ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2407 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно призован,  не се явява представител.

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Поморие, редовно призован, не се явява представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – София редовно призована, не се явява представител.

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА К.Д.М. и Л.Т.Б..

 

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Всички страни са уведомени по телефона за отсрочването, извършено в закрито съдебно заседание, затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение по назначената комплексна съдебно-техническа експертиза на вещите лица К.Д.М. и Л.Т.Б..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице К.Д.М., който е с установена самоличност.

 СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Поддържате ли заключението, допълнително представено във връзка с допълнителната задача?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да, поддържам го, с една уговорка по въпрос 3 - отговорът е условен поради факта, че изграждането на електрическа подстанция, трансформираща напрежение от 110 kV на 20 kV, се съпредхожда от изрично техническо задание с уточняване на компонентите и елементите, от които следва да се изгради. Във връзка с това, че досегашни такива станции са разположени на по-големи площи от процесната, цитирана в настоящото заключение.

 

Съдът няма допълнителни въпроси към вещото лице М..

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице инж. М..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице допълнително определения депозит (350 лв).

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Л.Т.Б..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

Л.Т.Б. – 63 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представил съм писмено заключение, което поддържам (по въпрос 2). Нямам какво да добавя.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Б..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (150 лв).

Съдът КОНСТАТИРА,че вещото лице Б. е извършил обем от работа, който надхвърля размера на възнаграждението, което първоначално му е определено. Съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице Б. с оглед спецификата на задачата и действията, които той е следвало да изпълни за изготвяне на заключение. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя „ЕВН България Електроразпре деление“ ЕАД в 7-дневен срок от получаване на съобщението да довнесе по сметка на Административен съд - Бургас (за вещи лица) сумата от 130 лева.

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице Б. за извършената експертиза в размер на 130 лева, платими след внасяне на допълнително определения депозит от жалбоподателя.

Съдът ОСВОБОДИ вещите лица от съдебната зала.

Съдът ДОКЛАДВА становище от заинтересованата страна „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – София, което е по съществото на спора. Към становището са приложени доказателства съгласно опис на стр.2 от становището.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени към писменото становище съгласно описа на стр.2 от становището - т.1-3.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: