ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,02.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори октомври                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2405 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, се представлява от адв.Г. с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. с представено по делото пълномощно.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно уведомена, се явява адв.Д. с представено по делото пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Г.: Не възразявам да се приемат представените писмени доказателства.

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете Договор за продажба на капитала на „Бутед” ЕООД от Агенцията за приватизация от 1999г., ведно с инвентаризационен опис и сравнителна ведомост, както и доклад за приватизационна оценка, във връзка с представените по делото заповеди на областния управител.

 

Юрисконсулт А.: Не се противопоставям по приемането на доказателствата. Няма да представям нови доказателства.

Да се приемат представените доказателства.

 

Адв.Д.: Да се приемат представените писмени доказателства.

Представям и моля да приемете писмо от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма до областния управител; писмо от Агенцията за приватизация до областния управител; жалбата срещу Заповед № РД-09-79/02.08.2013г; Определение на Бургаския административен съд № 1835/13.09.2013г. по административно дело № 2110/2013 и частната ни жалба по административно дело № 2110/2013г.

 

 

Съдът намира, че представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства са относими към издадената Заповед № РД-17-2/31.05.2013г., Заповед № РД-11-246/12.06.2013г. и Заповед № РД-9-79 от 02.08.2013г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

 

Съдът КОНСТАТИРА, че представените доказателства са относими към законосъобразността на издадените заповеди № РД-17-2/31.05.2013г., № РД-11-246/12.06.2013г. и № РД-9-79 от 02.08.2013г., за които от представените по делото доказателства и служебно на съда е известно, че същите са предмет на оспорване по административно дело № 1660/2013г. и административно дело № 2110/2013г. и двете по описа на Административен съд-гр.Бургас. Оспорването на тези заповеди препятства тяхното стабилизиране, поради което е налице основание за спиране на настоящото производство до приключване на съдебното производство по административно дело № 1660/2013г. и административно дело № 2110/2013г. и двете по описа на Административен съд-гр.Бургас.

С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело № 2405/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас до приключване на производствата с влязъл в сила съдебен акт по административни дела № 1660/2013г. и № 2110/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

        

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: