ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2405 по описа за 2012 година.                 

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Г., с представено по делото пълномощно от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., с представено по делото пълномощно от преди.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Сентрал парк Бургас” ЕООД, редовно уведомена, се явява адвокат Д., с представено по делото пълномощно от преди.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С Определение №1491/09.09.2014година, съдът е възобновил производството по адм.д. №2405/2012година след като е установил, че производствата по преюдициалните дела №1660/2013г. и №2110/2013г. по описа на Административен съд-Бургас, са приключили с окончателен съдебен акт.

 

СТРАНИТЕ: Известно ни е определението на съда, както ѝ окончателните съдебни актове на Върховен административен съд, с които са приключили адм. дела №1660/2013г. и №2110/2013г. на Административен съд Бургас. Да се приемат като доказателства.

 

АДВОКАТ Г.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото съдебно удостоверение от Окръжен съд Бургас от което е видно, че е налице висящ спор за собственост търговско д.№ 536/2013година, като правя искане за спиране на настоящото производство до приключване на това по гражданското дело по което е висящ спора за собствеността, включително и за процесната сграда, тъй като с влязо в сила Определение по адм.д. № 1660/2013година, съдът е приел че заповедта на областен управител от 31.05.2013година е вътрешно ведомоствен акт, същия няма констативно-правно действие и не води до отпадане на правото на собственост на доверителя ми върху процесната постройка, като при наличие на правен спор същия следва да се реши по правен ред по ЗС. Такъв висящ спор за собственост е налице, във връзка с което представям съдебното удостоверение и искам спиране на настоящото производство, като най-малко този спор е преюдициален с оглед преценката на настоящия състав за наличие или не на правен интерес на жалбоподателя.

В случай, че не уважите искането ни за спиране на производството, моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси  формулирани в писмена молба, която представям с препис за страните. Искането ни е свързано с обстоятелството, че правата на дружеството за процесната сграда са съгласно чл.17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с оглед влючване на процесна сграда в актива на дружеството към датата на преобразуването му в ЕООД, което е материално-правното основание за придобиване собствеността върху сградата.

Представям решения и определения по преюдициалните две дела.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да се приемат представените доказателства по делото.

По направеното искане за спиране на делото, се противопоставям. Считам, че административното производство не е преюдициално с делото пред Окръжен съд Бургас.

Считам жалбата за недопустима, тъй като не е налице правен интерес за обжалване, защото дружеството-жалбоподател не попада в кръга на заинтересованите лица по чл.225 от ЗУТ за оспорване на заповеди. Съдебното производство по заповеди за премахване на незаконни строежи по чл. 225, ал.1 от ЗУТ са само адресата на заповедта и административния орган издал заповедта. Такава е и трайната съдебна практика на Върховен административен съд. Подробни съображения за недопустимостта на жалбата съм изложила в писмено становище, приложено по делото,  което поддържам. В подкрепа на изложеното от мен представям и моля да приемете решение № 251/21.02.2014година на Административен съд-Бургас и решение № 9016/27.06.2014година на Върховен административен съд, с което се потвърждава решение на Административен съд-Бургас. Представям и Определение №12863/29.10.2014година, с което е потвърдено Определение на административен съд -Бургас, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Бутед“ АД по заповед за премахване на незаконен строеж, точно с оглед на установената липса на правен интерес за обжалване на заповедта. Това е идентично дело, за друга заповед за друга сграда в същия имот, но с друг идентфикатор на сградата - там е с № 31. В процесния имот са много сгради, за които има издадени 23 заповеди.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаеми г-н административен съдия, противопоставям се на искането за спиране на настоящото производство поради наличието на гражданско-правен спор относно собствеността между, които е и процесната сграда. Трайната пратика на Върховен административен съд е, че собствеността се преценява към момента на постановяване на административния акт, поради което гражданското производство във връзка на което се представя съдебно удостоверение в днешното съдебно заседание, не се явява преюдициално. В такъв смисъл е съдебната практика.

Не възразявам да се приемат доказателствата и определенията представени от процесуалния представител на жалбоподателя.

Именно с приемането, че заповедта е вътрешно ведемоствен акт е постановено определение №12863/29.10.2014година по адм.д.№11678/2013година по описа на Върховен административен съд, което е по аналогичен казус, на настоящия. Върховният съд се е мотивирал за прекратяване на делото с влези сила определения по адм.д. №2110/2013година и адм.д. №1160/2013година, по която причина беше спряно производството по настоящото дело.

Представям и моля да приемете едно решение на началника РДНСК-Бургас, с което е прогласена нищожност на удостоверение за търпимост №94-11-146/16/20.01.2014 година. Това решение е оспорено пред съда и няма влязъл в сила окончателен съдебен акт, като във връзка приетата по настоящото дело експертиза, вещото лице по която е изследвало търпимостта по §16, ал.1 от ЗУТ по действащите към датата на изграждане и към момента правила и нормативи на територията, доколкото вещото лице се е ограничило да заяви, че отговаря на тези обстоятелства, защото има удостоверение за търпимост, което е обявено за нищожно. Моля да бъде допуснат допълнителен въпрос за изясняване на този факт. Считам, че това са обстоятелства, които не са били изяснени в хода на съдебното дирене, като в тази връзка моля да допуснете допълнителен въпрос към съдебно-техническата експертиза, а именно: Съответства ли обектът на правилата и нормативите на територията на пожарно, хигиенни и други, действали към момента на неговото изграждане и към сега действащите сега при изследване на §16 ал. 1 от ЗУТ?

 

АДВОКАТ Г.: Противопоставям се на искането за приемане на Определение №12863/29.10.2014година на Върховен Административен съд, като моля да имате предвид, че има други десет произнасяния преди това произнасяния на Върховен административен съд по сходни спорове, които са в обратния смисъл. Това е идентичен случай и необвързва настоящата инстанция.

С влязло в сила определение по адм.д.№1660/2013 година на Административен съд Бургас е прието, че въпросната заповед на областен управител не създава права и задлжения, респ. не води до отпадане на правата на доверителя ми върху процесните сгради посочени в АДС. Ако възприемем обратното, най-малко съдът рискува да наруши чл.6 от Закона за защита правата на човека. Това означава да лишим доверителя ми от един справделив процес по отношение на заповед за премахване на незаконен строеж, като един и същи акт да бъде допуснат до обжалване от един състав на съда, а друг състав на съда да се позове на тази заповед и аргументира за отпадане на правата на собственост по отношение на тези сгради.

Противопоставям се на искането за допускане на допълнителни задачи към съдебно-техническата експертиза. По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза с напълно аналогични задачи, а именно...“Следва да се изследава условията по § 16, ал.1 от ЗУТ и  действали и правилата и нормите на застрояване тогава и сега”. Тази експертиза не е оспорена от заинтересованата страна, а търпимостта на строежа е установено от приложените по делото доказателства -Ген план, влязъл в сила ПУП и т.н. До представеното решение в днешното съдебно заседание за прогласяване нищожността на удостоверението за търпимост,  е налице адм.д.№ 388/2014година по описа на Административен съд Бургасс, за което представям съдебно удостоверение.

Що се отнася до възражението на процесуалния представител на РДНСК, правният интерес не произтича дали сме страна или не в административното производство, а правото на собственост на процесната сграда, като по делото са приложени много доказателства от които е безспорно и ясно право ни на собственост. Това е влязло в сила решение №1802/2008година на ВКС, извлечение на инвентарна книга и други.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Предоставям на съда поискането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза.


             АДВОКАТ Д.: Колегата заяви, че съгласна със становището на Върховен административен съд относно правната природа на заповедта на областен управител на област Бургас, предмет по адм.д.№1660/2013година по описа на Административен съд-Бургас, където съдът е преценил че същата няма характера на индивидуален административен акт и не подлежи на обжалване, доколкото той представя вътрешно административен такъв. Искам да обърна внимание на съда на това, че с произнасянето си по адм.д. № 2110/2013година на Административен съд-Бургас е възприел друг адмиинстративен акт за такъв отговарящ на изискванията на индивидуален административен акт по АПК и в този смисъл не става въпрос за противоречие, тъй като не става въпрос за един и същ акт.

Определение от 29.10.2014година по адм.д.№11678/2014година е  постановено след произнасяне на преюдициалните решения, предвид на които е спряно настоящото производство, поради което считаме, че това определение е относимо като съдебна практика, нищо че се явява в противоречие с останалите. Последното определение от 29.10.2014година по адм.д.№11678/2014година, е постановено след произнасяне с решения по две преюдициални за настоящото производство и смятаме, че следва да се има впредвид като последно постановено.

Искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, смятам за неотносимо към предмета на спора, защото с отговарянето на тези въпроси няма да се стигне до изясняване на обстоятелства относими към изясняване на настоящия спор.

Като представих това определение, с което е обявена нищожност на удостоверението за търпимост, макар същото да не е влязло в сила, то е изследвано от вещото лице и го представям, доколкото в отговора на тези въпроси се е ограничило да посочи, че има наличие на такова удостоверение без да изясни обстоятелствата във връзка формулираните въпроси и е дало отговор на този въпрос по експертизата, която е приета, стр.154, трети абзац, без да даде категоричен отговор и обследва процесния имот дали отговаря на конкретните нормативи.

 

АДВОКАТ Г.: Целта ни с исканата съдебно-счетоводна експертиза е установяване на материалните ни права, че са по чл.17а, и ако цените заповедта, най-малко това ни ограничава правата, правния ни интерес за водене на производството. Нашите права на собственик са породени по чл.17а, а не по силата на Заповед или Акт за държавна собственост.

 

Съдът съобрази заявеното от представителите на страните, като приема следното:

От днес представените съдебни актове една част от които са приложени по делото, други служебно известни на съда, се установява наличието на множество спорни отношения между страните, които към настоящия момент са в различен етап на своето развитие. Що се касае до настоящото производство, съдът следва да съобрази относимите към оспорваната заповед документи и доказателствени искания и в тази връзка, намира заявеното от представителя на жалбоподателя искане за спиране на настоящото производство за неоснователно, доколкото незаконосъобразносттта на оспорения административен акт предмет на разглеждане не е обвързан със спора за собственост между жалбоподателя и РКС „Черноморец“.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за спиране на настоящото поризвосто до приключване на производството по гр.д.№ 544/2014 на Окръжен съд-Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Във връзка искането за допускане на експертизи направени от страните в настоящото съдебно заседание, съдът счита, че тези експертизи не касаят настоящото производство, доколкото същото е било спряно до приключване на производствата по две конкретно посочени дела, а именно №1660/2013г. и №2110/2013г. по описа на Административен съд-Бургас, последните които са приключи с окончателен административен акт. В този  смисъл искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза от представителя на жалбоподателя би установило факти, които нямат пряко отношение по законосъобразността на оспорваната заповед. Аналогично съдът счита същото за поисканата от заинтересованата страна съдебно-техническа експертиза. Това е така, тъй като по силата на чл.142, ал.1 от АПК съответствието на административния акт с материалния закон се преценява към момента на издаването му, а в настоящия случай не се твърди, че доказателствените искания, които са заявени днес от страните, се правят за установяване на нови факти от значение за делото след издаване на акта (по смисъла на чл.142, ал.2 от АПК).

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА, като доказателство по делото Определение № 2250/04.11.2013година по адм.д.№1660/2013година на Административен съд Бургас, Определение №623/17.01.2014година по адм.д.№16179/2013година на Върховен административен съд, Решение № 9016/27.06.2014 година по адм.д.№5166/2014година на Върховен административен съд, Решение № 251/21.02.2014година по адм.д.№2110/2013година по описа на Административен съд Бургас.

          

ПРИЕМА като доказателство по делото представените в днешното съдебно заседание съдебно удостоверение по адм.д.№388/2014година по описа на Административен съд-Бургас, съдебно удостоверение №4223/25.07.2014година на Окръжен съд-Бургас, със справка, решение  на Община Бургас с рег.индекс№94-12-145/20.01.2014година.

 

ПРИЛАГА към делото представените незаверени преписи разпечатки на съдебни актове по делото, а именно решение по адм.д.№2110/2013 година по описа на Административен съд Бургас, определение №12863/29.10.2014година по адм.д.№11678/2014година на Върховен административен съд, определение по адм.д.№1660/2013 година Административен съд Бургас, определение № 623/17.01.2014година по адм.д.№16179/2013година по описа на Върховен административен съд, решение №9016/27.06.2014година по адм.д.№5166/2014година.

 

ОТХВЪРЛЯ доказателствените искания направени в днешното съдебно заседание за допускане на съдебно-счетоводна от жалбоподателя и съдебно-техническа от заинтересованата страна.

 

         АДВОКАТ Г.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

         АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Моля да уважите жалбата като допустима, а по същество като основателна и да отмените оспорената заповед. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, в които да изложим подробни аргументи в подкрепа на жалбата ни.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски, като списък за тях има приложен в кориците на делото. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна, в условия евентуалност, ако не приемете доводите за недопусимост на жалбата, за което съм представила подробно становище. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки с подробни аргументи за недопустимост на жалбата, и алтернативно за неоснователност на същата.

Моля да ми присъдите юрисконсулстко възнаграждение. Не представям списък за разноските.

 

АДВОКАТ Д.: Уважеми г-н съдия, моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима, като попадена от страна при липса на активна процесуална легитимация и поради липса на правен интерес,  тъй като жалбоподателя не се регламентира като собственик на процесната сграда, предмет на оспорената заповед.  По същество, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. В хода на съдебното одирене не бяха събрани безспорни доказателства в подкрепа на твъреденията, че строежът  е търпим по смисъла на чл. 16, ал.1 от ЗУТ.

Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок.

Моля да ни бъде присъдено заплатеното адвокатско възнаграждение, за което е приложено пълномощно-договор в кориците на делото. Не представям списък за разноските.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на писмени защити по съществото на спора.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.49часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: