ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,29.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2405 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БУТЕД” АД, редовно уведомен, се явява адв.Г..

 

За ОТВЕТНИКА Началник РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕНТРАЛ ПАРК БУРГАС” ЕООД, редовно уведомена,  се представлява от адв.Д..

        

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Г.: Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт Д.: Във връзка с указанията, дадени ни в предходно съдебно заседание, представям и моля да приемете писмо от ТД на НАП-гр.Бургас, ведно със справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори в периода 01.10.2012г. – 31.12.2012г., от която е видно, че лицето В. Д. е служител на „Бутед” АД към 29.10.2012г. (позиция № 8).

Адв.Д.: Относно представените доказателства от жалбоподателя в предходно съдебно заседание изразявам следното становище:

Считам така представените доказателства  неотносими, тъй като в никое от представените съдебни решения и решението на административния орган и Министерския съвет не се съдържа информация за правоприемство между посочените в тях държавни предприятия и дружеството – жалбоподател в настоящото производство.

По отношение представените писма изходящи от органите на ДНСК, считам, че същите представляват становища на тези органи по приложението на закона и предвид това, че липсва норма, която да ги оправомощава да дават допълнителни тълкувания на закона, тези писма нямат обвързващ характер за съда, а изложените в тях обстоятелства, подлежат на преценка от страна на съда.

Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Д.: Поддържам становището на адв. Д..

Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИЕМА представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост към спора ще цени с крайния съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите жалбата като допустима и по същество основателна и ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски, посочени в списък, който представям.

Считам, че жалба е допустима. Съгласно трайни съдебни практики по приложението на чл.61 от АПК, за получаване на индивидуални административни актове е необходимо изрично пълномощно, като такова не бе представено в кориците на делото от страна на ответника по жалбата.  Конкретно, относно приложеното писмо с изх.№ ЮИР-Б от 25.07.2012г. само по себе си то също няма качество на съобщение по смисъла на чл.61, доколкото не сме уведомени за съдържанието на процесната заповед и липсват и доказателства за неговото получаване на датата, посочена от ответната страна. На приложеното известие за доставка е вписан номер  различен от цитираното, с което се твърди, че ни е било съобщено за процесната заповед.

В указан от съда срок ще представя писмени бележки.

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без разглеждане като недопустима, подадена от лице без необходимата процесуална легитимация. В условията на евентуалност, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Ще представя писмени бележки по съществото на спора.

Адв.Д.: Считам жалбата недопустима, поради което моля да прекратите съдебното производство. Подробни аргументи съм изложила писмено в молба, депозирана по делото. В случай, че не уважите тези мои аргументи, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Същата остана недоказана в съдебното производство.

Подробни писмени бележки ще представя в указан от съда срок.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: