ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети октомври                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2407 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят „Бутед” АД - редовно призован, се представлява от адв. Б. – представя пълномощно.

Ответникът началник РДНСК ЮИР - редовно призован, се представлява от юк. К. с пълномощно по делото.

Заинтересована  страна  „Сентрал парк Бургас” ЕООД се представлява от адв. Д. с представено по делото пълномощно.

 

Адв. Б.: Да се даде ход на делото.

Юк. К.: Да се даде ход на делото.

Адв. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила Заповед № РД-09-79/02.08.2013 г. на Областен управител Бургаска област, с която Областният управител е отменил свой предходен административен акт.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че адресат на акта е заинтересованата  страна по делото „Сентрал парк Бургас” ЕООД, а волеизявлението на Областния управител има отношение към спора.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. Д.: Обжалвали ли сте Заповед № РД-09-79 от 02.08.2013 г. на Областния управител на Бургаска област?

 

Адв. Д.: Обжалвали сме заповед № РД-09-79 от 02.08.2013 г. на Областния управител. Образувано е дело № 2110/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, по което е постановено Определение № 1835/13.09.2013 г., с което делото е прекратено. Определението сме обжалвали пред Върховен административен съд с частна жалба и делото е изпратено във Върховен административен съд.   Представям молба за приемане като доказателства по делото на документи по опис.

 

Адв. Б.: Запозната съм с доказателствата. Считам, че са ирелевантни за настоящия спор, тъй като делото е образувано въз основа на недопустима жалба. Трайна и безспорна е съдебната практика, че актуването и деактуването са вътрешнослужебни процедури, а не индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол.

 

Юк. К.: Запозната съм с доказателствата. Не възразявам да бъдат приети.

 

Адв. Д.: С представените в днешното съдебно заседание доказателства представям и споразумение от 10.07.2013 година, сключено между заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД и Областния управител за уреждане на отношения във връзка с подобрения в имота по реда на Закона за кооперациите и Постановление № 192 от 01.10.1991 г. на Министерски съвет и е реализирана процедура по възстановяване на собствеността в полза на праводателя на заинтересована  страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД.

 

Адв. Б.: Споразумението урежда облигационни отношения между Държавата и заинтересованата  страна. Страна по споразумението не е дружеството-жалбоподател и не може да обвързва „Бутед” АД по никакъв начин.

 

След като съпостави твърденията на страните с доказателствата по делото, както и с доказателствата представени в днешното съдебно заседание, Съдът констатира следното:

Между жалбоподателя в производството и заинтересованата  страна е налице очевиден спор за собственост върху обекта, описан в оспорената заповед. От доказателствата представени от заинтересованата страна се установява, че е налице невлязъл  в сила административен акт, с който е отменен друг такъв, по силата на който на жалбоподателя в настоящото производство е отредено правото на собственост върху обекта на заповедта на началника на РДНСК. Съдът има предвид Заповед № РД-09-79/02.08.2013 година, с която е отменена Заповед № РД-17-2/31.05.2013 година на Областния управител на Бургаска област. Последващата заповед на Областния управител на Бургаска област не е стабилен административен акт към настоящия момент, а съдът счита, че въпросът свързан с нейното оспорване предпоставя активната процесуална легитимация на дружеството-жалбоподател.

По изложените съображения Съдът счита, че следва да спре настоящото производство, поради наличието на преюдициален спор, а именно оспорването на Заповед № РД-09-79/02.08.2013 година, проведено от заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД пред Административен съд Бургас.

 

Предвид настоящите мотиви, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата представени с молба вх.№ 7660/23.08.2013 г. от процесуалния представител  на жалбоподателя.

 

ПРИЕМА доказателствата представени в днешното съдебно заседание  от процесуалния представител на заинтересованата  страна, съгласно приложен опис.

 

На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА административно дело № 2407 от 2012 година до приключване на оспорването по административно дело № 2110/2013 година на Административен съд Бургас – с окончателен съдебен акт.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: