ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2407 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:19 часа се явиха:

 

ЗА  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт  К. с пълномощно към искането.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Поморие, редовно призован, не се явява представител.

 

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, срещу решение №1278/13.02.2015 г. на Общински съвет Поморие за одобряване на ПУП – парцеларен план за обект: „Изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV за присъединяване на подстанция Поморие към въздушна линия (ВЛ) 110 kV Ахелой“.

 

Съдът ДОКЛАДВА и искане за докускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси на лист 6 от делото.

 

Юрисконсулт К.: Поддържам жалбата, поддържам доказателствените искания. Искам да направя едно уточнение към искането. Относно твърдението за допуснати съществени нарушения по производството по парцеларния план, искаме да доуточниям, че с обжалвания административен акт се одобрява трасе за въздушна  линия 110 kV, което се завършва в стълб № 52, изграден в поземлен имот ***, землище на гр. Каблешково, който е собственост на жалбоподателя и клиент „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. В този смисъл твърдим, че трасето на въздушната линия засяга стълб, за който възложителите в парцеларния план „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО EАД) нямат предоставени права за ползване, от което твърдим, че предвижданията на одобрения парцеларен план фактически не могат да бъдат реализирани, а от тук твърдим, че правните последици от административния акт не могат да настъпят и по този аргумент също го считаме за нищожен. В тази връзка искам да представя доказателства, че стълб № 52 е собственост за жалбоподателя. В момента не разполагам с тези доказателства, но ако ми дадете възможност в следващо съдебно заседание, ще ги представя.

По отношение на съдебно-техническата експертиза искам да направя уточнение по въпрос 2: Моля вещото лице да се запознае с административната  преписка за одобряване на парцеларния план, както и с документите по административната преписка за одобряване на ПУП-план за застрояване на имот, същият който описах по-горе - собственост на жалбоподателя, одобрен по възлагане на „ФОКС ИСТЕЙТС –БЪЛГЕРИЯ“ ЕООД със заповед РД-16-203/12.5.2010 година на кмета на Община Поморие. И да отговори на въпроса:  Възможно ли е в бъдеше „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД да изгради стационарна подстанция съобразно нормите за застрояване по одобрения ПУП-парцеларен план , като се вземат предвид обстоятелствата, че в резултат приложение на обжалвания ПУП-парцеларен план върху имота ще възникнат ограничения за застрояване, произтичащи от Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти.

 

 

Предвид изявлението на юрисконсулт К. съдът счита, че следва да приеме доказателствата, приложени към жалбата, както и доказателствата, съставляващи административната преписка, описани в писмо с вх. № 245/12.1.2017 год. на Председателя на Общински съвет Поморие.

Искането за допускане на експертиза е основателно и следва да бъде уважено.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата,  приложени към жалбата съгласно описа на лист 7.

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 32 от делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите, формулирани в жалбата на лист 6 от делото, при уточнението, направено от юрисконсулт К. в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. К.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 450 лв, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнението на задачите след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да представи доказателства за собствеността върху стълб № 52, изграден в имота, до който би следвало да бъде извършено присъединяване съгласно одобрения ПУП.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.05.2017 година от 13:15 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: