ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,28.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2406 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бутед” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощно адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника началник РДНСК Югоизточен район (ЮИР), редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 20.05.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.Г.Б., 62 години, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Г. – В складовата база има ли друг трафопост, освен процесния, който да захранва с ел.енергия?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не видях друг трафопост, това беше единствения в складовата база. Ходила съм в складовата база.

АДВОКАТ Г. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – От къде правите извод за идентичност на имота по Акта за държавна собственост от 1997 г. и между кадастралната карта, понеже разликата в площта е голяма – как стигнахте до този извод?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Първо – и по кадастрална карта и по скицата, имота е на едно и също място, по местоположение, като площ също съответства. Имота фигурира и в една счетоводна сметка за сградите на складовата база, която ми беше дадена, и от която е видно, че е построена 1971г. и за другите сгради и е почти същата площ, с разликата от около 1 кв.м.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Разликата е от 3 дка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Вие говорите за имота, не за терена на процесната постройка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Имам предвид въпрос №1?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Първият кадастрален план е приет 1992 г. Там са дадени няколко имота -127, 128, 129 и 130. Там границите, в първия план, са дадени така за имотите. В коригирания план всички тези имоти са обобщени в общ имот 129 – като всички 127, 128, 129 и 130 влизат в общия имот и тук става промяна на границите. Имот 127 е този, върху който се намира „Яйцекооп” и вече се получава идентичност между имота по кадастрална карта и имота. Имотите са няколко и с последващото обединение .

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Имотът по АДС от 1997г. не включва „Яйцекооп”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Имотът по АДС от 1974г. е даден с площ от 40 дка и той е идентичен по местоположение. По-надолу в заключението си описвам по следващия акт и предвид посочените граници е част от поземления имот и обяснявам, че в коригирания кадастрален план имот 129 става идентичен с кадастрална карта. Това е подробно описано в отговора на първия въпрос.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Понеже е част и възниква въпроса дали сградата е в този имот.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да, по този план процесна сграда е вътре в тази част. Ясно се виждат на схемата.

Трафопостът е със знак „стрелка” по кадастралната карта.

Това са границите на стария имот 129. С коригирания план всичко това става общо, има една скица, която е по делата.

Това е по първоначалното отреждане на терена със заповед №6517/19.12.1955 г. върху земите на собственици на земеделските земи. Това е по кадастрална карта, има една комбинирана скица, която е правена от вещо лице по друго дело във връзка с тези имоти, там точно е дадено как всички са дадени имотите, там са наложени и отделните.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Откъде идва тези разлика?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това е разликата от кадастралната карта и АДС-то.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В констативно-съобразителната част е посочено решение № 8 на Общински съвет Бургас, с което е одобрен ПУП-ПУР, като е записано, че е влязъл в сила на 12.01.2007г. Въпросът ми е запознати ли сте, че същото е отменено с решение на Административен съд гр.Бургас от 08.03.2010г.

Представям и моля да приемете цитираното решение, с което ПУП-ПУР е отменен в частта именно за имот №129.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не съм запозната с това решение.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В отговора на 4 и 5 въпрос вещото лице на базата именно на този ПУП-ПУР казва, че процесната сграда е допустима, във тази връзка представям и решението на Административен съд гр. Бургас.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Работила съм по справките от Община Бургас и не съм изследвала това. Не се знае към какъв момент е представено и не е изследван въпроса.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Тази сграда според заключение е построена през 1971г. Бихте ли ми казали, актувана ли е с акта от 1974 г., с АДС от 1974г.?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – В акта от 1974 г., в описа към акта, има такава сграда, последната в описа и там пише трафопост 60 кв.м. Не съм обследвала този акт, защото го нямаше в задачата.

Има го, в описа към акта от 1974 г. го има, повече детайли не мога да посоча. 

ВЪПРОС на СЪДА – Как установихте, че е построен 1971г.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Годината съвпада в почти всички документи, които съм обследвала. Това са на първо място – извлечение за сграден фонд на „Бутед” АД от с/ка 20, там под №4 е дадена сграда трафопост, с година на построяване 1971 г., после към АЧДС №2150/1997г., втория акт е, там също е записан трафопост 38 кв.м., 1997 г. под №4 в описа е включена. Единствено по кадастрална карта се различава, там е дадено 39 кв.м. По тези три документи, площите са почти идентични с 1 кв.м. разлика.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Казахте, че в документа, извлечение за сграден фонд и АДС – не става ли въпрос за един и същ документ.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Цитирам акта, но явно при съставяне на акта е стъпено на това извлечение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Идентични ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да, идентично е, описа на сградите, сметка 20, извлечението от сметка 20, на „Бутед” АД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – Същата изготвена справка се явява приложение към АДС?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – И двете съм гледала.

АДВОКАТ Д. – Нямам други въпроси.

АДВОКАТ Г. – Представям протокол, искам да представя протокол за приемане на готовия за експлоатация обект, съставен на 30.12.1971г. от тричленна комисия. Обектът е трафопост в складова база за хранителни стоки.

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ – В кой план най-рано е отразен този трафопост?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Най-рано е отразен в генералния план от 1965г., същия трафопост и по местоположение и по предназначение.

Впоследствие е кадастралния план от 1992 г. Има междинен план от 1984 г., но не е одобрен регулационен план, в кадастралната му подложка трафопоста също е отразен.

Действащи планове първия е 1965 – генерален, после в кадастрален план от 1992г. Тези имоти не са били регулирани. После в план от 2006г., в ПУП –ПРЗ и кадастралния план.

 

АДВОКАТ Г. – Представям справка извлечение от сметка 20 сгради, складова база Немцов и с.Влас, изготвена от гл.счетоводител и управител на „Бутед” ЕООД към 31.03.1997г. и две писма от началника РДНСК и ДНСК, от които е видно, че по отношение сградите са налице предпоставките за заварен строеж, по §6 от ПЗР, както и искане на „Сентрал парк” за предприемане на процедура за премахване.

 

Въпрос на съда към страните – Тази промяна на ПУП-ПУР от 2006г. има ли отношение към спора и следва ли вещото лице да обследва този въпрос?

АДВОКАТ Д. – Считам, че това решене има отношение и в отговора си на въпрос 5, вещото лице формира извод относно устройствени предпоставки, които с оглед представеното решение, достатъчно е това решение, ако е приложено по делото, то става ясно, че няма устройствени предвиждания, което да предполага съществуването на тези промени съобразно ПУП-ПУР от 2007г.,

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Одобрен е 2006г.

СЪДЪТ към страните – Тогава е одобрен с административен акт и в една част е обжалван. Отменен е в части от обжалваните поради процесуални нарушения. В такъв смисъл кое налага да се изследва допълнително от вещото лице?

АДВОКАТ Д. – Няма смисъл, става въпрос за ПУП –ПУР.

АДВОКАТ Г. – С приетия ПУП-ПУР са одобрени съответни производствени устройствени зони. Поне така както е записано, въпроса е дали отмяната за улицата засяга тези зони, така както е записано в констативния акт и съответните показатели за застрояване.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Понеже вещото лице е направило извода, че имотите са идентични и отговаря на плана, следва да се изследва въпроса дали отмяната на ПУП-ПУР има отношение към процесната сграда.

АДВОКАТ Г. – Въпросът ми е дали представеното решение променя по някакъв начин отредените с ПУП-ПУР зони, конкретно за имота, предимно производствените, защото обследването за търпимост по §16, за градоустройството, както към момента на изграждане, така и към настоящия момент. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Имате предвид с плана, дали е отразен като съществуващ, по скоро трафопоста е изграден не само по предвиждане, но и по ПУП-ПУР и утвърдените устройствени зони.

ВЪПРОС на СЪДА – С кой план се обединяват?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – С преработения кадастрален план – плана е от 1992 г. С този преработен кадастрален план от 1992 г.,

АДВОКАТ Д. – Дали това решение променя тези показатели, утвърдената схема?

Виждала ли сте този ПУП-ПУР? (към вещото лице)

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. –Да, за съжаление не го нося, не съм го преснела. Говоря за първия ПУП-ПУР от 2006г.,

АДВОКАТ Г. – Представеното решение по адм.д. №525/2007г., засяга ли по някакъв начин утвърдената схема за зониране и устройствения режими съгласно ПУП, одобрен с решене №8 /15.12.2006г.  на Общински съвет Бургас, съответно отреждането на имота в зона Пп2 предимно производствена за лека хранително-вкусова промишленост, с показатели за застрояване както следва, етажност – от един до три етажа , Плътност на застрояване от 40 до 80%, Кинт между 1,0 – 2,5% и озеленяване между 20-40%. Съответно сградата съответства ли на така утвърдената схема с цитираните по-горе показатели за застрояване.

Моля вещото лице да отговори на въпроса.

 

АДВОКАТ Д. – Считам, че така поставения въпроса е вещото лице да прави правни изводи. Дали с одобрения ПУП има изменение в застрояване, и да тълкува съдебното решение.

Съдът към страните – по представените в днешното съдебно заседание доказателства – становище.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Предоставям на съда.

АДВОКАТ Д. – Считам, че в представените писма се съдържа становище по приложение на правна норма на административен орган, за което същия не е изрично оправомощен, предвид което, те представляват само едно изразено мнение, което няма обвързваща сила за съда и същите са неотносими към спора и не следва да бъдат приети като доказателства по делото.

По отношение на протокола за приемане на трафопост, предвид че не се съдържа информация за конкретен обект, площ, етажност, размери, посочена е само складова база за хранителни стоки, считам че същия е неотносим, тъй като не може да бъде установена връзка с процесния обект.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, а именно: протокол обр.№28 от 30.12.1971г., справка извлечение от сметка 20 сгради, складова база Немцов и с.Влас, изготвена от гл.счетоводител и управител на „Бутед” ЕООД към 31.03.1997г. със схема към нея и писмо №925 на началника РДНСК Бургас и писмо от 16.04.2004г. на директор дирекция „Строителство” при ДНСК.

УКАЗВА на възразяващата заинтересована страна, че доказателствената стойност на представените писмени доказателства ще бъде обсъдено с крайния съдебен акта.

ПРИЕМА представеното от ответника Решение № 270/08.03.2010г. по адм.д.№525/2007г. по описа на Административен съд гр. Бургас, 

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, да отговори на формулирания от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос, отразен в протокола от днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 100 лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.10.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: