ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2411 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощно адвокат Г., надлежно упълномощена,

За ответника началник РДНСК Югоизточен район (ЮИР), редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно на л.72 от делото.

Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото на 20.05.2013г. е постъпило заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.Г.Б., 62 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – При огледа на място сградата, така както е индивидуализирана в заповедта за премахване, съответства ли със сградата, която на място установихте, изцяло ли съществува или има премахната част?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Според мен има премахната част, вижда се от снимкатаq има бетонова площадка. Първо на всички скици сградата е изравнена със следващи сгради №№ 5, 6, 17. и се получава цялата сграда. Като се влезе вътре в сградата няма второ помещение, според мен част от сградата е премахната.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Премахната е. В заключението, където го цитирам, По кадастралната карта е цялата сграда, сградата е заснета. В едно удостоверение за търпимост е посочено, че е склад за ел. материали и е част от сграда 70 и сграда 68 (по КК), част от двете сгради, това е бил някакъв склад на времето и това е 89 кв.м. правих пълно обследване на всички сгради и в един акт, ги дават под един номер.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – От къде правите извод за идентичност на имота по Акта за държавна собственост от 1997 г. и между кадастралната карта , понеже разликата в площта е голяма – как стигнахте до този извод?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Първо – и по кадастрална карта и по скицата, имота е на едно и също място, по местоположение, като площ също съответства. Имота фигурира и в една счетоводна сметка за сградите на складовата база, която ми беше дадена, и от която е видно, че е построена 1971г. и за другите сгради и е почти същата площ, с разликата от около 1 кв.м.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Разликата е от 3 дка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Вие говорите за имота, не за терена на процесната постройка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Имам предвид въпрос №1?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Първият кадастрален план е приет 1992 г. Там са дадени няколко имота -127, 128, 129 и 130. Там границите, в първия план, са дадени така за имотите. В коригирания план всички тези имоти са обобщени в общ имот 129 – като всички 127, 128, 129 и 130 влизат в общия имот и тук става промяна на границите. Имот 127 е този, върху който се намира „Яйцекооп” и вече се получава идентичност между имота по кадастрална карта  и имота. Имотите са няколко и с последващото обединение .

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Имотът по АДС от 1997г. не включва „Яйцекооп”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Имотът по АДС от 1974г. е даден с площ от 40 дка и той е идентичен по местоположение. По-надолу в заключението си описвам по следващия акт и предвид посочените граници е част от поземления имот и обяснявам, че в коригирания кадастрален план имот129 става идентичен с кадастрална карта. Това е подробно описано в отговора на първия въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Понеже е част и възниква въпроса дали сградата е в този имот.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да, по този план процесна сграда е вътре в тази част. Ясно се виждат на схемата.

Това са границите на стария имот 129. С коригирания план всичко това става общо, има една скица, която е по делата.

Това е по първоначалното отреждане на терена със заповед №6517/19.12.1955 г. върху земите на собственици на земеделските земи. Това е по кадастрална карта, има една комбинирана скица, която е правена от вещо лице по друго дело във връзка с тези имоти, там точно е дадено как всички са дадени имотите, там са наложени и отделните.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Откъде идва тези разлика?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това е разликата от кадастралната карта и АДС-то.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – При огледа на място и от снимката, бихте ли показали къде е премахната сграда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Ето тук е била тази сграда, която е премахната (показва на скицата).

Явно е била цяла сграда, този зид е бил зид между склад№ 16 и склад №4, този зид е бил общ според мен, има извън тази сграда една площадка, която отговаря на площта от 79 кв.м. Сградата по кадастрална карта е по-голяма по площ от 387 кв.м., по решението е 351 кв., има разлика от 20-30 кв.м. Разликата се получава, защото преди време площите се мереха по полезна площ, а сега се мерят по застроена. Разликата ще се получи от зидовете, които се включват от новия начин на измерване.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Бихте ли ми показали къде се намира сградата върху устройствената разработка преди 1987 г.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Мога да я покажа на генералния план, защото първия план е изготвен по генералния план и е №15 (сграда №15) – отговаря на склад дребна железария, с площ мащабно около площта, която почти отговаря на 387 кв.м. / 400 кв.м.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Заявихте, че склада е №15, указва се, че е същата площ. Каква е площта, по кадастрална карта, изследвали ли сте кадастрална карта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да като местоположение съответства, единствено там е показана цялата сграда, в тази скица са отделени обектите №4 и №6.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – По кадастралния план вие считате, че тя е била от две сгради?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Обща сграда с преграждащ зид, може и да са били две самостоятелни, не мога да преценя дали е била залепена сградата и дали е обща освен по вратата. (показва на схемата) Да тук има врата за влизане, тук има наредени стилажи, вътре имаше стилажи с кашони и не можах да забележа, може би има врата.

Навсякъде сградата е цяла и затова правя извода, че е една обща сграда.

ВЪПРОС на СЪДА – Да разбираме ли, че площта на обект №4 и №16 отговаря на тази площ? По другите скици – по генералния план и по другите отговаря ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Тази площ отговаря на площта по кадастрална карта, по кадастрален план от 1992 г. няма площи, а по генералния план – са отразени сградите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Казвате, че тези сгради са били една част, визирам отговора на въпрос 2, а се оказва, че има още пет сгради съгласно АДС е актуван (стр.7 от експертизата отговор на въпрос2) и се оказва, че става въпрос за сграда, че е част от друга сграда и конфигурация с площ 1640 кв.м. Всички сгради са включени в АДСС 2150/07.11.1997г. – в тази скица, как правите своите изводи.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Вижте как са дадени тези складове, (посочва на схемата) тя е дадена като цяла сграда, така възникна мисълта да ги проверя поотделно и стигнах до 1412 кв.м. Това са площите по кадастрална карта, замерила съм ги, като процесната съм замерила на място.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Как разбрахте, че склад №24 от АДС, е този, който ние обследваме, т.е. част от него.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Просто съм разгледала всички скици, документи и търся начин по който да установя кой е склада. Стигнала съм до тук, че е цяла сграда, като съм обследвала всички сгради. и тръгнах да търся площите едно по едно и правя комбинации

ВЪПРОС на СЪДА – Като сте записали склад 24, включващ складове 2, 3, 4, 5 и 6 от къде ги взехте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Те са от съдебното решение.

ВЪПРОС на СЪДА – Има ли източник на информация, че склад 24, обхваща всички тези включващи складове?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това е мое съждение, изследвам сградата къде е. Това е мое изследване върху скица от 2004 г. и затова съм гледала тези скица. Показвам съдебното решение, където са описани сградите по този начин, затова съм гледала тази скица като номерация по складовете.

ВЪПРОС АДВОКАТ Д. – Гледали ли сте какви скици има към акта от 1997 г., запозната ли сте със скиците?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Към преписката от АДС от 1997 г. има скица, тя отговаря на кадастралния план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – От тази скица бихте ли посочили сграда 24, която твърдите че е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Записала съм, че няма скици, които да отговарят като номерация, да има номерация по скиците, но не отговаря.

До това заключение стигнах съдейки от площта. Намерих имота, не няма друг имот с такава площ от 397 кв.м. В списъка към акта има сгради, в този списък има дадени няколко сгради. Това беше най-точно, в тази скица е цяла сградата.

ВЪПРОС на СЪДА – Тази част, която във вашето заключение казвате, че е процесния склад, (показва на КК от 1997), как установихте че е именно сградата описана в заповедта за премахване?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – По площта, по местонахождение, като наслагвам, във всички скици и документи по делото е тук, на това място. Има преходна врата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Как е описано местоположението

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – То не е описано, то се вижда.

ВЪПРОС на СЪДА – Трябваше да се сравни и това къде се намира по скицата, след като не е даден, как разбрахте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. - Тръгвам отзад напред, от кадастралната карта, и назад по плановете – на генералния план е №15, от кадастралната карта приемам имота и от там насетне търся по останалите скици.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Има ли друга такава сграда.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Склад №20, който е по-голям, но в генералния план, го дават склад №15 - склад дребна железария, а този е за бои - №18,.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Площите как ги установявате

АДВОКАТ Г. – Това е описано в заключението.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Тръгвам от кадастралната карта по скиците назад във времето.

ВЪПРОС на СЪДА – Относно съществуването на сградата назад във времето от къде започвате, от генералния план ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да, от генералния план.

АДВОКАТ Г. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси.

АДВОКАТ Д. – Нямам повече въпроси.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Г. – Представям и моля да приемете като доказателства по делото решение № 27/20.07.2005г. на Окръжен съд Бургас, решение №119/2005 г. на Апелативен съд Бургас, решение по гр.д.№558/2006 г. на ВКС и решение № 3/31.01.2008г. на Апелативен съд Бургас, два броя писма – на директор Дирекция „строителство” на ДНСК № СТ/7-04-01-902/16.04.2004г. и писмо №925/ на началника на РДНСК Бургас, копие от искане на заинтересованата страна „Сентрал парк” до РДНСК ЮИР във връзка с иницииране на настоящото производство.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, а именно: решение № 27/20.07.2005г. на Окръжен съд Бургас, решение №119/2005 г. на Апелативен съд Бургас, решение по гр.д.№558/2006 г. на ВКС и решение № 3/31.01.2008г. на Апелативен съд Бургас, писмо№ СТ/7-04-01-902/16.04.2004г на директор Дирекция „строителство” на ДНСК, писмо №925 на началника на РДНСК Бургас, копие от искане на заинтересованата страна „Сентрал парк” до РДНСК ЮИР.

 

АДВОКАТ Г. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се приключи събирането на доказателства. Нямам други доказателствени искания.  

АДВОКАТ Д. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважи жалба като допустима и основателна, като ни присъдите съдебни разноски в размер съгласно списъка, който прилагам.

Моля да ми бъде дадена възможност да изложа становище по същество в писмен вид, в указан от съда срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без разглеждане като недопустима, като подадена лице без необходима процесуална легитимация.

В условията на евентуалност, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без разглеждане жалбата, като подадена от лице без процесуална легитимация, като подробностите са посочени в нарочна молба. По същество, считам че жалбата е недопустима и неоснователна, а също така и остана недоказана.

Моля да ни присъдите разноски в размер на представения договор за правна защита.

Моля да ми предоставите и срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, както и на процесуалния представител на заинтересованата страна като срокът за тях е 12 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: