ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 23.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2412 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 9,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Бутед” АД-гр.Бургас, представлявано от Н.Ш.-редовно уведомен, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

За ответника Началник РДНСК-Югоизточен район - редовно уведомен, се  явява юк. К. с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД-редовно уведомена, се явява адв. Д. с приложено по делото пълномощно.

 

Съдът констатира, че по делото не е заплатен определения депозит по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Представям и моля да приемете Заповед № РД 09-79/02.08.2013 г., с която са отменени предходни заповеди на Областния управител на област с административен център гр. Бургас, приложени по делото. Поддържаме становището си за оттегляне на искането за извършване на експертиза. Фактите и обстоятелствата, описани в обжалваната заповед, са в тежест на административния орган, издател на заповедта.

 

Адв. Д.: Запозната съм със заповедта. Не възразявам да се приеме.

 

Юк. К.: Запозната съм със заповедта. Да се приеме същата.

 

Адв. Д.: Представям по опис заверени копия от документи, които моля да приемете като доказателства. Със Споразумението от 10.06.2013 г., сключено между вр.и.д. Областен управител на област Бургас и „Сентрал парк Бургас” ЕООД, е приключена процедурата по § 1 от Закона за кооперациите, във връзка с ПМС № 192/01.10.1991 г.,  независимо от последвалата заповед, с която Областният управител е отменил предходните две и предвид правната си природа,   защото няма как да бъде отменено по административен ред.

 

Юк. К.: Запозната съм с доказателствата. Не възразявам да се приемат.

 

Адв. Г.: Представеното споразумение е ирелевантно към настоящото производство и не споделям заявените факти от процесуалния представител на заинтересована  страна. Видно от диспозитива на приложената от мен заповед, е разпоредено да се предприемат необходимите действия за възстановяване на заплатената сума от „Сентрал парк Бургас” ЕООД във връзка с процедурата по ПМС № 192/01.10.1991 г., съгласно приложеното споразумение. Приложените писма също са ирелевантни и категорично заявявам, че сградите са включени в Приложение № 4, неразделна част от договора за приватизация.

Моля, да ми дадете възможност за представяне на доказателства.  Относно ПМС № 192/1991 г., е налично производство пред БОС по гражданско дело № 544/2012 г., насрочено за 05.12.2013г., за уреждане на облигационни отношения, предмет на същото ПМС № 192/1991 г. Налице е висящ граждански спор за сградите, предмет на административното производство. Доколкото Административен съд Бургас  не е ангажиран по въпросите за собствеността, считам, че същият не би могъл да се произнесе по отношение на неуредени облигационни отношения между страните.

 

Юк. К.: Да се приемат доказателствата. Запозната съм с висящото гражданско дело по претендираните права за собственост. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание Заповед № РД-09-79 от 02.08.2013 г. на Областен управител на област Бургас, представена от процесуалния представител на жалбоподателя, както и представените по опис доказателства от процесуалния представител на заинтересована  страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за представяне на допълнителни доказателства.

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 10.04.2013 г. за допускане на съдебно-техническа експертиза.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв. Г.: Уважаема г-жо Съдия, моля да уважите жалбата като ни присъдите направените съдебно-деловодни разноските.

Ще представя подробни писмени бележки по съществото на спора в указан от Съда срок.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима.

В случай, че не приемете жалбата като недопустима, моля, да отхвърлите същата като потвърдите процесната заповед на Началника на РДНСК-Югоизточен район като правилна и законосъобразна.

Ще представя писмени бележки.

Моля, за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

Адв. Д.: Уважаема г-жо Съдия, моля да прекратите производството, поради недопустимост на жалбата, подадена от лице без необходимата процесуална легитимация. Неоснователни са твърденията, че е в тежест на административния орган да доказва идентичност на обектите, предмет на процесната заповед, с тези, с които в жалбата са наведени твърдения за собственост. Не бяха ангажирани доказателства за вещни права. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Моля, да ми дадете срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

СЪДЪТ указва на страните, че могат да представят писмени бележки в петдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,45 часа.

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: