ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 28.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2410 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Бутед” АД - редовно призован, се представлява от адв. Г. с пълномощно по делото.

Ответникът началник РДНСК Югоизточен район - редовно призован, се представлява от юк. К. – представя пълномощно по делото.

Заинтересована страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД се представлява от адв. Д. с представено по делото пълномощно.

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ към адв. Г.: Имате ли доказателствени искания?

 

Адв. Г.: Предоставям доказателства по опис с оглед преценка характера на заповедта като вътрешноведомствен акт според мотивите на Върховен административен съд. Представям съдебно удостоверение по гр.дело № 544/2012г. по описа на БОС, в уверение, че е налице висящ спор за собственост на описани сгради, както и съдебни  определения.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства. Запозната съм със съдебните определения.

 

Адв. Д.: Не възразявам за се приемат днес представените доказателства. Във връзка с представените определения, считам същите за неотносими, доколкото влязлото в сила решение по адм.д. № 2110/2013г. на Административен съд Бургас отмени заповедта на областния управител на Бургаска област и решението беше оставено в сила от Върховен административен съд. Относно наличието на висящ спор за собственост, считам за неотносимо, доколкото законосъобразността на административния акт се преценява към момента на неговото постановяване.

Имам искане за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза,  с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, която представям, с препис за другите страни.

 

Адв. Г.: Намирам искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза за неоснователно. Формулираните въпроси са ирелевантни към предмета на производството. Не се спори относно местоположението, размера и площта на процесната сграда. В заповедта на РДНСК сградата е описана по влязла в сила кадастрална карта. Не се повдига спор относно размера, площта и предназначението на сградата. Не се е твърдяло преустройство по т. 4 от молбата. Идентичността, вече е установена от вещото лице по приетата и неоспорена по делото съдебно-техническа експертиза. Установено беше и съответствието на сградата с правилата по ЗУТ и съответствието с влезли в сила устройствени планове. Ирелевантно и затрудняващо процеса е искането да се изследват всички сгради в имота - сградите описани в двата акта за частна държавна собственост. С допълнителната експертиза няма да се установят различни релевантни факти от вече установената фактическа обстановка. Част от постройките описани в Акта за държавна собственост вече са премахнати и това допълнително ще затрудни изпълнението на задачата по т.6. С влезли в сила заповеди всички сгради, които бяха в терена дефакто са премахнати.

 

Юк. К.: По доказателственото искане предоставям на съда.

 

Предвид изявлението на страните, като съпостави въпросите формулирани от адв. Д. в молбата представена в днешното съдебно заседание и отговорите на вещо лице Ш. в изготвеното заключение и разпита на вещото лице, проведен в съдебното заседание на 26.02.2013г., съдът счита, че  поставените въпроси вече са изяснени.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от адв. Д. в молба представена в днешното съдебно заседание.

 

ПРИЕМА доказателствата представени от адв. Г. в днешното съдебно заседание съгласно описа приложен към тях, като по доказателствената стойност ще се произнесе със съдебния си акт.

 

Адв. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Адв. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да уважите жалбата като допустима и основателна и отмените обжалваната заповед. Моля да ни присъдите направените в хода на производството съдебно-деловодни разноски. Ще представя писмена защита.

 

         Адв. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  оспорвам жалбата. Същата е недопустима, подадена от лице без необходимата процесуална легитимация. По същество е неоснователна. Моля да я отхвърлите и присъдите съдебно-деловодните разноски в полза на моя доверител. Ще представя писмена защита

 

         Юк. К.: Уважаеми г-н Съдия, моля, да оставите без разглеждане жалбата като недопустима. По същество, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да потвърдите заповедта на началника на РДНСК Югоизточен район като правилна и законосъобразна. Моля за присъждане на направените по делото разноски и да ми дадете възможност за представяне на писмено становище.

 

         Съдът предоставя на страните две седмици срок за писмени становища.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.