ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2407 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.”, редовно уведомен, се представлява от адвокат Ч., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел в Дирекция „Развитие на пътна инфраструктура с бюджетни средства” (РПИБС) в Агенция „Пътна инфраструктура”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постило от Областно пътно управление Бургас, Агенция „Пътна инфраструктура” заверено копие на преписката по издаване на Разрешението за специално ползване, преписката по издаване на заповедта за отнемане на разрешението, както и документи, удостоверяващи изграждането на пътното кръстовище.

 

АДВОКАТ Ч.: Запозната съм с постъпилата административна преписка. Да се приемат представените писмени доказателства.

Представям доказателство за изпратена втора жалба против процесната заповед.

 От така представената административна  преписка е видно, че процесното кръгово кръстовище има временен статут, поради което не са налице фактически основания за издаване на обжалваната заповед. Освен това от материалите по преписката се вижда и че процесното кръстовище отстои на повече от 500 м от рекламното съоръжение.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам твърдението, че рекламното съоръжение отстои на повече от 500 м.

С оглед направеното възражение, правя доказателствено искане за назначаване на експертиза, с оглед на която вещото лице да извърши измерване с цел да се установи какво е отстоянието на рекламното съоръжение от изграденото пътно кръстовище. Независимо че има статут на временно, изпълнени са всички изисквания по изграждане на съответното кръстовище. Възложител на поръчката, с оглед изготвяне на проект за временна организация на движението е община Поморие и то е налично към момента във връзка с изграждане на процесното кръстовището, находящо се на път І-9 км 222 +849.41 видно от л. 44 от материалите по настоящото дело.

АДВОКАТ Ч.: Нямам доказателствени искания, но моля да не допускате назначаване на съдебна експертиза, предвид факта, че първо кръстовището е временно изградено във връзка с временна организация на движението, и второ, в административната преписка следваше да се съдържат доказателства, установяващи отстоянието от кръстовището до рекламното съоръжение. Такива не се съдържат, видно от представената преписка. Недопустимо е да се изясняват фактически основания за издаване на заповедта в хода на самото административно производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Такова доказателство се съдържа. Наш пропуск е в случая, че не е представен протокол за оглед. Моля съдът да ми предостави срок, в който да го представя, предвид това, че в самата административна преписка преди издаване заповедта за отнемане, служителите от Агенция „Пътна инфраструктура” са извършили такова измерване по отношение на остоянието на рекламното съоръжение от изграденото кръстовище.

АДВОКАТ Ч.: Заявявам, че жалбоподателят не е канен на място и не е присъствал при съставяне на констативен протокол след издаване на разрешението за поставяне на рекламното съоръжение и преди издаване на оспорената заповед. Не е канен на място и не е присъствал при съставяне на протокол, установяващ разстоянието между кръстовището и рекламното съоръжение.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържам искането, ако не се противопоставя ответната страна, да представя протокол за извършено измерване на разстоянието от рекламното съоръжение до изграденото пътно кръстовище. Този протокол е част от преписката.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя известие за доставяне на препоръчана кореспондентска пратка и служебен бон от 06.11.2014 г. и документите, представени от  Областно пътно управление Бургас, Агенция „Пътна инфраструктура”. Намира, че да предостави още една възможност на ответника да попълни административната преписка по издаване на оспорения административен акт чрез представяне на сочения протокол за оглед на място на временното кръстовище и процесното рекламно съоръжение преди издаване на оспорената заповед, както и на други доказателства, с оглед задължението му по чл. 170, ал. 1 от АПК за установяване на съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

След ангажиране на тези доказателства по делото, съдът ще се произнесе относно необходимостта и относимостта на искането на процесуалния представител на ответника за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото.

Воден от горното по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя известие за доставяне на препоръчана кореспондентска пратка и служебен бон от 06.11.2014 г., както и документите, представени от  Областно пътно управление Бургас, Агенция „Пътна инфраструктура”.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да представи по делото в заверен препис всички документи по административната преписка във връзка с установяване съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.04.2015 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: