ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2407 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.”, редовно уведомен, се представлява от адвокат Ч., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел в Дирекция „Развитие на пътна инфраструктура с бюджетни средства” (РПИБС) в Агенция „Пътна инфраструктура”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото заверено копие на констативен протокол от 13.05.2014 г., относно извършено на място измерване на отстоянието на процесното рекламно съоръжение от кръговото кръстовище на път І-9 Варна-Бургас, изпратено от Областно пътно управление Бургас към Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

АДВОКАТ Ч.: Запозната съм с протокола. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от процесуалния представител на ответника констативен протокол от 13.05.2014 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ч.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски съгласно списък, който представям.

Моля да ми предоставите възможност да представя писмена защита по същество в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите изцяло като законосъобразна издадената заповед. В случая подробни съображения съм изложила в писмени  бележки, които представям в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 5-дневен срок, считано от днес, да представи писмени бележки по делото.

                          

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи 15:39  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: