ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2405 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.П.В. не се явява редовно уведомена. За нея адвокат Д. К., надлежно упълномощен.

За ответника- зам.началник на ДНСК София се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

Явяват се заинтересованите страни Р.П.П., С.К.Р, Т.Х.Т., С.Х.С., Д.Х.К., Р.И.К. и Т.П..

Не се явяват заинтересованите страни Р.М.Т., Д.Т.Т., В.Б.  К., А.К.К., И.Д.С., И.Т.С., Я.Г.Г., А.С.П., Р.М.К., С.С.И., К.Т.Б., И.Г.Ц., Р.И.Б., С.Г.Д., редовно уведомени.

Явява се заинтересованата страна С.С.Р., нередовно призован.

Заинтересованата страна Р.- Моля представляваното от мен дружество „Рейдерс” ЕООД да бъде отбелязано като редовно призовано.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ указва на пълномощника на жалбоподателката да конкретизира административния акт, който се оспорва.

Адвокат К.: Оспорваме отказа на ДНСК София да се произнесе по молба, с която е сезиран. Няма постановен отказ, обжалваме мълчалив отказ, но тъй като в срока не ни отговориха и всъщност не са се произнесли, за това обжалваме мълчалив отказ.

 

СЪДЪТ докладва делото:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.П.В. против мълчалив отказ на ДНСК- София да се произнесе по молба на същата относно следните въпроси: законосъобразно ли е издаден акт 15 за строителство на обект (неиндивидуализиран в жалбата) и установена ли е невярна информация на надзорника на обекта от комисията на ДНСК, във връзка с издаването на акт. 15.

По делото е постъпила административната преписка.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Представям молба с въпроси към съдебно-техническа експертиза. Когато има възражения поне от една страна и има неверни констатации на надзорника. Има Наредба №3 където пише каква е ролята на РДНСК, то има право да налага санкции, но има и задължение по чл. 6, ал.1 и 2 от Наредба №3/2003г.

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата, считам същата за недопустима по две съображения. Първо считам, че същата е просрочена, няма никъде доказателства кога и къде е подадена жалбата, за да се проследи нейния срок. Считам, че докато не се представи доказателство в тази връзка, същата не следва да бъде разглеждана. На следващо място молбата е лишена от предмет и изобщо намирам, че несъстоятелна по следните съображения: В жалбата неясно се оспорва заповед № СТ-05-371, като впоследствие се твърди, че е законосъобразна. На следващо място и в днешното съдебно заседание стана дума, че има петитум досежно мълчалив отказ. Мълчалив отказ би бил налице в случая, че има задължение на административния орган за произнасяне в рамките на неговите правомощия. Началникът на РДНСК и органите са регламентирани по чл.222 от ЗУТ, а не по Наредбата, съобразена със закона. И в тази връзка моля делото да бъде прекратено. Оспорвам и исканите доказателства за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като считам, че първо поради неизяснен предмет на спора, няма как да се поставят въпроси и с тези въпроси да се цели доказване на обстоятелства, които са ирелевантни. Нямам доказателствени искания.

Заинтересованата страна Р.П.: Аз смятам, че жалбата е неоснователна и желаем да се признае акт №15. Нямам доказателствени искания.

Заинтересованата страна С.Р.: Поддържам становището за неоснователност на жалбата. Нямам доказателствени искания. Има съответна документация, която подкрепям.

Заинтересованата страна Т.Т.: Считам, че жалбата е неоснователна. Няма да представям доказателства.

Заинтересованата страна С.С.: Поддържам становищата на останалите собственици. Вече 13 години чакаме да влезем в домовете си, това е прецедент в България. Жалбата е абсолютно неоснователна. Нямам доказателствени искания.

Заинтересованата страна Д.К.: Жалбата е неоснователна, подкрепям останалите заинтересовани страни.

Заинтересованата страна Р.К.: Жалбата намирам за неоснователна. За акт 15 се явиха и от пожарната и от енергото и от ВиК и органите и всички, и как един-единствен човек не знае, че акт 15 е наистина акт 15.

Заинтересованата страна Т.П.: Също подкрепям това, което беше заявено от Р.П..

За заинтересованата страна „РЕЙДЕРС” ЕООД- управителят Р.: Подкрепям това, което каза г-жа К., жалбата е неоснователна. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото доказателства за допустими и относими по предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза съдът намира за неоснователно, доколкото заключение по посочените въпроси не би спомогнало за изясняването на обстоятелствата по делото. Соченото доказателство е неотносимо към предмета на делото, поради което следва да се остави без уважение. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза с посочени в нарочна писмена молба задачи.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да докаже обстоятелствата на които основава исканията си, както и да ангажира доказателства за депозиране на жалбата в законоустановения срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2015г от 13.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: