ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2404 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Г.Ч., редовно уведомен,  се явява лично и с адвокат А., представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Сунгурларе, редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Ч., редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.Ч., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

 

По ход на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с писмо с вх. № 2347/10.03.2017 г. , подписано от кмет на община Сунгурларе заверено копие на протокол от 26.05.2016 г. на комисия, назначена със заповед № 333/17.05.2016 г. на кмета на община Сунгурларе; заверено копие на писмо с изх. № 24-00-200/21.06.2016 г. до Г.И.Ч. и копие на разписка за получаването му; заверено копие на писмо с изх. № 24-00-200/21.06.2016 г. до Ж.В.К. и В.Г.Ч. и копие на разписка за получаването му; заверено копие на писмо с изх. № 94-Г-6/27.01.2017 г. до Г.И.Ч. и В.Г.Ч. и копия на разписки за получаването му и сканирана извадка от действащия план за регулация на с. Лозарево, община Сунгурларе на кв. 21.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата на моя доверител.

Доказателствата, които са представени с жалбата видях, че са приети в предходно съдебно заседание.

По повод на представената днес преписка, за която сте задължили ответната страна, която не е изпълнила задължението да представи екземпляр от същата за жалбоподателя, моля за срок за запознаване с доказателствата и ще направим искане за техническа експертиза на база на тези доказателства, които са по делото. Допълнително ще формулирам въпроси.

 

СЪДЪТ, по направеното изявление от адвокат Е. А., счита следното:

Изясняването на обстоятелствата по делото изисква извършване на допълнителни процесуални действия. В предходно съдебно заседание съдът е указал на ответната страна да представи заверено копие от доказателствата, изпратени до съда и за жалбоподателя. Съдът констатира, че това указание не и изпълнено. Представените доказателства са в обем, който изисква време и спокойна обстановка за тяхното запознаване, затова съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на жалбоподателя и неговия процесуален представител да се запознаят с доказателствата, приложени към писмо вх. № 2347/10.03.2017 г. на Кмета на Община Сунгурларе.

С оглед на изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на третото лице Кмета на Община Сунгурларе в 3-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати заверено копие от сканирана извадка от действащия план за регулация на с. Лозарево, община Сунгурларе на кв. 21.

УКАЗВА на Кмета на Община Сунгурларе, че при неизпълнение на указанията ще му бъде наложена санкция по ГПК.

 

СЪДЪТ счита, че не следва да приема в днешното съдебно заседание  представените доказателства, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА приемането на доказателствата, представени с писмо вх. № 2347/10.03.2017 г. за следващото съдебно заседание.

 

СЪДЪТ КЪМ ОТВЕТНИКА: Има ли издадени влезли в сила заповеди за премахване на незаконно строителство, което е констатирано в имота, на който жалбоподателят е съсобственик?

ОТВЕТНИКЪТ: Мисля, че няма. Не мога да отговоря.

ВЪПРОС КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Г-н Ч., има ли издавани заповеди за премахване на някакви строежи във Вашия имот през годините?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.: Има, но сега не мога да си спомня точни дати. Има заповеди, които ще представя, но не са изпълнени.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя и на ответника, че следва да извършат проверка и при установяване на такива издадени административни актове следва да ги предоставят по делото.

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.04.2017 г. от 13:45 часа, за която дата страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: