РЕШЕНИЕ

 

                                  754                      дата  20 април 2016г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 24 март 2016г.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                        2.В. ЕНЧЕВ

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 240 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на М.П.Б. *** против Решение № 1882 от 28.12.2015год., постановено по НАХД № 3343 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас, с което е изменено НП № 15-0769-000846 от 03.07.2015г. издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.4 вр. ал.1, т.6 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, като съдът е преквалифицирал нарушението по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, намален е размера на глобата на 350 лева и е потвърдено наказателното постановление в останалата му част.

Съдебното решение се обжалва като постановено в нарушение на материалния закон. Оспорва съставомерността на констатираното деяние. Възразява, че не е спазен срока по чл.34, ал.1, б.“в“ от ЗАНН за съставяне на АУАН. Посочва, че едва в НП е отразено извършването на административно нарушение в условията на повторност. Твърди, че е неясно мястото на нарушението, както и конкретната стойност на превишената скорост, което не позволява да се приложи относимата материалноправна разпоредба. Иска се отмяна на съдебното решение и на измененото НП.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник,           който поддържа касационната жалба.

Ответникът по касация не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

При постановяване на решението си Районен съд – Бургас е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, като са спазени разпоредбите на чл.40-44 и чл.57, 58 от ЗАНН. По същество съдът е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние, но е намерил за основателно възражението на касатора за неправилно квалифициране на същото по чл.182, ал.4 вр. ал.1, т.6 от ЗДвП, предвид липсата на доказателства за предходно наказване на нарушителя за същото по вид нарушение. С тези мотиви съдът е изменил наказателното постановление, преквалифицирайки деянието по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, намалил е размерът на наложеното административно наказание „глоба“ от 800 лева на 350 лева и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част

Решението е неправилно.

Предмет на първоинстанционното съдебно производство е НП № 15-0769-000846/03.07.2015г. издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ - Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата и на основание чл.182, ал.4 вр. ал.1, т.6 от с.з., на касатора Б. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 800лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Отговорността на водача е ангажирана в условията на повторност за това, че на съответната дата и място управлява МПС със скорост от 146 км./ч. при разрешена скорост за движение в населеното място с пътен знак В-26 - 90 км./ч, като районният съд е изменил НП, преквалифицирайки деянието и приемайки, че не са налице доказателства за приложение на по-тежко наказуемия състав на административно нарушение.

Съгласно разпоредбата на чл.182, ал.1 от ЗДвП „водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:т.6 - за превишаване над 50км/ч - с глоба 350лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5км/ч превишаване над 50км/ч глобата се увеличава с 50лв.“. Съгласно ал.4 от същата норма за повторно нарушение по ал.1, т.6 наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца. По смисъла на § 6, т.33 от ДР на ЗДвП "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл.174, ал.2 - в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. Когато наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, срокът започва да тече от неговото изтърпяване“.

За да е налице от обективна страна състава на административно нарушение по чл.182, ал.4 от ЗДвП следва да са налице следните елементи : на първо място - наказване по административен ред на нарушителя за управление на МПС с превишена скорост над 50 км/ч и на второ място -  в определен срок (този по §6,т.33 от ДР на ЗДвП) от това наказание по административен ред, той отново да извърши такова деяние. Безспорно е, че за да е налице първият елемент от състава на това нарушение, следва да има влязло в сила наказателно постановление на съответния административен орган. В административната преписка липсват такива доказателства. Районния съд е изложил мотиви за преквалифициране на деянието по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, като е посочил, че по делото не са представени доказателства за предходно наказване на водача за същото по вид нарушение.  От друга страна обаче в АУАН и в процесното НП е отбелязано „повторност с фиш № К-799251 от 24.01.2014г. връчен на 17.03.2014г. по чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП“, но този електронен фиш не е приложен в административната преписка. В този смисъл, въпреки наличието на данни за повторност, съдът не е проявил необходимата процесуална активност да събере съответните доказателства за повторност и в зависимост от тяхното наличие или липса да извежда изводите си дали е налице повторност или не и едва тогава да се преценява приложението на материалния закон, тъй като повторността е елемент от състава на нарушението и подлежи на доказване. Това налага съдебният акт да бъде отменен, а делото да се върне за ново разглеждане от друг съдебен състав, за да се съберат надлежно съответните доказателства и въз основа на тях да се разгледа правния спор.   

      С оглед горните мотиви и на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд Бургас, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1882 от 28.12.2015год., постановено по НАХД № 3343 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: