ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2407 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.”, редовно призован, се представлява от адвокат Ч., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел в Дирекция „Развитие на пътна инфраструктура с бюджетни средства” (РПИБС) в Агенция „Пътна инфраструктура”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л.., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.” срещу Заповед № РД-22-167/11.09.2014 г. на Началник отдел в Дирекция РПИБС в Агенция „Пътна инфраструктура”, с която е прекратено Разрешение №178/21.02.2006 г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Пътища” за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на Път І-9 „Варна – Бургас”, км. 221+980 дясно, с площ 12 кв.м., собственост на ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.”, с искане да бъде отменена като незаконосъобразна оспорената заповед, както и с искане за присъждане на направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Ч.: Нямам възражение по доклада.

Поддържам жалбата. Поддържам и направените с жалбата доказателствени искания. Моля да изискате от Агенция „Пътна инфраструктура” да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваната заповед и по-точно да представи разрешението за строеж за временното кръгово кръстовище, а също така и разрешение за ползване, издадено от ДНСК София, с което, в случай че кръстовището е законно и са спазени всички законови изисквания, то би следвало да е въведено в експлоатация. Отделно от горното, във връзка с представените от административния орган доклад и протокол на Управителния съвет, Ви моля да бъде допуснат до разпит един свидетел – служител на агенцията и по-точно на Областно пътно управление Бургас, за установяване на обстоятелството, че жалбоподателката е направила необходимото, за да и бъде указано ново местоположение, на което да бъде поставено процесното рекламно съоръжение. Именно в този смисъл са указанията, дадени в т. 1 от доклада на инж. З., като предложенията му по тази точка са приети от Управителния съвет, видно от т. 1 от протокола от 30.07.2014 г. Това искане правя, защото доверителката ми твърди, че е предприела такива действия. Смисълът на самия доклада и на решението на Управителния съвет е първо да се направят усилия да се изместят на нови километрични положение рекламните съоръжения и едва след това да се предприеме издаването на заповед за прекратяване на разрешението. За тези обстоятелства Ви моля да допуснете и още един свидетел при режим на довеждане, а свидетелят, който моля да бъде допуснат, е инж. Т.К., заемаща длъжността „старши експерт” в Агенция „Пътна инфраструктура”, място на работа Областно пътно управление Бургас, ул.Цариградска №30, на който адрес моля да бъде призована.

Съобразно становището на административния орган и представените допълнително доказателства, които помолих да изискате днес, моля да ни бъде дадена възможност да поискаме и съдебно-техническа експертиза, пак с оглед установяване статута на временното кръгово кръстовище.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо Председател, нямам възражения по доклада.

Оспорвам изцяло основателността на жалбата.

По отношение на направените в днешно заседание искания, не се противопоставям, предвид това, че Агенция „Пътна инфраструктура” ще представи административната преписка, свързана с изграждането на временното кръгово кръстовище.

Не се противопоставям и по отношение искането за разпит на свидетеля, в случая служителят на Областно пътно управление Бургас инж.К.. Оспорвам само исканията на ответната страна относно установяване на факти чрез извършването на разпит на свидетеля досежно това дали е следвало да се отнеме разрешителното едва след като е проведена процедурата по определяне на свободни позиции за това.

 

СЪДЪТ намира, че към днешна дата следва да уважи като основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за попълване на делото с писмени документи, съставляващи част от административната преписка, приключила с издаване на оспореното решение. За целта следва да се задължи Областно пътно управление Бургас към Агенция „Пътна инфраструктура” за представяне на всички съхраняващи се при него писмени документи, във връзка с издаването на Разрешение № 178/21.02.2006 г. за специално ползване на пътища чрез експлоатация на рекламно съоръжение на жалбоподателя ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.” и оспорената Заповед № РД-22-167/11.09.2014 г. на Началник отдел в Дирекция РПИБС в Агенция „Пътна инфраструктура”, с която е прекратено Разрешение №178/21.02.2006 г. След запознаване с изисканите писмени документи и становищата на страните, съдът ще се произнесе по искането за допускане на гласни доказателства по делото съобразно тяхната допустимост и относимост.

Воден от горното, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед.

ЗАДЪЛЖАВА Областно пътно управление Бургас към Агенция „Пътна инфраструктура” в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в заверен препис всички съхраняващи се при него документи във връзка с издаване на Разрешение № 178/21.02.2006 г. за специално ползване на пътища чрез експлоатация на рекламно съоръжение на жалбоподателя ЕТ „ЕЛМАДА – М.Г.” и оспорената Заповед № РД-22-167/11.09.2014 г. на Началник отдел в Дирекция РПИБС в Агенция „Пътна инфраструктура”, с която е прекратено това разрешение.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на свидетелски показания по делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.03.2015 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Препис-извлечение от протокола с указанията на съда да се изпрати на Областно пътно управление Бургас към Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнение в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: