ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети май                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова                              

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  240  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Анастаси Кънстръкшън” ЕООД – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от адв. П. - АК –  надлежно упълномощена.

Ответникът - Директорът на Дирекция „ОУИ” – Бургас - редовно призован, се представлява от гл. юк. Й.

В залата се явява почитаемия прокурор Тиха Стоянова от Бургаска окръжна прокуратура, която на основание чл. 16 от АПК предявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България  като страна в настоящото производство, с оглед защитата на обществения интерес.

Съдът като намира искането на почитаемия прокурор за основателно,

О П Р Е Д Е Л И :

КОНСТИТУИРА  прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮК. Й.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата жалба.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания, като в днешното съдебно заседание представям опис с шест броя копия на документи с копия  за ответните страни. Моля същите да бъдат приобщени към делото. С тези доказателства ще обоснова наличието на реалност на доставката по процесната фактура, издадена от рекламната агенция и по отношение непризнати за корпоративни цели разходи и обосноваността на същите в счетоводството на жалбоподателя. С документ № 6 - разрешение за строеж ще обоснова наличието на валидно право на строеж в полза на община Бургас по отношение на девет броя строителни    единици – предмет на фактура от 31.07.2007 г., издадена от „Анастаси Кънстръкшън” ЕООД. Това доказателство намирам за относимо при преценка на вещноправните взаимоотношения последващо определяне на данъчната основа при факт на насрещните доставки по чл. 130 от ЗДДС в частта от жалбата, в която се оспорва доначисляване на дължим ДДС за сума над тази фактурирана с процесната фактура от 31.07.2007 г. до размера на данъчната основа, определена съобразно експертната оценка, приложена по административната преписка.

 

ЮК. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете в цялост административната преписка. По отношение на представените в днешното съдебно заседание доказателства, моля, да ми дадете възможност за становище с оглед евентуалното им оспорване и да не ги приемете в днешното съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме данъчната преписка. Относно представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, предоставям на съда.

 

АДВ. П.: Имам и още едно доказателствено искане, а то е: съдът да задължи трето неучастващо в делото лице „Болкан Нюз Корпорейшън” да представи доказателства: съгласно сертификат № 3697/07.11.2007 г., приложен с опис от представените документи в днешното съдебно заседание,  за излъчена реклама по бТV за  периода от 20-26.10.2007 г. на жалбоподателя,  да се уточни часа на излъчване на рекламата като се използва час рамка от 24 часа за денонощие.  Адреса на „Болкан Нюз Корпорейшън” е:  , административна сграда на НДК, ет. 11, ЕИК 1300081393.

 

ЮК. Й.: С оглед изясняване на фактическата обстановка да се уточни каква точно реклама е излъчена, в какво се изразява нейното съдържание и колко секунди е нейната продължителност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се уважи направеното искане и допълнение от юк. Й.

 

АДВ. П.: Имам още едно доказателствено искане за допускане на съдебно счетоводна и съдебно оценителна експертизи. Представям молба, в която съм формулирала задачите към вещите лица.

 

ЮК. Й.: Считам въпрос № 1 неотносим към спора. За втори въпрос – не възразявам.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се допусне извършването на съдебно-икономическа експертиза. Считам, че оценъчната също би могла да бъде икономическа.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложената по делото административна преписка към оспорения ревизионен акт.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да се запознае с представените в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства, съгласно приложения опис в т. 1-6. Дава възможност на ответника да изрази становище по представените доказателства до следващото съдебно заседание  включително, с оглед значителния им обем и необходимостта от спокойна обстановка за запознаване с тях.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза със задачата формулирана в т. 1 от  молбата на адв. П.

НАЗНАЧАВА вещо лице С.А.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 7- дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас в размер на 650 лева.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по определяне пазарна стойност на СМР, съгласно задачата формулирана в т. 2 от молбата на адв. П.

НАЗНАЧАВА вещото лице П.Ш.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 7- дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, в размер на 500 лева.

 

Предвид направеното искане за спиране на основание чл. 157, ал. 3 от ДОПК с вх. № 3203/11.05.2009 г., съдът намира, че следва да насрочи разглеждането на искането в открито съдебно заседание в срока определен в чл. 157, ал. 4 от ДОПК.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

НАСРОЧВА разглеждането на молбата за спиране на изпълнението за 19.05.2009 г. от 13,00 часа за която дата и час страните са уведомени.

 

ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо по делото лице „Болкан Нюз Корпорейшън” ЕАД да представи доказателства за това излъчена ли е реклама на дружеството-жалбоподател предоставена от рекламодателя „Рекламна агенция Резос – БГ„ ЕООД в интервала 20-26.10.2007 г., като часът на излъчване бъде приведен в съответствие с 24-часовия начин на обозначаване на времето на излъчване. ЗАДЪЛЖАВА „Болкан Нюз Корпорейшън” ЕАД да уточни в писмен вид съдържанието на излъчената реклама – тема, участници и рекламно послание, както и да посочи изрично продължителността на излъчване на всяка реклама, предаването, в което рекламата е излъчена, както и цената, която е заплатена за всяко едно излъчване.

 

НАСРОЧВА разглеждането на делото по същество за 07.07.2009 година от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: