на ВАС на РБ, Акт за завземане на недвижим имот №4299/24.04.1974г., АЧДС №2150/07.11.1997г., ведно с приложение към него, съдът намира за относими към предмета на делото и счита, че следва да бъдат приети. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверени преписи от определение № 623/17.01.2014г. на ВАС на РБ, Акт за завземане на недвижим имот №4299/24.04.1974г. и АЧДС №2150/07.11.1997г., ведно с приложение към него.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, да даде заключение по поставените от адвокат Г. в нарочна писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице М. Г.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 250 лева, платим от жалбоподателя в 3-дневен срок от днес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на заинтересованата страна „Сентрал парк” ЕООД да постави допълнителни задачи към допуснатата експертиза.

 

Адвокат Г. – Тъй като към АДС от 1974 г. има опис на сградите, а в приложения акт не са отбелязани всички корекции и по двата акта, моля да задължите областна управа Бургас да представи заверени копия на двата акта с всички приложения и корекции към настоящия момент. Моля да ми предоставите възможност да представя молба с искане към трето неучастващо лице.

Юрисконсулт Д. – Не възразявам на направеното искане.

Адвокат Б. – Считам, че искането е неоснователно, колегата разполага с всички доказателства. Направеното искане цели протакане на производството. Поддържам становището, че към акта от 1974 г. няма опис. Към преписката се съдържа молба-опис, представена от Държавното предприятие, която не представлява приложение-опис към акта. Целта на така направеното искане е документите да изходят от областна управа и да бъде направен опит да се използва частен документ, какъвто представлява молбата-опис, да бъде ценен като административен такъв и приложение към акта. В тази връзка поддържам искането си да бъде уточнено, с оглед преценката на относимостта към правния спор, коя сграда от описите представлява процесната, тъй като в кориците по делото следва да се уточни.

Адвокат Г. – Уточнявам актовете за държавна собственост, които моля да бъдат изискани- АДС №4299/24.04.1974г. и АДС №2150/07.11.1997г.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Областна управа- Бургас да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи на АДС №4299/24.04.1974г. и АДС №2150/07.11.1997г., ведно с приложенията към тях.

УКАЗВА на жалбоподателя да представи в 3-дневен срок от днес писмена молба за връчване на трето неучастващо лице Областна управа- Бургас.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2014г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат за уведомени.

Да се уведоми вещото лице М. Г., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: