ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,08.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осми октомври                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2406 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощно адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключение на вещото лице е постъпило на 25.09.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, със снета самоличност по-рано.

Вещото лице предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм допълнително експертно заключение, което поддържам.

         АДВОКАТ Г. – Нямам въпроси към вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

         АДВОКАТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит .

         Да се издаде РКО.

 

         АДВОКАТ Г. – Представям заповед РД-09-79 от 02.08.2013г. издадена от областния управител на област Бургас, с която са отменени предходни две заповеди, касаещи изменения в АДС и деактуване и на процесната сграда.

         Нямам други искания по доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д. – нямам доказателствени искания. Не възразявам да се приемат представените доказателства.

         АДВОКАТ Д. – Представям писмени доказателства, които подробно съм описала в молба, както и споразумение за уреждане на отношение с Областна управа Бургас.

         Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представената от процесуалния представител на жалбоподателя заповед № РД-09-79/02.08.2013г. издадена от Областен управител на Област Бургас.

         ПРИЕМА като доказателства по делото писмените доказателства, представени от адвокат Д., процесуален представител на заинтересованата страна, подробно описани в нарочна молба, която ги придружава.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

        

         АДВОКАТ Г. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалба като допустима и да ни присъдите съдебно-деловодни разноски.

         Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки в указан от съда срок.

         Представям списък на разноските.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да оставите жалбата като нелегитимна, подадена от лице без процесуална легитимация. В условията на евентуалност, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

         Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

         АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима, като подробни аргументи са представени в нарочна молба. В случай че не уважите тези аргументи, моля да оставите същата без уважение като неоснователна и недоказана.

         Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, както и да моля да ни присъдите съдебно-деловодни разноски по договор за правна защита, приложен в кориците на делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалните представители на ответника и заинтересованата страна, като срокът за тях е 12 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: