ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 240 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Н.Д., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат А., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.Н.Д. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №70099/2014/09.01.2014 г. на Началник сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР Бургас, с която е заповядано на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП изземване на свидетелството му за управление на МПС, поради това, че са му отнети всички контролни точки с влезли в сила наказателни постановления и неизпълнение на задълженията по чл. 157, ал. 4 ЗДвП, с искане за отмяна на принудителна административна мярка като неправилна и незаконосъобразна.

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата за отмяна на оспорената заповед.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателства, като намери, че следва да приеме като такива представените по делото документи, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис на л. 2 от материалите по делото.

Като съобрази, че същата не е представена в пълнота и с оглед задължението му по чл. 170, ал. 1 от АПК за установяване на съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът следва да укаже необходимостта от събиране на допълнителни доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност в 7-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в заверен препис следните документи: наказателно постановление №2071//29.06.2006 г., издадено на жалбоподателя Д., с което са отнети 3 контролни точки; заповед на Директора на ОД на МВР Бургас за упълномощаване на издателя на акта да прилага принудителна административна мярка по ЗДвП; информация, придружена с доказателства за това влезли ли са в сила и на коя дата наказателни постановления № 2071//29.06.2006 г., № 13843/12.12.2006 г., №7594/30.07.2009 г. и № 238/21.06.2010 г., всички издадени на жалбоподателя за нарушения на ЗДвП.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на указанията на съда в дадения срок, спорът по делото ще бъде решен съобразно наличните доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.04.2015 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от протокола с указанията на съда да се изпрати до ответника за изпълнение в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: