ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2411  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мандарин МН“ ООД, редовно призован, не се явява представител.

За ОТВЕТНИКА  Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

Съдът констатира, че въпреки изричните указания, дадени на ответника с призовка за представяне на обжалваната заповед и преписката по издаването й, получена на 29.08.2017 г. от ст.специалист в ТД на НАП – Бургас /лист 6/, до настоящия момент преписка по делото не е представена. Затова очевидно неизпълнение на указанията на съда не е представено писмено становище или не е направено изявление за обективна невъзможност от страна на ответника да представи заповедта и преписката. Липсата на административния акт и преписката към него възпрепятстват съда при разглеждането и решаването на делото – за установяване на обективната истина и произнасяне по същество. Доколкото обаче съдът не е предупредил ответника, че при неизпълнение на възложените му задължения той ще бъде санкциониран, счита, че настоящото съдебно заседание санкция не следва да бъде налагана. Ответникът следва да бъде уведомен отново за изпълнение на възложеното му задължение като бъде предупреден за отговорността, която би понесъл при ново неизпълнение. С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ход на делото.

УКАЗВА на директора на дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Бургас да представи в 3-дневен срок от получаване на призовката заповед за налагане на ПАМ № ОП-301-0328696/21.08.2017 г. и преписката по издаването й, като го

ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на указанията ще бъде санкциониран за нарушение възпрепятстващо разглеждането на делото със санкция по чл.91, ал.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 05.12.2017 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се изпратят призовки на страните.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: