ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2411 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощно адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник РДНСК Югоизточен район (ЮИР), редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призована, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л.72 от делото.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че с определение в закрито заседание от 24.06.2013г. настоящия съдебен състав е отменил определението от 28.05.2013г., с което е даден ход на устните състезания и е насрочил делото в открито заседание за представяне на нови доказателства. По искане на заинтересованата страна, обективирано в молба на 17.06.2013г., която е придружена с писмени доказателства. Заинтересованата страна иска тези писмени доказателства да бъдат приети по делото и по тази причина иска хода по същество да бъде отменен.

След постановяване на определението е постъпила молба от жалбоподателя, придружено с писмено доказателство, което жалбоподателя иска да бъде прието по делото.

АДВОКАТ Г. – Ще ви моля да приемете приложената с молбата заповед. Представям договор за приватизация, приложение 4 неразделна част от договора и доклад за приватизационна оценка. Прилагам ги, тъй като същите са коментирани в заповедта на областния Управител и от същите безспорно се установява включването на процесната сграда в баланса на дружеството.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

По отношение на представените в днешното съдебно заседание доказателства заявявам, че съм запознат със същите и моля да бъдат приети по делото.

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, не възразявам да бъдат приети представените доказателства, вкл.и тези представени в днешното съдебно заседание.

Представям под опис писмени доказателства, които моля също да бъдат приети - определения на Административен съд гр.Бургас, частна жалба, споразумение, заповеди на Областния управител. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Г. – Запозната съм с тези доказателства. Да се приемат.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. Да се приемат представените доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства,  именно: заповед № РД-0979/02.08.2013г. на Областния управител на област Бургас, Доклад за приватизационна оценка на „Бутед” ЕООД, договор за продажба на 2 475 бр. дяла, представляващи 73% от капитала на „Бутед” ЕООД, приложение №4.

ПРИЕМА представените от заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД писмени доказателства, а именно заповед № РД-17-2/31.05.2013г. на Областния управител на Област Бургас и заповед № РД-11-246/12.06.2013г. на Областния управител на Област Бургас, както и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства съгласно приложения опис.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата като допустима. Ще се възползвам от възможността да ми предоставите възможност да представя писмени бележки в срок определен ми от съда.

Моля да ми присъдите разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без разглеждане като недопустима, като подадена от лице без необходимата процесуална легитимация. В условията на евентуалност, моля да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна и да потвърдите заповедта на началника на РДНСК ЮИР като правилна и законосъобразна.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима и да прекратите образуваното производство, а в условията на евентуалност, моля да я оставите без уважение като неоснователна и недоказана.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки, в които ще изложа подробни доводи.

Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника и процесуалния представител на заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, като срокът за тях е 12 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: