ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 02.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На втори май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2407 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, редовно призован, не се явява представител.

ЗА ОТВЕТНИКА Общински съвет Поморие, редовно призован, не се явява представител.

Явява се вещото лице К.Д.М..

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице К.Д.М..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

К.Д.М.65 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИНЖ. М.: По представена писмена молба извън съдебното заседание от процесуалния представител на жалбоподателя, е формулиран въпрос, който ще Ви прочета:

При изготвяне на заключението по съдебно-техническата експертиза съобразили ли сте сервитутите на съществуващите въздушни и кабелни линии 20 kV, които преминават през поземлен имот с идентификатор *** по КККР  на гр. Каблешково?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм ги съобразил. Сервитутите на съществуващия електропровод 20 kV са нанесени и на двете ми скици със сини прекъснати линии, а сервитутът на новопроектирания провод - предмет на обжалването, е нанесен на скица приложение № 2 със зелени прекъснати линии и не съм съобразявал дали следва да има разстояния и сервитути между тях – между съществуващия провод и проектния. Не съм имал такава задача. Но са нанесени на скица приложение 2 със съответните цитирани от мен цветове.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. М..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит.

 

В молбата-становище, представена в днешното съдебно заседание от жалбоподателя, е формулирано искане за извършване на допълнителна експертиза. Въпросите са формулирани в т.1-4 от молбата.

 

След като  съпостави съдържанието на въпросите с компетентността на вещото лице по делото, съдът приема, че инж. М. е в състояние да отговори на допълнително формулираните въпроси 1, 3 и 4.

 

По въпрос № 2 следва да бъде назначено вещо лице инженер със специалност „Електротехника“.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към становище вх. № 4258/28.04.2017 г. съгласно описа на стр.2 от становището.

 

ДОПУСКА допълнителна комплексна съдебно-техническа експертиза със задачите, формулирани в точки 1-4 от становището, представено на 28.04.2017 г.

 

По въпроси 1, 3 и 4 НАЗНАЧАВА вещо лице инж. К.Д.М..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за това вещо лице в размер  на 350 лв, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

По въпрос № 2 НАЗНАЧАВА вещо лице инж. К.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 150 лв, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението.

 

Вещите лица да бъдат уведомени за започване изпълнение на задачата след представяне на доказателство за внесените депозити.

 

Съдът не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.09.2017 г. от 13:00  часа, за която дата и част страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                               СЪДИЯ: