ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 02.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2408 по описа за 2012 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно призован, представлява се от адв. М.Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА “СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Д., с представено по делото пълномощно и адв. Б., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

В залата присъства и вещото лице Г..

 

По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         Съдът, с оглед становищата на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм допълнително писмено заключение по представената съдебно-техническа експертиза, което поддържам.

 

         АДВ. Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. 

АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВ. Б.: Също нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Г.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Представям и моля да приемете Определение № 1140/07.07.2014 г. на настоящия съд и съответно Определение № 12863/29.10.2014 г. на Върховен административен съд, с което е потвърдено определението на Административен съд – Бургас. Определенията касаят идентично дело, с оглед на което считам, че са относими към настоящия спор. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА за сведение представените от процесуалния представител на ответника съдебни актове.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Г.: Моля да уважите жалбата като допустима. По същество е основателна. Налице е задължително определение на Върховен административен съд относно допустимостта на жалбата. Моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски, за което сме представили списък по чл. 80 от ГПК. Моля да ми се даде възможност за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите като неоснователна жалбата на „Бутед” АД. Във връзка с определението на Върховен административен съд считам, че са налице нови обстоятелства, за което представих това доказателство и считам, че е налице недопустимост на жалбата, като подробни съображения ще изложа в писмено становище, в определен от Вас срок. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. Д.: Считам жалбата за недопустима. За дружеството-жалбоподател липсва правен интерес, поради което моля да прекратите производството по делото. По същество считам жалбата за неоснователна и недоказана. По делото не се събраха безспорни доказателства, че е налице хипотезата на §16, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ. Подробни аргументи в тази връзка ще изложа в писмени бележки. Моля Ви да присъдите в полза на доверителя ми съдебно-деловодни разноски за адвокатско възнаграждение и възнаграждение за вещо лице.

         АДВ. Б.: Поддържам изложеното от юрисконсулт А.. Моля да имате предвид при постановяване на съдебния акт, че след промяна на фактическата обстановка единствената практика на Върховен административен съд, която има отношение към настоящия спор е представена в днешно съдебно заседание, която опровергава по безспорен начин наличието на правен интерес от жалбоподателя. Жалбата е недопустима.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок, в който същите могат да изготвят и представят по делото писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: