ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 19.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2412 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Бутед” АД, представлявано от Н. Ш.-редовно уведомен, се явява адв. Б. – представя пълномощно.

За ответника Началник РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се  явява юк. К. с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД-редовно уведомена, се явява адв. Д. с приложено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилия по делото с молба вх.№ 5925/13.06.2013г. официално заверен препис от Община Бургас на Генерален план на складова база ОТП-гр.Бургас от 12.11.1965 г.

 

СЪДЪТ констатира, че не е заплатен депозита за поисканата от жалбоподателя и допусната от съда съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Б.: Правя оттегляне на искането за извършване на експертиза. Административният орган е този, който следва да докаже всички обстоятелства и факти по издаването на административния акт. Моля да заличите определението за допуснатата съдебно-техническа експертиза. Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. К.: Няма да поискам назначаване на съдебно-техническа експертиза, тъй като няма обстоятелства, които да доказвам. Искането за съдебно-техническа експертиза е продиктувано от доказване на правния интерес, а ние твърдим, че жалбоподателят няма такъв.

 

Адв. Д.: Представям две заповеди на Областния управител. Със заповед № РД-17-02 от 31.05.2013 г. е извършена поправка на Акта за частна държавна собственост, като „Текстът в графа 15 „Имотът е включен в капитала на търговското дружеството” е заличен и има отбелязване, че сградите са изградени с държавни средства. Втората заповед е с № РД № 11-246/12.06.2013 г. и е за деактуване в полза на дружеството на сгради по АЧДС №2150/07.11.1997 година, които сгради фигурират и в АДС №4299/24.04.1974 година. Представям ги във връзка с правния интерес на „Сентрал парк Бургас” ЕООД.

 

Адв. Б.: Запозната съм с двете заповеди. Първата е обжалвана от нас и Ви представям в тази връзка жалба вх.№ 26-00-351/18.06.2013г. Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. К.: Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представения официално заверен препис от Генерален план на складова база от 12.11.1965 г., както и представените в днешното съдебно заседание заповед № РД-17-02 от 31.05.2013 г. , заповед № РД 11-246/12.06.2013 г. на Областен управител на област с административен център- гр. Бургас и  жалба от „Бутед” АД до Областен управител на област Бургас с вх.№ 26-00-351/18.06.2013 г.

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за заличаване определението за допускане на съдебно-техническа експертиза. Същата има значение за изясняване предмета на спора.

 

ЗАДЪЛЖАВА Изпълнителния директор на „Бутед”АД, в 7-дневен срок, считано от днес, да заплати определения депозит за съдебно-техническа експертиза, в противен случай ще му бъде наложена глоба за неоснователно отлагане на делото.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2013 година от 9,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице  за изготвяне на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: