ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 10.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети февруари                                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2411 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Стройком” ЕООД - редовно уведомен, се явява адв. Д. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице С.А..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с вх. №  1015/02.02.2016 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. Й.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

         Юк. Й.: Вие приемате стойността определена в съдебно-техническата експертиза? 

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Точно така.  В съдебно-техническа експертиза  има определени пазарна стойност и строителна себестойност. Чисто хипотетично ако бях приложила пазарната стойност, задълженията по ревизионния акт биха се получили по-големи отколкото установените с него. Използвала съм в изчисленията строителната себестойност доколкото органът по приходите също е използвал себестойност при своите изчисления.

 

Юк. Й.: Считам заключението за неотносимо към предмета на спора.

 

Адв. Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. Й.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800,00 лв., платими от внесения депозит. /издаден РКО 800,00 лева на 10.02.2016 г./

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Д.: Моля да уважите подадената жалба срещу Решение № 321/14.11.2014 г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас,  както и да ни присъдите сторените по делото разноски, съобразно списък по чл.80 ГПК, който представям.

 

Юк. Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от подадената жалба, не се оспорва данъчната основа, определена по счетоводни данни, дадени от самото ревизирано лице за дълготрайните активи по сметка. Данъчната основа е определена в синхрон на практиката на ЕС и по дело С- 549/2011  и в синхрон с чл. 73 от Директива № 112. Изразявам несъгласие със съдебно-техническата експертиза и съдебно-счетоводната експертиза, тъй като считам същите изцяло неотносими към предмета на спора, тъй като цялата практика във връзка с изчисление на себестойността на строителните услуги следва да бъдат установени от счетоводните данни на самото дружество, които то притежава и е предоставило по време на ревизията.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 3228,62 лева.

 

РЕПЛИКА НА АДВ. Д.: Моля да съобразите констатациите изложени в самата жалбата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: