ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 18.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети април                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2404 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.Ч., редовно призован,  се явява лично и с адвокат E. А. (пълномощно, находящо се на лист 177 по делото).

         ОТВЕТНИКЪТ – Главен архитект на Община Сунгурларе К. Я., редовно призован, се явява лично.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Ч., редовно призован, се явява лично.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.Ч., редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ                   

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В предходното съдебно заседание съдът отложи приемането на доказателства,  представени с писмо вх. № 2347/10.03.2017 г.

 

Адв. А.: Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема доказателствата, представени с писмо вх. № 2347/10.03.2017 г.

Съдът ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя, към която са приложени значителен брой доказателства, описани в опис на страница последна от молбата.

 

Гл. архитект Я.: да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателставата, приложени към молбата на жабоподателя, представена на 13.04.2017 г. с вх. № 3719.

 

Адв. А.: Имам допълнителни доказателствени искания. Моят доворител с тази молба е посочил и веществени доказателства, които не е описал в опис, поради което сега ги представям – снимки на процесната сграда (бивша бръснарница) в различни периоди от време. Други искания нямаме.

 

Гл. архитект Я.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представните доказателтсва съгласно описа, изготвен от жалбоподателя.

 

СЪДЪТ КЪМ  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.Ч.: Оригинали ли са тези снимки?

 

В.Ч.: Оригинали са, защото нямах възможност да извадя копия.

 

         Адв. А.: Моля да се приключи събирането на доказателствата.         Моля да дадете ход на устните състезания.

 

Гл. архитект Я.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

Адв. А.: Моят доверител оспорва скицата с виза за проектиране - предмет на оспорване по делото. Намира същата за незаконосъобразна. Поради което моля за отмяната й. Доверителят ми счита, че главният архитект при издаването й не се е съобразил с обстоятелството, че бившата бръснарница е преустроена и измененена по незаконен начин без наличие на строителни книжа.  Доверителят ми счита, че след като не са зачетени неговите материални права, налице е атакуване на индивитуалния административен акт. Поддържа всички оплаквания и молби и моли за определен от Вас срок за излагане на становището в писмена защита. Моля за разноските по делото.

 

Гл. архитект Я.: Моля въпросното възражение да бъде отхвърлено като неоснователно. Виза за проектиране е издадена съгласно протокол на РДНСК, какъвто е задължителен за община Сунгурларе, съгласно служебно-административни отношения. РДНСК е контролиращ орган на община Сунгурларе. В издадения от него протокол изрично е записано относно покрива, че трябва да има представено конструктивно становище на инженер конструктор, на това основание е издадена виза за проектиране.  Въпросът за законността на сградата и преустройствата не е предмет на настоящото дело. Предметът е само виза за проектиране на покрива. Изрично изпълнихме указанието на контролиращия орган. Други варианти за реагиране община Сунгурларе няма във връзка със своите служебни задължения. Оспорваме жаблата. Моля да я отхвърлите като неоснователна. Моля да отхвърлите и исканията за присъждане на разноските.

 

 Заинтересованата страна Г.Ч.: Заявявам, че разполагаме с конструктивно становище, което е издадено въз основа указанията на РДНСК. Считам, че жалбата не е основателна - един покрив трябва да се оправи.

 

Гл. архитект Я.: Има издадено конструктивно становище, но то още не е одобрено.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:26 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: