Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

                                                       06.02.2013г.                          гр.Бургас

БУРГАСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                      ТРЕТИ СЪСТАВ

на шести февруари                                                 две хиляди и тринадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Димитров

като разгледа докладваното от съдия Димитров

адм. дело №  240 по описа за 2013г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод искова молба от “Константа.БГ 1” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.***, к-с “Синята Дъга”, ателие №С6, чрез адв. Е. Т. със служебен адрес***, срещу Агенция по вписванията, представлявана от Ю. М. – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр.***, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК да заплати на ищеца сума в размер на 157,00 лева, представляващи причинени имуществени вреди вследствие отменен с влязло в сила решение като незаконосъобразен отказ на ответната администрация да обяви в търговския регистър по партидата на “Константа.БГ 1” ООД годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

Така предявените претенции, съдът е намерил за редовни от външна страна, в съответствие с изискванията на чл.127 и чл.128 от ГПК, вр. чл.144 АПК, както и за допустими, поради което препис от подадената искова молба с приложените писмени доказателства, както и уточнението към исковата молба следва да се връчи на ответника Агенция по вписванията, представлявана от Ю. М. – Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление гр.***, като й бъде указано да подаде писмен отговор в едномесечен срок от получаването му, съдържанието на писмения отговор, последиците от неподаването на писмения отговор или неупражняване на права, както и за възможността да ползва правна помощ при необходимост и право за това.

Мотивиран от горното и на основание 144 АПК, вр. чл. 131 от ГПК, Бургаският административен съд

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

Препис от искова молба, ведно с приложенията към нея, да се връчат на ответника, който следва в едномесечен срок от получаването да подаде писмен отговор, съдържащ следните задължителни реквизити:

-посочване на съда и номера на делото;

- името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива;

- становище по допустимостта и основателността на иска;

- становище по обстоятелствата, на които се основава искът;

- възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават

- подпис на лицето, което подава молбата.

Съдът указва на ответника, че в отговора е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, както и да представи всички

писмени доказателства, с които разполага.

Към отговора задължително се представят:

- пълномощно, когато се подава от пълномощник;

- преписи от отговора и приложенията към него според броя на ищците.
Съдът указва на ответника, че при необходимост и право, съгласно разпоредбите на Закона за правната помощ, има възможност да ползва правна помощ.
Съдът предупреждава ответника, че ако в указания едномесечен срок не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства, не оспори истинността на представените с исковата молба документи или не упражни правата си за: предявяване на насрещен иск; предявяване на инцидентен иск – за произнасяне с решението относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото; привличане на трето лице помагач, то той губи възможността да направи това по-късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.

Съдът предупреждава ответника, че ако не представи в указания едномесечен срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение спрямо него.

След изтичане на срока, исковата молба и евентуално постъпилия отговор да се докладват за предприемане на следващи процесуални действия.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 

                                                                    

                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: